Automatische incasso en contributie 2018

Bent u al jarenlang lid van de Bewonersvereniging Delfgauw, dan is het u vast niet ontgaan: we zijn met een moderniseringsslag bezig. 

Enorme klus

Sinds de oprichting van de Bewonersvereniging Delfgauw in 1995 werden alle leden ieder jaar verzocht om dit bedrag over te maken, wat door een groot deel van de mensen direct netjes werd gedaan. Echter, er waren ook altijd mensen die dit, alle goede bedoelingen ten spijt, uitstelden. En het gezegde ‘Uitstel wordt afstel’ ging helaas in veel gevallen op. Onze penningmeester had er ieder jaar weer een enorme klus aan om mensen eraan te herinneren; hij (en soms ook medebestuursleden) moest meerdere keren bij mensen langs de deur. 

Het bestuur heeft begin 2018 besloten dat dit anders moest: deze tijd en energie kunnen we beter gebruiken met het organiseren van leuke activiteiten en het behartigen van onze dorpsbelangen bij de gemeente. Daarom is op de ALV in februari 2018 voorgesteld om over te gaan op automatische incasso. De leden stemden hier unaniem mee in. Hoera!

Machtigingen verzamelen

Hiermee waren we er uiteraard nog niet, want we moesten eerst toestemming vragen aan alle individuele leden om dit bedrag jaarlijks van hun rekening te mogen incasseren. We hebben uitgezocht wat er precies nodig is om dit netjes, binnen de regels van de wet, te organiseren en hebben rond de zomer alle leden gevraagd om ons toestemming te geven. We mailden de leden waarvan we een e-mailadres hadden en de bestuursleden gingen langs de deur bij de leden waarvan we dat niet hadden. 

Gelukkig waren veel leden direct bereid en stroomden al snel veel machtigingen bij ons binnen. Enkele leden bleken te zijn verhuisd en werden van de ledenlijst gehaald en een paar mensen wilden ons écht niet machtigen. Maar er waren ook leden die we niet thuis troffen, mailadressen die niet meer bleken te bestaan, etc. Een tweede ronde volgde, en ook een derde en een vierde ronde. De lijst met leden die nog niet hadden gereageerd is inmiddels behoorlijk geslonken. 

Stand van zaken 15 november 2018

Wij hebben van veruit de meeste leden een machtiging ontvangen; van deze mensen is de contributie van 2018 – zij het wat later dan anders – geïncasseerd. Bij een klein aantal leden wordt de contributie eind november 2018 geïncasseerd. 

  • 26 mensen hebben nog niet gereageerd; zij hebben ons verzoek tot machtiging in huis (per mail of op papier), maar hebben nog niet geantwoord; 
    • van drie van hen hebben we geen e-mailadres, van de rest wel;
    • twee van hen hebben wel de contributie van 2018 betaald;
    • zes van hen hebben ook nog niet betaald voor 2017; 
  • 12 mensen wilden ons niet machtigen, maar hebben de contributie van 2018 inmiddels wel betaald; 
  • 13 mensen hebben ons gemachtigd met ingang van 2018, maar hebben voor 2017 nog niet betaald;
  • Leden die de contributie van 2016 (of eerdere jaren) niet hadden betaald en niet hebben gereageerd, hebben we van onze ledenlijst verwijderd. 

Laatste loodjes

Wij sturen nog één e-mail (voor zover we mailadressen hebben) en gaan nog één keer langs bij de leden die nog niet hebben gereageerd, om ze te herinneren aan ons verzoek om ons te machtigen. Bent u een van de leden die nog niet hebben gereageerd, dan kunt u hier direct naar ons online machtigingsformulier gaan (nieuwe leden gebruiken deze link). 

De leden die hun contributie voor 2017 nog niet hebben voldaan, ontvangen een dezer dagen schriftelijk bericht met het verzoek dit geld alsnog over te maken. 

Heeft u vragen of hebben wij u nog niet weten te bereiken, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met onze penningmeester Emil van der Slik: 06 – 5232 0962, leden@bewonersverenigingdelfgauw.nl. 

Toekomst

Nieuwe leden vullen meteen bij aanvang van hun lidmaatschap de machtiging in. 

In 2019 zal de contributie van de bestaande leden in het voorjaar worden geïnd; dit wordt vooraf aangekondigd in een e-mail (de paar leden die geen e-mail hebben, krijgen een briefje in de bus).