Statuten van de Bewonersvereniging Delfgauw

Naam en zetel
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: BEWONERSVERENIGING DELFGAUW.
De vereniging is gevestigd te Delfgauw (gemeente Pijnacker).

Doel
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel:

1.  Het instandhouden/bevorderen van een goed woon- en leefklimaat voor de bewoners van Delfgauw en in dat kader het behartigen van de belangen van haar leden in de ruimste zin.

2.  De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder andere:

 1. het leggen en onderhouden van contacten met de gemeente Pijnacker en alle daarvoor in aanmerking komende overheids- en andere instanties;
 2. het ontplooien van activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Delfgauw, met respect voor de karakteristieke delen van Delfgauw en daarmee samenhangende groenvoorzieningen;
 3. het indienen van bezwaar- en beroepschriften, het zonodig voeren van processen, een en ander zowel op het gebied van het privaatrecht als op het gebied van het administratief recht, alsmede het nemen van alle vereiste rechtsmaatregelen;
 4. het bevorderen van de contacten tussen haar leden en het organiseren van activiteiten voor haar leden.
 5. het bevorderen van integratie van de bewoners van oud en nieuw Delfgauw

Duur
Artikel 3.
De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap
Artikel 4.
Leden van de vereniging kunnen zijn:
Natuurlijke personen van achttien jaar en ouder, woonachtig in Delfgauw (gemeente Pijnacker).

Artikel 5.
Het lidmaatschap wordt verkregen, voor wat de in artikel 4 bedoelde personen betreft, door aanmelding, hetgeen nader is uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6.
Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden;
 2. door schriftelijke opzegging door het lid; deze kan geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn;
 3. door schriftelijke opzegging namens de vereniging;
 4. door ontzetting door de algemene vergadering.

Rechten en verplichtingen
Artikel 7.

1.  Onverminderd het overigens bij de Wet of deze Statuten bepaalde, hebben de leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken.

2.  Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken, en eventueel onder de voorwaarden, als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld en na goedkeuring door de algemene ledenvergadering.
De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Een en ander met inachtneming van het in artikel 4 bepaalde.

3.  Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiteindelijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

4.  Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd, zijn over het jaar, waarin de aanvang of het einde plaatsvindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 8.
Na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering is het bestuur bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen, verplichtingen aan te gaan, en processen te voeren.

Bestuur
Artikel 9.

1.  Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene ledenvergadering.

2.  Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het bestuur kan besluiten, dat meer dan één bestuurslid jaarlijks aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

3.  Voor iedere verkiezing van leden van het bestuur worden kandidaten gesteld door het bestuur. Tegenkandidaten kunnen door tenminste tien in de zin van artikel 4 stemgerechtigde leden tot uiterlijk drie dagen voor de datum van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het secretariaat worden voorgedragen.

4.  Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in. De algemene ledenvergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.

5.  De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

6.  Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.

7.  Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.

8.  Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene ledenvergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene ledenvergadering.

Artikel 10.
Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn taak doen bijstaan door adviseurs en/of werkgroepen. De adviseurs en/of de samenstelling van de werkgroepen worden door het bestuur aan de algemene vergadering bekend gemaakt. Een nadere regeling inzake werkgroepen etcetera kan in het huishoudelijk reglement worden getroffen.

Vertegenwoordiging
Artikel 11.

1.  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

2.  De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, alsmede de secretaris tezamen met de penningmeester.

3.  Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuursvergaderingen
Artikel 12.

1.  De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden, dit in overleg met de andere bestuursleden.
Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.

2.  De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.

3.  De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst. De notulen casu quo de besluitenlijsten worden door het bestuur vastgesteld.

Geldmiddelen
Artikel 13.

1.  De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies, schenkingen, subsidies en andere baten. De contributies worden vastgesteld conform het bepaalde in artikel 7 lid 2.

2.  Het boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.

Algemene vergaderingen
Artikel 14.

1.  Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene (leden)vergadering gehouden (jaarvergadering). De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlengen.

2.  Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste vijfentwintig in de zin van artikel 4 stemgerechtigden of, zo dat minder is, een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering.

3.  Ieder lid heeft een stem. Daarnaast kan iedere stemgerechtigde slechts éénmaal gemachtigd worden een stem uit te brengen namens een andere stemgerechtigde.

4.  Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.

5.  De secretaris van het bestuur houdt de notulen bij. De notulen worden door de algemene vergadering vastgesteld.

Agenda van de algemene vergadering
Artikel 15.

1.  De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:

 1. verkiezing van bestuursleden;
 2. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
 3. rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd;
 4. verslag van de bevindingen van de kascommissie;
 5. benoeming kascommissie;
 6. vaststellen van de begroting voor het komende jaar.

2.  De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

3.  Op schriftelijk verzoek van tenminste tien in de zin van artikel 4 stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste zeven dagen vóór de algemene vergadering, de dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend.

4.  Wordt een verzoek om een punt, niet betreffende een wijziging van de statuten, op de agenda te plaatsen niet tijdig ontvangen, dan kan de algemene vergadering alsnog beslissen het punt in behandeling te nemen.

Oproeping ter algemene vergadering
Artikel 16.

1.  Algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden wordt toegezonden tenminste tien dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.

2.  De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering, alsmede de agenda. Voor de algemene jaarlijkse ledenvergadering wordt tevens het financiële verslag over het afgelopen boekjaar, alsmede een begroting voor het komende boekjaar en het jaarverslag van de secretaris over het afgelopen boekjaar meegezonden.

3.  Indien aan een verzoek, als bedoeld in artikel 14 lid 2 binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, als is bepaald in lid 1 van dit artikel 16.

Besluitvorming in de algemene vergadering
Artikel 17.

1.  Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de Wet of deze Statuten anders is bepaald.
Ongeldige- en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

2.  Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering anders besluit.

3.  Bij staking van stemmen, is het voorstel verworpen.
Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden.
Indien bij een tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

Statutenwijziging
Artikel 18.

1.  Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de conform artikel 17 geldig uitgebrachte stemmen.
In deze vergadering moet tenminste tien procent (10%) van het maximum aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2.  Indien het in lid 1 genoemde aantal niet aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan tien dagen na de eerste.
In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het conform artikel 17 geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

3.  De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding
Artikel 19.

1.  Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 18 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

2.  In geval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. Op dit besluit is het bepaalde in artikel 18 leden 1 en 2 eveneens van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling
Artikel 20.
In gevallen, waarin door de statuten niet wordt voorzien, noch door enig reglement of voorschrift, alsmede bij meningsverschillen over de toepassing der statuten, van enig reglement of voorschrift, beslist het bestuur.