Dorpsvisie Delfgauw

In 2007 heeft de Bewonersvereniging Delfgauw – het bestuur in nauwe samenwerking met de bewoners – de Dorpsvisie Delfgauw opgesteld.

De aanleiding was de Gebiedsvisie voor de oude kern van Delfgauw die de gemeente Pijnacker-Nootdorp presenteerde en waar de bewoners hun bijdragen niet in konden terugvinden.

In een aantal bijeenkomsten zijn we actief bezig geweest met het inrichten van ons dorp. De betrokkenen waren over het algemeen zeer enthousiast.

Dorpsvisie Delfgauw 2007

Dorpsvisie Delfgauw in grote lijnen

Dit zijn de ambities die in de dorpsvisie zijn verwoord:

 • Het terugdringen van het doorgaande verkeer.
  • De Delftsestraatweg wordt heringericht als dorpsstraat en de S-bocht als plein.
  • Het landelijke karakter van de Noord- en Zuideindseweg wordt versterkt.
  • De overgang naar het dorp wordt vormgegeven d.m.v. bijvoorbeeld bomen, klinkerbestrating en groen.
 • De groenstructuren in het dorp versterken, bijvoorbeeld in de Graaf Willem II buurt en de Schimmelpenninckbuurt.
 • Ter plaatse van het Spui zou aan twee kanten van de vaart (in combinatie met woningen) een park met wandelroute gerealiseerd kunnen worden. De vaart wordt zo een centrale openbare ruimte in het dorp.
 • De rand van het dorp kan op termijn worden getransformeerd van glas naar groen (in combinatie met landelijk wonen).

(bron: Uitvoeringsprogramma Dorpsvisie Delfgauw, 27 mei 2008; op de vragen bij de Bewonersvereniging Delfgauw)

Dorpsvisie gepresenteerd aan de gemeente

Op 6 november 2007 hebben we onze dorpsvisie gepresenteerd aan de gezamenlijke raadscommissies Ruimte en Wijken, in het bijzijn van drie wethouders. Ook hier waren de reacties bijzonder positief. Alle raadsfracties complimenteerden ons met het resultaat dat er lag. Ze waren verheugd over de betrokkenheid van de bewoners bij dit initiatief en stelden de werkwijze als voorbeeld voor hoe het ook kan.

Van dorpsvisie naar gebiedsvisie …

In het vervolgtraject hebben de Bewonersvereniging Delfgauw en de gemeente Pijnacker-Nootdorp gezamenlijk de meest bruikbare elementen uit onze dorpsvisie en uit de gebiedsvisie samengevoegd tot één toekomstvisie voor Delfgauw, het zgn. ‘Uitvoeringsprogramma’.

Dit zijn de hoofdlijnen van de visie uit 2008:

 • Het ontmoedigen van het doorgaande verkeer en vrachtverkeer door Delfgauw en herinrichten van de linten;
 • Het versterken, opwaarderen en uitbreiden van de groenstructuur;
 • Het herinrichten van aandachtsgebieden, zogenoemde ontwikkellocaties.

… naar uitvoeringsprogramma

De gemeente heeft vervolgens samen met de bewonersvereniging Programma’s van Eisen opgesteld voor de ontwikkellocaties die in het uitvoeringsprogramma zijn benoemd. Denk hierbij onder andere aan:

Sommige plannen zijn destijds op korte termijn uitgevoerd, vooral waar al werkzaamheden gepland waren. Ook zijn er hier en daar tijdelijke maatregelen genomen in afwachting van permanente oplossingen. Uit het uitvoeringsprogramma komt naar voren dat de diverse zaken structureel worden aangepakt nadat de verlenging van de Komkommerweg is gerealiseerd.

Bijlagen (op te vragen bij het bestuur)

 • Dorpsvisie (2007)
 • Uitvoeringsprogramma Dorpsvisie Delfgauw (27 mei 2008)