De Groene Buffer – nieuwbouw Reginastraat

In de Dorpsvisie Delfgauw spreken wij de ambitie uit dat ons dorp omringd wordt door een groene buffer om met name lichthinder van de glastuinbouw tegen te gaan. De kas van Cees Sonneveld aan de Reginastraat is gesloopt om plaats te maken voor groen, aangevuld met enkele woningen. Deze ontwikkeling is een voorbeeld van hoe samenwerking tussen grondeigenaar, gemeente en bewonersvereniging kan leiden tot een gezamenlijk succes.

In de plannen van provincie, Haaglanden en gemeente was altijd sprake van het realiseren van een robuuste groene verbinding tussen de Ackerdijkse Plassen en het Bieslandse Bos. Ook in het uitvoeringsprogramma Delfgauw, dat is gebaseerd op de Dorpsvisie van de Bewonersvereniging en in mei 2008 is vastgesteld in de gemeenteraad, staat dat er op termijn een groene zone langs Delfgauw moet komen, als belangrijke schakel in de Groen Blauwe Slinger.

De Groene Buffer in onze dorpsvisie

Bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouw
In 2011 publiceerde de gemeente het voorontwerp bestemmingsplan duurzame glastuinbouw. Dit plan ging echter volledig voorbij aan de groene buffer en hield vast aan de bestemming ‘glastuinbouw’ direct langs de dorpskern.

Heel concreet deed zich op dat moment de gelegenheid voor het eerste stukje groen van de buffer te ontwikkelen op de kas van Cees Sonneveld, gelegen aan de Reginastraat. Deze kas was economisch afgeschreven en de oppervlakte was te klein voor een rendabele nieuwe kas. Cees Sonneveld wilde graag een levensvatbare bestemming en was op zoek naar een haalbare oplossing. Zo is onze samenwerking ontstaan.

Commissie Ruimte en Wijken
Zowel Sonneveld als de Bewonersvereniging hebben gereageerd op het concept bestemmingsplan. Op 7 december 2010 heeft de Commissie Ruimte en Wijken zich gebogen over de inspraakreacties. Opvallend hierbij was dat alle negen Raadsfracties enthousiast waren en er bij de Wethouder op aandrongen om de bestemming van de rand langs Delfgauw te heroverwegen in overleg met de betrokkenen.

scenario reginastraat

Uit de antwoorden van de Wethouder bleek echter dat het College het niet haalbaar vond om de groene buffer in het bestemmingsplan op te nemen. De argumentatie was boterzacht. Volgens de Wethouder was het de opdracht van de Provincie om 325 ha glas te realiseren in dit bestemmingsplan en kon die ene hectare van de kas van Sonneveld nergens anders gecompenseerd worden. Gelukkig was de Commissie Ruimte en Wijken hier ook niet van gecharmeerd en heeft zij de Wethouder opgedragen samen met de provincie te zoeken naar een oplossing.

Opdracht aan de Wethouder
Om zelf het initiatief in handen te houden heeft de Bewonersvereniging Delfgauw samen met de heer Sonneveld een schets gemaakt van een mogelijke invulling. Het leuke van deze invulling is dat het volledig kostenneutraal voor de Gemeente kon worden doorgevoerd, door drie woningen te realiseren aan de Reginastraat. Deze schets hebben we gezamenlijk gepresenteerd in de Raadsvergadering van 24 februari 2011, waarop de Gemeenteraad unaniem een motie heeft aangenomen waarin zij de Wethouder opdraagt met een door alle partijen gedragen voorstel te komen.

Provincie
De gemeente heeft vervolgens als eerste stap contact gezocht met de provincie om het bestemmingsplan te wijzigen. Bemoeienis van de provincie was noodzakelijk omdat er elders in de gemeente compensatie voor het glas gevonden moest worden, en omdat de provincie ook in moest stemmen met de bouw van de drie huizen in het gebied. Op ambtelijk niveau waren de aanpassingen voorbesproken en leek alles in kannen en kruiken. Echter het provinciebestuur (het College van Gedeputeerde Staten) heeft de wijziging op het bestemmingsplan afgewezen. Vervolgens hebben wij contact opgenomen met alle Statenfracties van de provincie en hen de situatie uitgelegd: Dat er een prachtig plan lag voor extra groen, wat niets hoefde te kosten, waar alle betrokkenen enthousiast over waren, maar dat dit nu geblokkeerd dreigde te worden door de provincie. Dat onze actie succesvol was bleek toen bij de behandeling van het bestemmingsplan in de Provinciale Staten bijna alle politieke partijen aandacht vroegen voor de groene buffer bij Delfgauw. Alle fracties vonden dat de Provincie een dergelijk initiatief mogelijk moest maken. Uiteindelijk heeft de provincie in februari 2012 ingestemd met een aangepast Bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouw.

Schetsontwerp
Vervolgens heeft de Wethouder het initiatief genomen en hebben we in een reeks constructieve overleggen met Sonneveld, gemeente en Bewonersvereniging een schetsontwerp uitgewerkt waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Het was nog wel een ingewikkeld proces om tot overeenstemming te komen omdat iedere partij graag zijn eigen belangen zag terugkomen in het plan, en die belangen lagen niet altijd op één lijn. Zo moesten er afspraken gemaakt worden over de invulling van het groengebied en over wie het groenbeheer voor zijn rekening zou nemen.

Een sprekend detail was nog wel de heg langs de Reginastraat. Mocht deze weg of moest hij blijven? De heg wordt enthousiast bewoond door de heggenmus. Uiteindelijk hebben we de bewoners van de Reginastraat in een enquête hun mening gevraagd waaruit bleek dat zij gehecht waren aan de heg en hem unaniem wilden behouden.

Op 2 juni 2016 hebben de partijen het complete schetsontwerp gepresenteerd aan de gemeenteraad, die dit enthousiast heeft ontvangen.

schetsontwerp reginastraat met behoud groene buffer

Uitvoering
Daarna is Cees Sonneveld aan de slag gegaan om de nodige vergunningen te verkrijgen en kon hij medio 2018 de kassen laten slopen. Eind 2018 is begonnen met de bouw van het eerste huis 2018, waarna in 2019 ook met de bouw van het tweede huis is begonnen.

Cees Sonneveld heeft aangegeven dat hij in het najaar van 2019 wil beginnen met het aanplanten van de bomen in het groengebied en voorjaar 2020 het wandelpad wil aanleggen.