Berichten

Aankondiging ALV 2024

Voor uw agenda: de komende ALV is op 28 februari 2024 om 20.00 in De Kiezel in het Wozoco.

Notulen Algemene LedenVergadering 2019

U kunt de notulen van de ALV van 21 februari 2019 hier downloaden en lezen:

Het betrof de 25e ALV sinds de oprichting; de Bewonersvereniging Delfgauw bestaat dit jaar 24 jaar.

Agenda ALV 2019:

 • Notulen 2018
 • Sociale Activiteiten
 • Lopende ‘projecten:
  • Natuurgebied Ruyven-Noord
  • Komkommerweg
  • Herinrichting S-Bocht en Delftsestraatweg
  • Vrijenban (nieuwbouw)
  • BergRoses (assimilatieverlichting)
  • Rotonde Ruyven (N470)
  • Papiercontainers en Het Nieuwe Inzamelen
  • Noordeindseweg
 • ‘Fusie’ met Oude Laen (bewonersvereniging Emerald)
 • Jaarverslag (financiën) en Kascontrolecommissie
 • Nieuwe bestuursleden
 • Rondvraag
 • Borrel

U kunt het verslag hier downloaden en lezen:

Volgende ALV

Volgend jaar is de ALV wederom in de tweede helft van februari. Alle leden zijn welkom om mee te praten; zij ontvangen vanzelf een uitnodiging.

Lid worden van de Bewonersvereniging Delfgauw doet u in eerste plaats voor uzelf; omdat U graag deelneemt aan een van de activiteiten van de vereniging, een spreekbuis zoekt voor lokale zaken die U aangaan of gewoon een steentje wilt bijdragen aan lokale initiatieven voor anderen.

Ja, ik word lid!

Automatische incasso en contributie 2018

Bent u al jarenlang lid van de Bewonersvereniging Delfgauw, dan is het u vast niet ontgaan: we zijn met een moderniseringsslag bezig. 

Enorme klus

Sinds de oprichting van de Bewonersvereniging Delfgauw in 1995 werden alle leden ieder jaar verzocht om dit bedrag over te maken, wat door een groot deel van de mensen direct netjes werd gedaan. Echter, er waren ook altijd mensen die dit, alle goede bedoelingen ten spijt, uitstelden. En het gezegde ‘Uitstel wordt afstel’ ging helaas in veel gevallen op. Onze penningmeester had er ieder jaar weer een enorme klus aan om mensen eraan te herinneren; hij (en soms ook medebestuursleden) moest meerdere keren bij mensen langs de deur. 

Het bestuur heeft begin 2018 besloten dat dit anders moest: deze tijd en energie kunnen we beter gebruiken met het organiseren van leuke activiteiten en het behartigen van onze dorpsbelangen bij de gemeente. Daarom is op de ALV in februari 2018 voorgesteld om over te gaan op automatische incasso. De leden stemden hier unaniem mee in. Hoera!

Machtigingen verzamelen

Hiermee waren we er uiteraard nog niet, want we moesten eerst toestemming vragen aan alle individuele leden om dit bedrag jaarlijks van hun rekening te mogen incasseren. We hebben uitgezocht wat er precies nodig is om dit netjes, binnen de regels van de wet, te organiseren en hebben rond de zomer alle leden gevraagd om ons toestemming te geven. We mailden de leden waarvan we een e-mailadres hadden en de bestuursleden gingen langs de deur bij de leden waarvan we dat niet hadden. 

Gelukkig waren veel leden direct bereid en stroomden al snel veel machtigingen bij ons binnen. Enkele leden bleken te zijn verhuisd en werden van de ledenlijst gehaald en een paar mensen wilden ons écht niet machtigen. Maar er waren ook leden die we niet thuis troffen, mailadressen die niet meer bleken te bestaan, etc. Een tweede ronde volgde, en ook een derde en een vierde ronde. De lijst met leden die nog niet hadden gereageerd is inmiddels behoorlijk geslonken. 

Stand van zaken 15 november 2018

Wij hebben van veruit de meeste leden een machtiging ontvangen; van deze mensen is de contributie van 2018 – zij het wat later dan anders – geïncasseerd. Bij een klein aantal leden wordt de contributie eind november 2018 geïncasseerd. 

 • 26 mensen hebben nog niet gereageerd; zij hebben ons verzoek tot machtiging in huis (per mail of op papier), maar hebben nog niet geantwoord; 
  • van drie van hen hebben we geen e-mailadres, van de rest wel;
  • twee van hen hebben wel de contributie van 2018 betaald;
  • zes van hen hebben ook nog niet betaald voor 2017; 
 • 12 mensen wilden ons niet machtigen, maar hebben de contributie van 2018 inmiddels wel betaald; 
 • 13 mensen hebben ons gemachtigd met ingang van 2018, maar hebben voor 2017 nog niet betaald;
 • Leden die de contributie van 2016 (of eerdere jaren) niet hadden betaald en niet hebben gereageerd, hebben we van onze ledenlijst verwijderd. 

Laatste loodjes

Wij sturen nog één e-mail (voor zover we mailadressen hebben) en gaan nog één keer langs bij de leden die nog niet hebben gereageerd, om ze te herinneren aan ons verzoek om ons te machtigen. Bent u een van de leden die nog niet hebben gereageerd, dan kunt u hier direct naar ons online machtigingsformulier gaan (nieuwe leden gebruiken deze link). 

De leden die hun contributie voor 2017 nog niet hebben voldaan, ontvangen een dezer dagen schriftelijk bericht met het verzoek dit geld alsnog over te maken. 

Heeft u vragen of hebben wij u nog niet weten te bereiken, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met onze penningmeester Emil van der Slik: 06 – 5232 0962, leden@bewonersverenigingdelfgauw.nl. 

Toekomst

Nieuwe leden vullen meteen bij aanvang van hun lidmaatschap de machtiging in. 

In 2019 zal de contributie van de bestaande leden in het voorjaar worden geïnd; dit wordt vooraf aangekondigd in een e-mail (de paar leden die geen e-mail hebben, krijgen een briefje in de bus). 

Notulen Algemene LedenVergadering 2018

U kunt de notulen van de ALV van 22 februari 2018 hier downloaden en lezen:

Het betrof de 24e ALV sinds de oprichting; de Bewonersvereniging Delfgauw bestaat dit jaar 23 jaar.

Agenda ALV 2018:

 • Notulen 2017
 • Sociale Activiteiten
 • Lopende ‘projecten’:
  • Spui
  • Koala
  • Komkommerweg
  • S-Bocht
  • Vrijenban
 • Jaarverslag (financiën) en Kascontrolecommissie
 • Nieuwe bestuursleden
 • Rondvraag
 • Borrel

U kunt de notulen van de ALV van 22 februari 2018 hier downloaden en lezen:

Bewonersvereniging Delfgauw gered!

In de aanloop naar de ledenvergadering van de Bewonersvereniging uitte de voorzitter de noodkreet dat voor het voortbestaan zich ten minste drie nieuwe bestuursleden moesten aanmelden. Anders zag het bestuur zich genoodzaakt de vereniging op te heffen.

Donderdag 22 februari was het zo ver. Op de ledenvergadering bleek dat zich vier nieuwe bestuursleden hadden aangemeld, waarmee de Bewonersvereniging is gered. 

De bestuursleden, inclusief functie en contactgegevens, vind u hier

Overigens is dit voor het komende jaar, want de voorzitter liet tevens de waarschuwing uitgaan dat volgend jaar wederom een aantal bestuursleden, na jaren van trouwe dienst, zullen opstappen. 

Zie ook dit artikel op Pijnacker-Nootdorp Actueel

Valt het doek voor de Bewonersvereniging?

Na 22 jaar lijkt het doek voor de Bewonersvereniging te vallen. Het ontbreken van nieuwe bestuursleden luidt het einde van de BVD in. De huidige bestuursleden zitten allemaal al tussen de 5 en 12 jaar in het bestuur en gaan er mee stoppen. Zonder nieuwe bestuursleden komt hiermee ook een einde aan de BVD.

De Bewonersvereniging Delfgauw is 22 jaar geleden opgericht door een groep enthousiaste dorpsgenoten die zich verzette tegen de ontsluiting van de wijk Emerald. Al die tijd dreef de BVD op enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Begonnen als een actieclub zijn we langzaam omgevormd naar een activiteitenclub. Dat kon ook omdat we veel hebben bereikt. De gemeente is veranderd van een introverte ambtenarij naar een organisatie die luistert naar de inwoners en ze ruimte geeft om actief deel te nemen aan de veranderingen in het dorp. De wijkmanager speelt daarin een sleutelrol. De gemeente ziet de BVD als een waardevolle gesprekspartner, als een ingang naar de inwoners.

Vanaf het begin hebben we ook sociale activiteiten georganiseerd. We zijn begonnen met de straatspeeldag en lampionnenoptocht, later zijn er ook workshops en activiteiten voor volwassenen bijgekomen. Onze lustrumfeesten waren goed bezocht een zeer geslaagd.

Al deze activiteiten van de BVD kunnen alleen maar plaatsvinden dank zij betrokken dorpsgenoten die zich vrijwillig inzetten voor de belangen van de dorpsgenoten. En daar ontbreekt het de laatste jaren eenvoudigweg aan. We hebben de afgelopen vijf jaar geen enkel  nieuw bestuurslid in ons midden kunnen opnemen, en ook de buitenspeeldag moest vorig jaar worden afgelast omdat er te weinig vrijwilligers waren.

De huidige bestuursleden hebben zich vele jaren enthousiast en met veel plezier ingezet, maar bij ons allemaal treedt een soort vermoeidheid op. Het vuur is er uit. Dat komt natuurlijk ook omdat er geen opvolging is. Tijdens onze laatste Algemene Ledenvergadering hebben we al aangegeven dat het blijvend ontbreken van nieuwe bestuursleden er toe zal leiden dat de bewonersvereniging zal ophouden te bestaan. En dat moment lijkt nu aan te breken.

Daarom zullen we op de komende ledenvergadering, op 22 februari 20:00 uur in de boerderij “Onder de zeven linden”,  met een concreet voorstel komen hoe we de bewonersvereniging gaan ontbinden. Wij zien eigenlijk maar één ontsnappingsmogelijkheid, en dat is als er zich voor de ledenvergadering op 22 februari TEN MINSTE 3 nieuwe bestuursleden aanmelden.

Natuurlijk voelen wij ons als bestuur nog steeds nauw betrokken bij de bewonersvereniging en bij het wel en wee van het dorp. We zullen ons daarom inzetten voor een passende afsluiting.

Namens alle bestuursleden

Piet Lagerweij