Notulen Algemene LedenVergadering 2019

U kunt de notulen van de ALV van 21 februari 2019 hier downloaden en lezen:

Het betrof de 25e ALV sinds de oprichting; de Bewonersvereniging Delfgauw bestaat dit jaar 24 jaar.

Agenda ALV 2019:

 • Notulen 2018
 • Sociale Activiteiten
 • Lopende ‘projecten:
  • Natuurgebied Ruyven-Noord
  • Komkommerweg
  • Herinrichting S-Bocht en Delftsestraatweg
  • Vrijenban (nieuwbouw)
  • BergRoses (assimilatieverlichting)
  • Rotonde Ruyven (N470)
  • Papiercontainers en Het Nieuwe Inzamelen
  • Noordeindseweg
 • ‘Fusie’ met Oude Laen (bewonersvereniging Emerald)
 • Jaarverslag (financiën) en Kascontrolecommissie
 • Nieuwe bestuursleden
 • Rondvraag
 • Borrel

U kunt het verslag hier downloaden en lezen:

Volgende ALV

Volgend jaar is de ALV wederom in de tweede helft van februari. Alle leden zijn welkom om mee te praten; zij ontvangen vanzelf een uitnodiging.

Lid worden van de Bewonersvereniging Delfgauw doet u in eerste plaats voor uzelf; omdat U graag deelneemt aan een van de activiteiten van de vereniging, een spreekbuis zoekt voor lokale zaken die U aangaan of gewoon een steentje wilt bijdragen aan lokale initiatieven voor anderen.

Ja, ik word lid!

Notulen Algemene LedenVergadering 2018

U kunt de notulen van de ALV van 22 februari 2018 hier downloaden en lezen:

Het betrof de 24e ALV sinds de oprichting; de Bewonersvereniging Delfgauw bestaat dit jaar 23 jaar.

Agenda ALV 2018:

 • Notulen 2017
 • Sociale Activiteiten
 • Lopende ‘projecten’:
  • Spui
  • Koala
  • Komkommerweg
  • S-Bocht
  • Vrijenban
 • Jaarverslag (financiën) en Kascontrolecommissie
 • Nieuwe bestuursleden
 • Rondvraag
 • Borrel

U kunt de notulen van de ALV van 22 februari 2018 hier downloaden en lezen:

Notulen Algemene Ledenvergadering 2017

Notulen 23e Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw op 7 maart 2017 om 20:00 uur in boerderij Onder de Zeven Linden

 

 1. Opening

Piet opent de vergadering om 20:00 uur en heet de ongeveer 35 aanwezigen welkom. Hij is blij met de grote opkomst. Dank aan de winnares van heel Delfgauw bakt voor de taart. De agenda van de ALV stond in vorige Vaart.

 1. Notulen van vorige ledenvergadering

Geen opmerkingen. Vastgesteld

 1. Terugblik lustrumfeest

Afgelopen oktober heeft het lustrumfeest plaatsgevonden op deze locatie. Wij kijken er met veel plezier op terug. Er waren ongeveer 150 deelnemers en de heel Delfgauw bakt wedstrijd had een groot aantal deelnemers met 30 taarten. Op het feest waren verschillende eetmogelijkheden die goed aftrek vonden. Daarnaast speelde een fantastische band. Helaas leidde dat al om 9 uur ’s avonds vanuit Emerald tot klachten.

De financiële situatie omtrent het feest komt in het financieel verslag aan bod.

Wiel wil organisatie compliment geven. Goed feest voor jong en oud.

 1. Sociale activiteiten

Binnen het bestuur organiseert Marjon de activiteiten. Helaas is Marjon verhinderd vanavond. Piet doet in haar plaats kort verslag. Zoals altijd waren er weer verschillende sociale activiteiten. Voor een deel voor kinderen, een deel voor volwassenen. Afgelopen periode hebben leden en niet leden kunnen deelnemen aan de paasworkshop, wijnproeverij, straatspeeldag (voor heel Delfgauw, ook dit jaar weer 300 tot 400 kinderen), een wandeling door oud en nieuw Delfgauw (met aandacht voor kunst), het lustrum, de lampionnenoptocht (met ca 50 kinderen), de kerstworkshop en een bierproeverij.

We hopen dat Marjon het organiseren van activiteiten wil blijven doen. Het bestuur spreekt zijn dank uit aan Marjon.

Er is binnenkort weer een wandeling, op 9 april: buiten de wijk door natuur en omgeving. Het startpunt wordt nog bekend gemaakt. Onderweg gaan we ook nog iets leuks doen.

 1. Stand van zaken ontwikkellocaties en andere zaken

Rabolocatie: Bij de Rabolocatie staat nu nieuwbouw. De huizen zijn al bewoond. Na een lange periode van verloedering heeft Delfgauw er nu een leuk nieuw wijkje bij.

Spui: Op het Spui wordt nu volop gebouwd. De huizen waren snel verkocht. De sloop van de loods is redelijk voorspoedig verlopen, wel was er asbestsanering nodig, maar dit is in goed overleg tussen aannemer en omwonenden gebeurd. René van der Horst bevestigt dit.

Koala: Mevr. Kuiper: Vraagt naar het voormalig Koala terrein; zij woont aan de Burg. Merkusstraat. Er is contact met de gemeente over wat er gaat komen; dat is nog niet bekend. Op het terrein van de kerk zijn 4 bomen gerooid. Er spelen nu kinderen op het terrein. Maar er worden nu ook veel honden uitgelaten. Er moet duidelijkheid komen over de bestemming. Piet vertelt dat er eerst een oude basisschool stond en later een kinderdagverblijf. De locatie is eigendom van de gemeente, het is een ontwikkellocatie. Al vrij snel na leegstand van Koala zijn een paar buurtgenoten samengekomen met de gemeente om te zien wat er mee kon gebeuren. De BVD heeft dit samen met de gemeente opgepakt in een werkgroep. Er zijn avonden geweest voor buurtbewoners. Ook belangrijk is dat er ruimte is geweest voor kinderen om te bedenken wat er kan komen qua speelgelegenheid. De gemeente heeft randvoorwaarden meegegeven voor de invulling, zo moet de invulling redelijk budget neutraal zijn. Men is er op uitgekomen dat er ruimte is voor een aantal huizen en een speelplek. De bebouwing moet aansluiten bij de bebouwing van de Burg Merkelstraat. Peter geeft aan dat het middelste deel speelplek wordt en dat rechts vanuit straat woningbouw komt. Het is de bedoeling om de speelplek nog voor de zomer aan te leggen. In april worden de mensen geïnformeerd In mei is er een inloop voor de randvoorwaarden voor de woningbouw. Mevr. Kuiper geeft aan dat het jammer is dat er voor kinderen nu niets is.

Komkommerweg: de gemeente is druk bezig met de voorbereiding vanaf de N470 naar DSW. Uitvoering gaat de komende jaren plaatsvinden. De gehele doortrekking van de Komkommerweg tot aan de Delftsestraatweg zou in 2019 opgeleverd moeten worden. Het idee is om aan beide uiteinden een rotonde te maken en een kruispunt op de Schimmel. Dit is een kruispunt zonder stoplichten. De vraag komt of de fietsers onder weg door gaan. Piet: bij de N470 er onderdoor, bij de Schimmelpenninck v/d Oyeweg oversteken. Flora Huisman: Dit wordt een gevaarlijke situatie. Hoe gaat het bij het fietspad langs de Vaart. Antwoord: Daar komt een rotonde. Het fietspad langs de Vaart gaat ook gelijkvloers over een rotonde. Fietsers krijgen hier voorrang. Ook hier wordt aangegeven dat dit een gevaarlijke situatie kan worden. Flora Huisman: ongeveer 35 jaar geleden is er beloofd dat de Schimmel binnen bebouwde kom zou worden afgesloten door vrachtverkeer. Peter: in de huidige dorpsvisie is het weren van vrachtverkeer opgenomen. Piet: We moeten kijken hoe dit meegenomen wordt.

S-bocht: herinrichting. Dit neemt de BVD mee bij gesprekken met de gemeente over de Komkommerweg, als deze gereed is, kan men de S-bocht opnieuw inrichten, met als doel het weren van doorgaand verkeer. Dit gaat, zoals het er nu naar uitziet, over paar jaar gebeuren. Daar willen we als BVD nu de gesprekken over aangaan. We gaan er als BVD samen met deskundigen van de gemeente over nadenken. Hier willen we graag ook een aantal betrokken omwonenden bij betrekken. We hebben tot nu toe al twee reacties gehad. De vraag is of er nog meer mensen zijn die mee willen denken? Mevr. Kerklaan meldt zich aan. Flora Huisman vraagt of er nog iets over is van de plannen uit de dorpsvisie. Piet: wij gaan het gesprek aan over het Plein. Mevr. Kerklaan: Komt er dan veel ruimte in de S-bocht? Piet: het is meer het idee dat er een plein komt waar verkeer niet makkelijk rechtdoor kan. Mevr. Kerklaan: de huidige fietsstoplichten zijn niet afgesteld. Als er één drukt, gaat de andere kant niet op groen. Piet: nemen we mee.

Groene buffer: De afgelopen jaren zijn we er druk mee bezig geweest om tot een inrichting en ontwerp te komen, dat ook voor Cees Sonneveld en de gemeente aan de wensen en randvoorwaarden voldoet. De BVD wil een groene buffer, Sonneveld woningen, de gemeente ruilde kassengebied uit. Het uiteindelijke compromis: aan Reginastraat komen 3 huizen, de rest van het terrein wordt groen met een wandelpad, waarbij Sonneveld zorgplicht heeft voor wandelpad. Dit plan zit nu in de procedure om het definitief vast te stellen. De vraag rijst: Blijft de heg staan? Ja, want de bewoners wilden dat unaniem.

Ruyven noord: Sjoerd Sliggers: ook iets te maken gehad met Ruyven noord? Piet: ja, ook daar zijn we bij betrokken. Er zijn vorig jaar zomer sessies geweest over mogelijke inrichting en functies. Het gebied is overgedragen aan de gemeente. Die had al plannen voor recreatieve inrichting en kijkt nu wat er mogelijk is in overleg met betrokkenen, waaronder de BVD. Wat ons betreft komt er hier kleinschalige horeca en wandel en fietspaden. Maar er wil ook iemand een hotel en grootschalige recreatie met vakantiewoningen. Dat gaat dan over het weiland en wat bosjes. Sjoerd geeft aan dat ze wel begonnen zijn met aanleg fietspad midden over Ruyven noord, in het verlengde van de weg door het bedrijventerrein. Piet: er is aangegeven dat ontsluiting voor auto’s door bedrijventerrein plaats zal vinden.

Hildelaan: dit plan staat in de ijskast vanwege de hindercirkel door de kassen erachter, waardoor het niet rendabel lijkt. Er wordt aangegeven dat het jammer is dat het hondenveld en het speelterrein daar niet omgewisseld zijn.

 1. Verslag penningmeester

Sven deelt de balans en winst- en verliesrekening uit. Hij legt de boekhouding van kalenderjaar 2016 uit en bespreekt de begroting 2017. De contributie 2016 is niet in 2016 geint, maar begin 2017. Winst en verliesrekening: er is een hoger bedrag aan kosten voor de website vanwege een schikking over het gebruik van een foto van internet. De straatspeeldag was dit jaar iets duurder. Het lustrum kostte juist minder dan begroot. Door omstandigheden hebben we in 2016 geen subsidie ontvangen.

 1. Verslag kascontrolecommissie

Voor de begroting 2017 geldt dat de subsidie voor dit jaar (2017) al zeker is gesteld.

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Louis van de Meijden vormt samen met Joop de Hoog de kascontrolecommissie. Louis rapport dat er geen onregelmatigheden geconstateerd zijn en doet het voorstel om akkoord te gaan. De leden nemen het advies over en keuren de winst- en verliesrekening over 2016 en de begroting 2017 goed. Daarmee wordt het bestuur decharge verleent over 2016.

Piet bedankt Sven. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Joop de Hoog (blijft zitten) en als nieuw lid Johan Molenbroek.

 1. Verkiezing benoeming nieuwe bestuursleden

We hebben op dit moment 6 bestuursleden en 1 vacature. Alle bestuursleden zitten er wel allemaal al lange tijd in, dus de noodzaak voor nieuwe bestuursleden wordt steeds groter. Als zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden komt het voortbestaan van de Bewonersvereniging in gevaar.

 1. Rondvraag
 • Rini Berkens: op Schimmelpenninck v/d Oyeweg 70 heeft iemand tegel in vloer met P erop gelegd. Elke keer staat daar auto, dat maakt het lastig om te parkeren. Peter vd Sman: dit is geen topprioriteit voor handhaving. Het voorstel is om een briefje achter ruitenwisser te plaatsen. We hebben binnenkort ook de wijkschouw, daarop zullen we het aankaarten.
 • Van Zuilen: De weg naar Delft hobbelt, daar zou rapport over verschijnen. Het is niet bekend wat status is.
 • Post vd Burgstraat: bewoners hebben veel last van klanten Citonda. Piet: dit is een bekend probleem, er is al een aantal keren gesproken met Citonda en de gemeente, maar verder kunnen we weinig aan doen. Behalve Citonda blijven aanspreken.
 • Nicolien: naar de Delftse Hout rijdt elke dag een vrachtwagen van de gemeente Delft, die rijdt altijd 2x per dag over Noordeindseweg. Waarom geen kleinere vrachtwagen die via andere routes kan? Piet: ik vrees dat we daar niets aan kunnen doen. Nicolien: er komt stiltegebied aan. Louis: morgenavond is daar een voorlichtingsavond over bij Duijndam, bij de camping.
 • Bewoonster Noordeindseweg: waarom 60 km/h in deze straat? Dat is gevaarlijk. Piet: Dit is het beleid van de gemeente.

Om 21:00 uur sluit Piet de vergadering.

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2014

NOTULEN

Algemene Ledenvergadering op 17 april 2014 om 20:00 uur in de Keet te Delfgauw

5 leden aanwezig, 6 bestuursleden, afmeldingen van fam Uittenbogaard, Flora Huisman, Wendy Rozema en Wiel Hopman.

1. Opening

Piet heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Update wijkgericht werken en nieuwe initiatieven bewoners, Peter van der Sman en bewoners

Presentatie Peter over de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek oud Delfgauw en het leefbaarheidsplan voor de komende tijd, sheets beschikbaar via de website. De leefbaarheidsenquête van de gemeente is in oud Delfgauw door 34% van de mensen ingevuld en betrof de thema’s

·         Fysieke woonomgeving

o   Kwaliteit woningen

o   Woonomgeving

o   Groenvoorzieningen

o   Speelvoorzieningen

o   Algemene voorzieningen

·         Sociale woonomgeving

o   Buurtbetrokkenheid

o   Omgang inkomensgroepen

o   Omgang etnische groepen

·         Ongenoegens

o   Overlast activiteiten

o   Vervuiling

o   verkeersoverlast

·         Veiligheid

o   Overlast van anderen

o   Criminaliteit

o   Veiligheidsgevoel

 

Scores oud Delfgauw zijn goed, laagste score (verkeersoverlast) is een 5,7, de hoogste is 8,3 (voor overlast activiteiten). Over het algemeen zijn de scores redelijk constant (veiligheidsgevoel) of (licht) stijgend, alleen overlast activiteiten en vervuiling zijn gedaald . De totaal score is een 8. Op 10 aspecten scoort oud  Delfgauw bovengemiddeld, op 2 onder gemiddeld (verkeer en algemene voorzieningen).

 

Joop Fransoo van de Schoolkade meldt over het verkeer dat er op de Schoolkade veel zonder licht wordt gefietst.

 

Het leefbaarheidsplan Delfgauw 2014-2017 steekt, zoals zoveel beleidsplannen tegenwoordig, in op zelfwerkzaamheid en eigen initiatief met ondersteuning vanuit de gemeente. Dat speelde in het vorige leefbaarheidsplan ook al mee en heeft flink wat opgeleverd.  Zo is er inmiddels een buurttuin in Emerald. Hierbij zie je wel dat er dan toch mensen zijn die daar hun hond uit laten, wat natuurlijk niet handig is als je er fruit wilt plukken om te eten. Ook hier geldt dat dit zaken zijn waar bewoners elkaar op aan kunnen en moeten spreken. Ook verder zijn er veel activiteiten geweest, onder meer de zaterdag markt, de bloembakken in de wijk, cultuur impuls, de hondenpoepbakken, de cultuur- natuur en architectuurwandelingen in Emerald en de skatebaan.

Voor het nieuwe plan zijn ideeën voor verbeteringen opgehaald bij de bewoners, op straat en via de website. Daar zijn 60 ideeën uit gekomen. De belangrijkste thema’s zijn veilig, schoon, duurzaam en sportief (specifiek: een avontuurlijke speelplek voor 10+).

 

VEILIG, SCHOON en DUURZAAM zijn verder ingevuld door bijeenkomsten met bewoners.

 

Sarah van Dalen is betrokken bij VEILIG, met een pilot op de Noordeindseweg. Insteek is om via een positieve benadering mensen aan te spreken, direct aanspreken riep helaas nogal agressieve reacties op, daarom wordt er nu een indirectere positieve manier te benaderen. Daarom zijn er nu bloembakken geplaatst om verkeer van de stoep te houden, deze bakken worden gevuld in samenwerking met de tuinders aan de Noordeindseweg. Ook worden 30km zones ingesteld met nieuwe borden en stickers op de kliko’s en er worden aansprekende borden gemaakt. Op dit moment hangt er ook een snelheidsmeter, bedoeld voor de bewustwording. En zo zijn er nog meer initiatieven. Iedereen die interesse heeft om mee te doen, bus_sara@hotmail.com

 

Voor SCHOON zijn er ook initiatieven, rond de dag van Nederland schoon zijn er door de scholen en kinderopvang schoonmaak acties gehouden. En er is het DAPper team (Delfgauwse Afval Pakkers), elke laatste zaterdag van de maand ergens in Delfgauw verzamelen om schoon te maken. In april is het niet de laatste zaterdag ivm koningsdag, dat wordt zaterdag 10 mei, verzamelen om 14:00u bij het Kerkelijk centrum. Wil je hierbij wel eens mee helpen? Meldt je aan op www.facebook.com/dapperdelfgauw, dan krijg je altijd bericht over wanneer waar opgeruimd gaat worden en als je kunt, kom je helpen.

 

Rond DUURZAAM wordt er, in samenwerking met de bewonersvereniging, een energiemarkt gehouden waarin mensen advies krijgen hoe zij hun (oudere) woning efficiënt kunnen verduurzamen.  Ook wordt er gewerkt aan het bevorderen van de biodiversiteit in de wijk, dit moet nog worden uitgewerkt maar denk aan beplanting, nestkastjes en dergelijke. En er wordt gedacht over een natuurlijke, avontuurlijke speelplaats.

Ook wordt komend weekend het Bart Dekkerveld wat meer aangekleed, verzoek is van bewoners gekomen en de gemeente levert het materiaal maar de bewoners zorgen voor het planten.

Voor meer info: http://www.pijnacker-nootdorp.nl/wonen-en-leven/wijken/delfgauw.htm

3. Goedkeuring notulen 19de ALV 25 april 2013

In de kascontrole commissie voor dit jaar moet de naam Ad van Grist gecorrigeerd in Ad van Geest. Verder zijn de notulen goedgekeurd.

4. Structuurvisie Delfgauw

Piet licht toe dat we als BVD hebben ingesproken op de structuurvisie en dan met name om, net als anderen, ons bezwaar tegen de geplande windmolens en uitbreiding van het bedrijventerrein Ruyven kenbaar te maken. Die punten zijn overgenomen.

Voor wat betreft de groene buffer zijn er met de gemeente en provincie afspraken gemaakt om het terrein van Sonneveld te gebruiken voor een combinatie van woningen en openbaar groen. Sonneveld heeft hier geen haast mee, dus het zal niet heel snel gaan gebeuren maar het zal er uiteindelijk wel van gaan komen.

Voor wat betreft de sporthal- en Rabobanklocaties gaat het langzaam en moeizaam in onderhandeling met de ontwikkelaar. Het is afwachten hoe dat gaat lopen, maar de gemeente wil in elk geval de sporthal dit jaar laten slopen.

5. Verslag sociale activiteiten

Marjon beschrijft de activiteiten van het afgelopen jaar terwijl foto’s van de activiteiten getoond worden. Er is een ecologische wandeling, kerstworkshop, schilderworkshop, portproeverij, kookworkshop met internationale hapjes en een paasworkshop geweest en er zitten ook weer verschillende activiteiten in de planning waaronder op 11 juni de Buitenspeeldag.

6. Verslag van de penningmeester 2013 en begroting 2014

Sven licht het verslag toe, dat wordt ook rondgedeeld aan de aanwezigen. Bij de balans valt op dat er voor de kleine ledenactiviteiten nu een aparte regel is opgenomen, dit komt omdat de activiteiten fors in omvang zijn toegenomen en we dit daarom nu expliciet opnemen. Daarnaast is het nog te ontvangen bedrag, na de actie om achterstallige contributie te innen, sterk is afgenomen. Hierover heeft de vergadering geen vragen.

De posten op de winst- en verliesrekening worden toegelicht, in totaal is er, vooral door het groeiend aantal leden, iets meer dan zevenhonderd euro winst. Voorstel penningmeester is om die toe te voegen aan de lustrumreserve. Ook hier zijn geen vragen over.

Sven licht vervolgens de begroting van 2014 toe, daarin wordt de inzet op de Vaart wat terug gebracht en die op de website wat vergroot. Verder heeft de korting op de subsidie van de gemeente natuurlijk impact op de inkomsten, hierover was in de vorige ALV afgesproken dat bij korting op de subsidie de contributie verhoogd zou worden. Gezien het financiële resultaat in 2013 is er echter geen aanleiding om de contributie te verhogen, dus dat wordt door het bestuur op dit moment ook niet voorgesteld. De twee leden die de hogere contributie al betaald hebben, krijgen het verschil terug.

Piet geeft aan dat er volgend jaar een lustrum (20 jaar) is en we dan de lustrumreservering zullen benutten om iets te organiseren. We zullen de leden benaderen voor vrijwilligers, Nicolien Nieuwenhuizen geeft aan in elk geval te willen helpen.

7. Verslag kascontrolecommissie

De heer van Geest doet verslag van de bevindingen van de kascontrole commissie, die op 7 april de administratie heeft ingezien en deze steekproefsgewijs heeft gecontroleerd. Het verslag is door de heer van Geest en de heer Zweekhorst getekend en zij adviseren de vergadering het bestuur te dechargeren. De vergadering neemt dit over.

Voor volgend jaar is Hans Zweekhorst aftredend, bij de aanwezige leden zijn geen vrijwilligers. Er zal een oproep aan de leden worden gedaan.

8. Contributie verhoging 2015

Sven gaat in op de subsidie vermindering, dit jaar met 50%, en in 2015 vervalt deze. Er zijn wel andere subsidie bronnen, maar alleen voor specifieke activiteiten. De BVD heeft ervoor gekozen om dit aan te vragen voor de buitenspeeldag, maar of en in welke mate dat gehonoreerd wordt is afwachten. Daarom legt het bestuur opnieuw de vraag voor of we in 2015, indien nodig, de contributie met maximaal 2 euro per jaar mogen verhogen. De vergadering stemt daar mee in.

9. Aftredende en verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden

Aftredend zijn Marjon Boekestijn en Wendy Rozema. Wendy stopt vanwege persoonlijke omstandigheden, zij heeft zich de afgelopen twee jaar vooral ingezet op het terrein van de interactie met Emerald. Piet bedankt Wendy voor haar inzet.

Marjon stopt als bestuurslid na zo’n tien jaar. Zij blijft wel beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. Marjon was de steun en toeverlaat van het bestuur en heeft zich laten kennen als een pitbull die niet los laat als ze ergens haar tanden in heeft gezet. Ook heeft zij zich niet onbetuigd gelaten in de werving van nieuwe leden.

Een nieuwe secretaris heeft zich helaas nog niet gemeld, vooralsnog zullen we kijken of we taken binnen het bestuur kunnen herverdelen. Piet is in gesprek met Ron Krijgsman als nieuw bestuurslid, maar dit is nog niet rond. Hij vraagt de vergadering het bestuur te mandateren om hem, indien we hem kunnen overtuigen, te mogen benoemen. De vergadering neemt dit over.

10. Rondvraag

Piet leest de brief van de heer Uittenbogaard voor, hij kan helaas vanwege gezondheidsproblemen niet bij de vergadering aanwezig zijn. We zullen dit weekend schriftelijk reageren en daarbij ook aangeven dat de vragen op de vergadering zijn voorgelezen.

Nicolien Lugtigheid heeft een aantal punten:

 • Ze geeft  aan dat campers via Google tegenwoordig via de Ikea over de Noordeindseweg worden gestuurd.
 • Ook geeft ze aan dat bij de Kazerne vuilnis de weg of het fietspad oprolt, ze heeft geen voorstel hoe dat aan te passen.
 • Op de Noordeindseweg staan nu twee borden, einde 60 vanaf deze kant, 60 km/u vanaf de andere kant. Peter gaat na hoe dat zit.
 • Grind van langs de Noordeindseweg spat nadat er trekkers langs gekomen zijn op de weg, daardoor gaan fietsers onderuit. Als het gemeld wordt, wordt het geveegd, maar kort daarna is het natuurlijk weer terug. Echt opgelost is het daarmee niet.

 

Ad van Geest kwam wat later binnen, hij geeft zijn zorg mee over de lage opkomst. Piet bevestigt dat de huidige datum niet goed gekozen is. Voor volgend jaar zal zeker gekeken worden naar de feestdagen en we streven ernaar om de ALV volgend jaar vroeger te houden, waarschijnlijk in maart

Nel Fransoo vraagt of er wel eens bekeurd wordt voor hondenpoep, want de overlast neemt toe. Ze heeft mensen wel aangesproken, maar dan zeggen ze dat ze later terugkomen om het op te ruimen.

Bij het trapje staan tegenwoordig ook weer veel jongeren en ligt er rotzooi. Als ze aangesproken worden, zeggen ze dat de rotzooi van anderen is. Peter geeft aan dat dit vooral een sociaal probleem is, dit is niet iets dat de gemeente op kan lossen. Het begin is zelf aanspreken, verder zet de gemeente in op opvallende acties op probleem plekken en veel publiciteit.

11. Sluiting

Om exact 22:00 uur sluit Piet de vergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering 2013

Algemene Leden Vergadering Bewoners Vereniging Delfgauw 25 april 2013

1. Opening
Piet Lagerweij opent de 19e ledenvergadering en heet alle aanwezigen welkom (12 personen). De presentatie van Peter van der Sman is niet zoals in de agenda aangekondigd de leefbaarheidsmonitor, want die presentatie is in 2012 al gedaan. Deze avond geeft hij een update van het wijkgericht werken.

2. Update wijkgericht werken, door Peter van der Sman
Peter van der Sman geeft een update over het wijkgericht werken. Het leefbaarheidsonderzoek is net weer van start gegaan. 180 deelnemers hebben in delfgauw meegedaan. Peter praat ons bij wat het leefbaarheidsplan 2010-2013 opgeleverd heeft. Het leefbaarheidsplan is een samenwerking van gemeente, organisaties en bewoners. Uit de gele bus kwamen 5 thema’s:

 • Voorzieningen en activiteiten
 • Jeugd 12+
 • Vervuiling en schoon
 • Groen
 • Verkeer

Op deze thema’s is een aantal projecten gedaan. In deze tijd zijn ook de activiteiten van de bewonersvereniging gestart. Tevens is vanuit het budget wijkgericht werken de keet opgeknapt. Cultuurimpuls is gestart vanuit Emerald, sinds 2012 online. Goede samenwerking met BVD om elkaars activiteiten te promoten. Er is een minimarkt gekomen bij het winkelcentrum. Sven vraagt zich af of de marktkraampartijen gesubsidieerd worden. Dit is niet het geval, de standhouders betalen een standplaatsvergoeding. Signalen zijn dat ze er graag staan. Er moet nog 1 kraam bijkomen. De jeugd zorgde in
Emerald in 2009  best overlast. Wijkgericht werken heeft gekeken hoe deze overlast beleefd werd. SWOP en jongerwerk hebben activiteiten ontplooid om de mensen bij elkaar te brengen. Mevr. Huisman vraagt of de oudhollandsche spelen ook geschikt waren voor 12+. Natuurlijk is dit geen activiteit waar vele 12+ers bij betrokken waren, maar er waren wel enkele 12+ers betrokken. Er waren daarnaast nog meer initiatieven. Jongerwerk, politie en gemeente hebben wekelijks contact over de jongeren (driemanschap). Voordat deze initiatieven genomen waren, was er rond eindejaar altijd beveiliging. Dit is de laatste 2 jaar niet meer gebeurd doordat jongerenwerk dit op zich heeft genomen en buitenactiviteiten georganiseerd. Deze zijn deels betaald door gemeente en deels door winkeliers. Daarnaast veel activiteiten zoals skate-event, meidenwerk, sportinstuif etc. Binnen het thema vuil zijn o.a. vuilnisbakken van graffiti voorzien. Mevr Huisman vraagt of de graffiti ook uitgebreid kan worden naar andere kasten. Peter meldt dat er ook een anti graffiti beleid is, maar hij neemt het mee als idee. De zwerfvuilactie is een groot succes. 40 kinderen hebben heel veel zwerfvuil opgeruimd. Er was gevraagd voor hulp van de bewoners, maar hier is helaas geen reactie op gekomen. Het milieupark was vaak erg vuil. Er zijn nu locaties bij gekomen. Ruijck is er geweest en. Er wordt gevraagd waar de batterijen bakken gebleven zijn. Die staan bij de winkeliers. Met enkele bestuursleden vanuit de BVD en bewoners is er gekeken naar het hondenpoepbeleid. Er is begonnen met een jaar proefdraaien met 3 verschillende bakken. Uiteindelijk is er 1 type bak uitgekomen. Er zijn totaal 16 bakken door heel Delfgauw gezet, waarbij een aantal van de proefbakken herplaatst zijn. Meneer Hoevenaar: Op Swanecampen stonden er 3, nu nog maar 1, nu weer meer overlast. Dit wordt beaamt door dhr. Uittenbogaard. De gemeente gaat kijken of er bij de brug nog een gewone bak kan komen. Er is samen met bewoners de mogelijkheid om bloembakken te plaatsen. Bakken bij de S-bocht expres zo neergezet voor veiligheid. 54 uitgezet, nog 16 beschikbaar. Binnen Delfgauw zijn nu wandelingen uitgezet door 4 bewoners met leuke plekken en weetjes over Delfgauw. Dit soort initiatieven worden uit wijkgericht werken gesubsidieerd. De scholen zijn gekomen met de vraag of er de mogelijkheid was voor een buurttuin. Deze lijkt er te gaan komen naast de scholen. Belangrijkste punt binnen verkeer is de inrichting van de wegen en kruisingen rond de scholen. Scholen, kinderen en omwonende zijn tevreden nu ondanks eerdere bedenkingen. Het wordt veiliger. Helaas is de verkeersbrigade weer opgeheven na 2 jaar omdat er te weinig ouders beschikbaar waren. Er bestaat voor de bewoners de mogelijkheid om met de politie een snelheidsmeting te doen. Er zijn er nu 3 gedaan. Delftse straatweg, Schimmelpenninck en noordeindseweg. De laatste 2 weken wordt er weer enorm hard gereden op de delftste straatweg en gevaarlijk ingehaald werd bij GWII. Er moet gemeten worden met consequenties. Bij spui gaat het vaak goed, daar wordt snelheid ook aangegeven, maar vanuit Delft vaak erg hard gereden. Peter geeft aan de DSW niet het profiel van een 30 km weg. Piet geeft aan dat er wel minder hard gereden wordt na de komst van de 30 km zone. Na komst van komkommerweg kan de inrichting aangepakt worden. Mevr. Huisman vraagt of er toch nog iets te doen is. Er is bij maken van 30 km zone al veel gebeurd. De nieuwe bus voor nieuwe thema’s is geopend. Loopt nog tot 15 juni. Dit kan met een enquête. De gemeente wil graag dat de bewoners zelf met nieuwe ideeën komen. Er zijn dan vanuit wijkgericht werken ambassadeurs die kunnen helpen. www.pijnacker-nootdorp.nl/delfgauwdoetmee. Men staat ook de komende maanden op allerlei plaatsen in de wijken. Onderwerpen veilig en schoon komen vaak terug. Er moet een nieuw plan voor komende 2 jaar komen. Er is helaas wel minder geld. Een bewoonster meldt dat de mozaïek bank in the middle of nowhere staat met alleen stenen voor je. Er zitten ook weinig mensen op. De plek is wel bewust gekozen vanwege dicht bij wooncentrum. De voorkant van het plein moet ook vrij zijn voor ziekenwagen en brandweer. Paardenpoep: wat wordt hieraan gedaan. Alle maneges worden in kaart gebracht en de door hen vaak gebruikte routes. Officieel moeten de paarden op de weg. Kunnen we de routes wat wijzigen. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt met de maneges. 1 manege doet dit al. Dhr Zweekhorst dankt voor het enthousiasme van Peter voor Delfgauw.

3. Goedkeuring notulen 18e ALV op 19 april 2012
Notulen hebben in vaart van afgelopen maand gestaan. Er zijn geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld.

4. Stand van zaken ontwikkellocaties in Delfgauw
Weinig nieuws te melden. Door crisis weinig ontwikkelingen. Op locatie rabobank sporthal zelfs achteruitgang. Bouhuizen heeft zich teruggetrokken van de ontwikkellocatie. Het is voor iedereen onduidelijk wat er gaat gebeuren. BVD is hier niet blij mee en heeft gemeente gevraagd of de sporthal al gesloopt kan worden. Dit kan echter pas als de juridische situatie tussen Bouwhuizen en gemeente achter de rug is. Voorstel zou zijn om dan groen terug te brengen voorlopig. Misschien kunnen we vanuit bewoners een leuk idee brengen. Zodra er iets te melden is, komt er nieuws in de vaart. Een aanwezige heeft in de telstar een stuk van kerklaan gelezen over een bouwlocatie spui. Dit is 1 van de ontwikkellocaties. Als je daar woningbouw gaat doen dan moet er rekening gehouden worden met de hinder van Kerklaan. Peter legt uit dat Kerklaan vindt dat de woningen op een te korte afstand komen en last zouden kunnen krijgen van zijn bedrijf, maar ze zitten wel buiten de grens die de gemeente stelt. Mevr. Uittenbogaard geeft voorbeelden vanuit pijnacker waar bedrijven ook weggingen. Iemand geeft aan dat Kerklaan gemeld heeft dat hij weg moet van de gemeente. Dit is niet waar volgens Peter.

5. Stand van zaken windmolens N470
Er is vorig jaar wat commotie geweest over het plan van enkele tuinders om windmolens te plaatsen. Gemeente heeft onderzoek uit laten voeren en er is 5 maart een inspraakavond geweest. Conclusie is dat er binnen de gemeente geen plek is voor windmolens. Het is dus niet erg waarschijnlijk dat ze er gaan komen. De BVD houdt het in de gaten. Dhr. Zweekhorst geeft aan dat staatsbosbeheer heeft aangegeven dat er in het bieslandsche bos wel ruimte zou zijn, wat een vreemde ontwikkeling is. Hoewel dit ook tegen gemeente ideeën ingaat bestaat de mogelijkheid als de gemeente de quota niet haalt.

6. Verslag sociale activiteiten
Marjon doet verslag van de sociale activiteiten uit de periode mei 2012 tot april 2013. In totaal waren er 11 activiteiten. In mei waren er 2 activiteiten, een wijnproeverij en de wijkwandeling. Bij de buitenspeeldag waren er 700 kinderen. Dit jaar is het op de noordeindseweg. Marjon doet de organisatie niet meer mee. Het zal verder gaan met Nicolien, Margo en Marjan. In augustus was er een zomeravondfietstocht met slechter weer. Hierbij is koffie gedronken bij Duindam. Tapas avond in oktober en in november een lampionnenoptocht met ong 60 kinderen. In december de kerstworkshop, januari een whiskeyproeverij. In Maart was er een chocolade workshop en als laatste een energievoorlichting die erg druk bezocht is. Eerste pinksterdag komt er een wandeling en later in de zomer nog een fietstocht. Piet dankt Marjon voor de inzet voor de straatspeeldag.

7. Verslag van de penningmeester over 2012 en begroting 2013
Sven geeft een toelichting op de financiën 2012 en de begroting 2013, die ter vergadering zijn rondgedeeld. Behandelen van balans en winst/verlies rekening. Bij balans onder debet de saldi op de bank. Vorig jaar een vrij streng contributie beleid gevoerd. Een aantal leden geroyeerd, 19 mensen waaronder een aantal mensen die overleden of verhuisd waren. Door activiteiten veel nieuwe leden. Er wordt een nieuwe lustrumreserve opgebouwd. Daarnaast geld gereserveerd voor activiteiten. Winst en verlies rekeningen. Als bestuur maken we enkele kosten. Vroeger was dit meer, maar toen zaten er ook bankkosten bij, die zijn nu gesplitst. Er zijn kosten voor de vaart en de website. De kosten straatspeeldag zijn gezien de grote hoeveelheid kinderen er beperkt. Sinterklaasfeest wordt nu helemaal gedaan door Oude Laen. De reservering voor de activiteiten was niet geheel nodig, kosten waren flink lager. De belangrijkste inkomsten zijn de contributies en de subsidie.

Begroting 2013. Grotere reservering voor lustrum. Er komt een nieuw lustrum aan. Aan inkomsten vooral weer contributie en subsidies.

Als er nog ideeën zijn voor de kleine activiteiten, meld het. Er wordt gemeld dat gezien het aantal mensen dat lid is de hoeveelheid mensen die van de BVD profiteren klein is. Marjon geeft aan dat veel mensen uit oud delfgauw lid zijn, nu meer toeloop vanuit Emerald. Er is ook weinig verloop in de bewoners.

Dhr. Zweekhorst geeft het idee om een hondentrainingsavond voor de hondenpoep.

Sven stelt voor het overschot van dit jaar te storten in de lustrum reserve. De vergadering is voor.

8. Verslag kascontrole commissie
Jan Jansen en Hans Zweekhorst vormde dit jaar de kascontrole commissie. Zij hebben de boeken steeksproefsgewijs gecontroleerd en geen fouten ontdekt. Hans wil volgend jaar de controle weer doen. Ad van Grist bied zich aan als nieuw kascontrole commissie.

De vergadering volgt het advies van de kascontrole commissie en verleent het bestuur decharge over 2012.

9. Voorstel contributie verhoging in 2014 indien de subsidie korting van de gemeente doorgaat
Dit is een ingevoegd agenda punt na aanleiding van een brief van de gemeente die door het bestuur van bewonersvereniging is ontvangen over de geplande subsidiekortingen. Vanuit de gemeente is er vanuit 2014 minder geld voor subsidie. De subsidie wordt dan gehalveerd. Het is nu ong 4 euro per lid. Het bestuur vraagt de vergadering toestemming om het lidmaatschap met max 2 euro te verhogen als deze subsidie inderdaad verlaagd wordt. Er is voor een dergelijk verzoek geen minimum aantal leden nodig. Er wordt gevraagd of er ook nog inflatiecorrectie nodig is. Dit is nog niet gedaan. De contributie is al jaren 5 euro. Piet brengt het voorstel in stemming. Een lid geeft aan dat de verhoging 40% is, dit kan gevolgen hebben voor aantal leden. BVD gaat een toelichting geven om de verhoging uit te leggen aan alle leden. Het voorstel wordt unaniem aangenomen door de vereniging.

10. verkiezing/benoemen nieuwe bestuursleden
Jaap Nieuwenhuizen treedt dit jaar af en heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. De vergadering stemt in met de herverkiezing van Jaap.

11. Rondvraag
Er zijn geen vragen

12. Sluiting
Piet Lagerwij sluit om half 10 de vergadering na alle aanwezigen bedankt te hebben voor hun inbreng.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012

Notulen ALV 2012
Notulen Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw
Datum: 19 april 2012

Aanwezig: ca 28 leden en het bestuur.
Opening
Piet Lagerweij opent de 18e ledenvergadering en vertelt daarbij wat over de opknapbeurt van de Keet.

Goedkeuring notulen 17e ALV op 14 april 2011
Dhr Werkman geeft aan dat zijn naam fout in de notulen staat, dit wordt gecorrigeerd. Met deze correctie zijn de notulen goedgekeurd.

Tevredenheidenquête Delfgauw/wijkgericht werken, door Peter van der Sman
Peter van der Sman geeft een toelichting op de tevredenheidenquête. Hierbij worden bewoners gevraagd naar hun bevindingen met betrekking tot de fysieke woonomgeving, sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid. De response in Oud Delfgauw bedroeg 43%, vanuit Emerald lag dat wat lager. In Oud Delfgauw wordt weinig overlast ervaren van activiteiten, ook het veiligheidsgevoel en kwaliteit van woningen is goed. Dit geldt ook voor Emerald. Verschil is dat in Oud Delfgauw er ook weinig overlast is van anderen, dat is in Emerald anders. De slechtste scores heeft Oud Delfgauw op verkeersoverlast, voorzieningen en groen- voorzieningen. Op alle aspecten zijn de scores voor de fysieke omgeving Oud Delfgauw de laatste jaren omhoog gegaan, dat geldt zeker voor de speelvoorzieningen. Op sociale woonomgeving blijven de scores gelijk, bij ongenoegens is vervuiling wisselend, de rest is redelijk constant. Wat veiligheid betreft stijgen de scores ook, behalve die van criminaliteit. Dat laatste hangt samen met inbraken in de omgeving. Op Oude Leede na scoort Oud Delfgauw op dit punt het beste in de gemeente. Over het totaal scoort de wijk als zesde binnen de gemeente.

Hans Zweekhorst vraagt of de afname van overlast door jeugd door verplaatsing komt, Peter vertelt dat er door meer inzet op controle en het aanbieden van activiteiten sprake is van daadwerkelijke afname. Dit hangt samen met het uitvoeringsprogramma, waarmee de gemeente actie onderneemt op grond van de resultaten van de tevredenheidenquête. Doel daarbij is het verbeteren van de tevredenheid op de slechtst scorende punten. Naast gemeenteactiviteiten via bijvoorbeeld jongerenwerk spelen ook burgers die initiatieven ontplooien en daarbij door de gemeente ondersteund worden een belangrijke rol in dit proces. Ook op het terrein van vervuiling zijn activiteiten geweest, met scholieren opruimen in de week van Nederland schoon en een proef met bakken en zakjes voor het opruimen van hondenpoep.

Komend jaar wordt de website van Cultuurimpuls doorontwikkeld naar een digitale ontmoetingsplaats, komt er een kleine wekelijkse markt bij het winkelcentrum, activiteiten voor de jeugd voor 12+, groenadoptie met de scholen en wordt verder gegaan met de bloembakken. De activiteiten rond hondenpoep en zwerfvuil krijgen een vervolg en ook de snelheidsmetingen gaan verder en worden hopelijk geïntensifieerd.

Hans Zweekhorst vraagt wanneer de inrichting van de ingang van Delfgauw vanuit de Zuideindseweg ingevuld gaat worden, want dat was gekoppeld aan het handhaven van de 30 km/u. Peter meent dat dit was aangepast, Jaap Nieuwenhuis geeft aan dat hier inderdaad klinkers gelegd zijn, maar die zijn op verzoek van bewoners weer vervangen door asfalt. Mevrouw Huisman vraagt of daar een sluis gemaakt kan worden. Piet Lagerweij geeft aan dat de BVD dit als aandachtspunt mee gaat nemen in het overleg met de gemeente. Louki van Ruyven vraagt of de beplanting langs de Graaf Willem II laan nu klaar is, want er lijkt alleen gezaaid te zijn. Peter van der Sman gaat dit na. De heer de Wilde vertelt dat er ook veel Oud Delfgauwenaren actief zijn bij de ijsbaan en dat dit deze winter door de jeugd ook uitgebreid benut is.

Peiling over samenwerking Bewonersvereniging Delfgauw met bewonersvereniging Oude Laen (Emerald)
Piet Lagerweij vertelt over de relatie van de BVD met Emerald (was de directe aanleiding voor de oprichting van de BVD) en over Oude Laen, gestart als kopersvereniging in Emerald. Nu Emerald inmiddels een complete wijk is, is er aanleiding voor een herbezinning. Er zijn al gedeelde belangen (Sinterklaasintocht etc.). Voor de gemeente is het interessant om een aanspreekpunt te hebben voor geheel Delfgauw en ook Oude Laen zou graag doorstarten en meer actief willen zijn. Toch is dit niet heel eenvoudig te realiseren, aangezien de problemen in de wijken, zoals ook uit het verhaal van Peter van der Sman blijkt, deels verschillend zijn. Bovendien is dit alleen te realiseren als er ook vanuit Emerald actieve leden zijn, het zittend bestuur kan dit er niet bij nemen. Daarbij is dit iets dat het bestuur ook bij de leden wil peilen, want wij vertegenwoordigen u. De vraag is dus wat de leden ervan vinden. Monique Dekker geeft aan dat ze het initiatief zeer waardeert, ze onderkent dat een directe fusie te veel gevraagd is en dat de BVD haar eigen identiteit moet houden maar zeker de samenwerking moet zoeken. Hans Zweekhorst onderschrijft dit en wijst erop dat Delfgauw als geheel groter is dan menige wijk in Pijnacker-Nootdorp en dat het zaak is om de menselijke maat te bewaken. Peter van der Sman stelt voor dat via lidmaatschap van de BVD er misschien een kern komt die tot een eigen bewonersvereniging in Emerald kan leiden. Hans Meijerrathken geeft aan dat Oude Laen geprobeerd heeft de omslag van kopersvereniging naar bewonersvereniging te maken en zaken als de windmolens langs de A13 aan te pakken. Dit werkte echter niet, men pakte dat per straat op. Hij is van mening dat de sociale samenhang die in Oud Delfgauw bestaat er in Emerald nog niet is en vermoedelijk nog veel tijd vraagt om te gaan ontstaan. De heer Uittenbogaard geeft aan dat ondersteunen goed is, maar dat het geen zin heeft de sores van een ander op je nek te nemen. Hans Zweekhorst doet het voorstel om met een paar mensen uit Emerald en Oud Delfgauw bijeen te komen om te kijken of er behoefte is aan bepaalde gezamenlijke activiteiten en die te gaan organiseren. Hans Meijerrathken zegt dat gezamenlijke activiteiten al georganiseerd worden, maar dat het vooral gaat om bestuurlijke zaken en contacten met de gemeente over bijvoorbeeld herinrichting en dergelijke. Monique Dekker vraagt of het bestuur gedacht heeft over de omgekeerde weg, het opnemen van een bestuurslid uit Emerald? Het bestuur heeft een bestuurslid uit Emerald n.l. Wendy Rozema. Mevrouw Huisman vraagt wat de aanleiding van de discussie is: zijn het signalen vanuit Emerald dat mensen aan willen sluiten bij de BVD, of is het een behoefte vanuit het bestuur. Piet geeft aan dat beide aspecten spelen. Mevrouw Huisman stelt voor dat Emerald een eigen club zou moeten oprichten en dat we dan met hen samen kunnen werken. De heer Claassens geeft aan dat hij ook in Emerald woont en dat het nu een situatie is van twee wijken in een dorp, daar zijn we te klein voor. Je moet toe naar een situatie van een wijk in een dorp, maar daar heb je dan wel extra mensen bij nodig. Je zult dan eerst moeten kijken of je kunt samenwerken. Hans Meijerrathken onderschrijft dit en geeft aan dat een actieve groep in Emerald noodzakelijk is voor een samenwerking met de BVD. De heer Werkman geeft aan dat het uniek is dat een kleine kern als Delfgauw zijn identiteit en naam weet te behouden in een grotere gemeente. Dat geeft een binding tussen beide wijken.

Piet Lagerweij vat de signalen samen: uitzoeken of we meer kunnen samenwerken is prima, maar wel vanuit een concreet initiatief en eigen inzet vanuit Emerald, het is niet de bedoeling dat dit bestuur ook de inrichtingsvraagstukken rond Emerald op gaat pakken.

Peiling leden over windmolens N470
Jaap Nieuwenhuis geeft een toelichting bij de plannen die er zijn. Er zijn vier tuinders die windmolens willen plaatsen langs de N470. Er is een platform van een aantal leden van de BVD dat tegen windmolens op die specifieke locatie is. Het bestuur van de BVD is over dit onderwerp verdeeld, wij zijn voor alternatieve energie, maar hebben wel vragen bij deze specifieke locatie. Om de leden in de discussie over dit onderwerp goed te kunnen vertegenwoordigen, willen we de meningen hierover peilen. Jaap Nieuwenhuis toont een beeld van de invloedsfeer van de windmolens, zoals dit door het platform is opgesteld.

Een aantal relevante punten uit het provinciaal beleid:

Alternatieve vormen van duurzame energie
Mogelijke impact op de Zuidpolder van Delfgauw
Horizonvervuiling
Veiligheidsaspecten
Gezondheidsaspecten.
Indien deze negatieve aspecten optreden, kan dat tot een waardedaling van de huizen in het invloedgebied leiden. Het document van het platform waar de punten die gepresenteerd zijn uitkomen is op te vragen via windturbinesN470nee@gmail.com. Ter vergadering worden lijsten neergelegd waarin leden die voor of tegen zijn, dit aan kunnen geven. Hans Zweekhorst vult nog aan dat de gemeente nog geen besluit heeft genomen, er ligt een vraag van de tuinders waar de gemeente zich nog op beraadt. Het initiatief van het platform is erop gericht de gemeente te laten weten dat er veel bewoners zijn die zich hier zorgen over maken. De heer de Wilde geeft aan dat de windmolens aan de rand van het gebied staan en dat tuinders het toch al moeilijk hebben. De heer Claassens vraagt of bekend is waarom de tuinders voor windturbines kiezen in plaats van andere vormen van alternatieve energie. Hans Zweekhorst licht toe dat dit samenhangt met de commerciële haalbaarheid van de onderneming, de subsidie hierbij is overigens niet voor het bouwen van de windmolens, maar alleen voor eventuele niet-rendabele energieproductie. Alternatieven als geothermische energie zijn vermoedelijk niet haalbaar, zonne-energie is echter ook op kleine schaal een interessant alternatief. Piet Lagerweij kondigt aan dat de BVD op korte termijn een voorlichtingsbijeenkomst over alternatieve energie wil organiseren zodat mensen hun eigen standpunt kunnen bepalen. Ook staat er een poll op de website van de BVD.

Verslag sociale activiteiten
Marjon Boekestijn vertelt over de sociale activiteiten die het afgelopen jaar georganiseerd zijn. Binnen en buiten, creatief en sociaal, voor kinderen en volwassenen.

Het waren in totaal 11 activiteiten:

April 2011: Wegens grote belangstelling twee workshops bloemschikken voorjaar/Pasen.
Juli 2011: Een zeer geslaagde zomeravondfietstocht voor het hele gezin met als afsluiting een bezoek aan Hofstede Oostrijk.
September 2011: Hebben we de fietstocht nog een keertje op een zaterdagmiddag ondernomen.
Oktober 2011: Vogellezing en was de bewonersvereniging actief op de herfstfair bij de Tuinderij waar bezoekers een vogel- of voederhuisje konden timmeren.
November 2011: Een geslaagde lampionnenoptocht en een workshop mozaïek.
December 2011: Kerstworkshop;
Februari 2012 een onvergetelijke wijnavond.
April 2012: Voorjaar/paasworkshop en vogelfietstocht.
Juni 2012: De buitenspeeldag was weer een groot succes, met tussen de 600 en 700 deelnemende kinderen. Voor komende zomer staat de buitenspeeldag op 13 juni gepland en ook daar zijn weer vrijwilligers voor nodig, als er mensen zijn die zich daarvoor in zouden willen zetten: laat het weten.

Wijziging bestemming terrein Sonneveld
Piet Lagerweij memoreert dat de BVD initiatief heeft genomen om de bestemming van de locatie van Sonneveld te laten wijzigen in groen, zodat we aan de rand van Delfgauw groen in plaats van hoge kassen zouden krijgen. Na initiële weerstand bij de gemeente heeft de wethouder zich hier hard voor gemaakt. Dit stuitte in eerste instantie op afwijzing door de provincie vanwege het economisch belang van glastuinbouw voor de regio. Inmiddels heeft de gemeente een alternatieve locatie voor glastuinbouw aangewezen en daar is de provincie mee akkoord gegaan. Sonneveld moet nu een voorstel voor invulling van de inbouw van het perceel.
Verslag van de penningmeester over 2011 en begroting 2012
Sven geeft een toelichting op de financiën 2011 en de begroting 2012, die in de Vaart zijn gepubliceerd en ter vergadering worden rondgedeeld. De BVD groeit nog steeds gestaag, zodanig dat de extra sociale activiteiten gecompenseerd worden door extra contributie. Hierdoor is het mogelijk om de contributie op 5 euro te houden. Dit jaar is er extra energie gestoken in het achterhalen van niet betaalde contributie. Dit heeft in veel gevallen tot betaling geleid, waar dat niet het geval is zal het bestuur overgaan tot het eenzijdig opzeggen van het lidmaatschap. Het boekjaar is afgesloten met een positieve saldo van € 70,23 .

Er zijn geen vragen aan de penningmeester over het verslag over 2011.

Begroting 2012 wordt toegelicht, de reservering voor kleine activiteiten is ondanks dat dit in 2011 niet nodig bleek toch weer hoog gezet. Dit is een bewust signaal dat deze activiteiten gewaardeerd worden en dat budget geen probleem zal zijn. Ook over de begroting zijn er geen vragen uit de zaal.

Verslag kascontrole commissie
Marieke van der Lugt en Jan Jansen zijn niet bij de vergadering aanwezig, Piet Lagerweij leest hun schriftelijke en ondertekende verklaring van hun bevindingen voor. De vergadering volgt het advies van de kascontrole commissie en verleent het bestuur decharge over 2011.

Jan Jansen is ook volgend jaar weer lid van de kascontrole commissie, Piet Lagerweij vraagt de leden om een vrijwilliger ter aanvulling voor volgend jaar. Hans Zweekhorst stelt zich hiervoor beschikbaar.

Verkiezing/benoemen nieuwe bestuursleden
Piet Lagerweij vertelt dat Dick Boender het bestuur heeft verlaten. Er is een kandidaat opvolger: Wiel Hopmans . De vergadering stemt hier mee in en Wiel stelt zich kort voor, hij woont sinds 5 jaar in de Burgemeester Scholten straat 14, heeft 2 kinderen en heeft het erg naar zijn zin in Delfgauw en wil daarom graag hieraan bijdragen via het bestuur. De vergadering benoemt Wiel als bestuurslid.

Rondvraag

Jan De Wilde vraagt naar de situatie bij het fietspad bij de brug in Delfgauw waar hij recent weer getuige was van een ongeluk, het stuk tussen de Schoolkade naar Pijnacker, langs de Vaart. Hij stelt voor om deze oversteek bijvoorbeeld rood te maken zodat het meer een fysieke barrière vormt. Ook wordt er bij de aansluiting Graaf Willem II – Noordeindseweg buiten de vakken tot dicht bij de kruising geparkeerd, waardoor een gevaarlijke situatie voor fietsers ontstaat.

Sjaan Kerklaan geeft aan dat ze de situatie rond het fietspad herkent, fietsers ontwijken dit punt door op de stoep te gaan rijden, waardoor langs de woningen daar een gevaarlijke situatie ontstaat als mensen (en met name kinderen) het huis uit komen. Peter van der Sman raad aan deze zaken vooral ook formeel bij de gemeente aan te melden bij het meldpunt Wijkbeheer.

Sjaan Kerklaan vraagt hoe er om gegaan zal worden met de afdekking van de zandbak op het Saaymans Vaderplein. Peter van der Sman geeft aan dat dit specifiek op verzoek van de omwonenden is gedaan, zij krijgen allemaal een brief in de bus waarin wordt aangegeven dat de gemeente ervan uitgaat dat het weer afdekken onderling geregeld wordt.

Meneer Uittenbogaard geeft aan dat hij zich ergert aan fietsers die altijd verwachten dat andere verkeersdeelnemers rekening met hen houden. Hij wil graag dat dit veranderd.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2011

ALGEMENE LEDENVERGADERING

BEWONERSVERENIGING DELFGAUW 2011

 

Donderdag 14 april 2011, 20:00 uur in De Keet in Delfgauw

Opening

Piet Lagerweij opent de 17e ALV. Er zijn naast het bestuur 28 leden aanwezig, plus wijkmanager Peter van der Sman en vertegenwoordigers van de CDA en D’66 fractie.

Goedkeuring notulen 16e ALV op 15 april 2010

Deze notulen worden met 1 opmerking goedgekeurd. De naam van Marieke van der Lugt was niet correct gespeld.

Verslag van de penningmeester over 2010 en begroting 2011

De penningmeester geeft een toelichting op het overzicht van de cijfers dat aan het begin van de vergadering werd uitgedeeld. Het positieve saldo van het boekjaar 2009 is toebedeeld aan de drie voorzieningen. Over het jaar 2010 is een klein verlies geleden van € 8,37, nadat de drie voorzieningen zoals gebruikelijk werden verhoogd. De voorziening die Wijkvoorziening is genoemd, wordt sinds vorig najaar gebruikt om de diverse ledenactiviteiten te bekostigen.

De begroting voor 2011 is niet anders van vorig jaar. Er is wel te melden dat het aantal leden inmiddels de 400 is gepasseerd.

Er zijn vanuit de leden geen vragen aan de penningmeester.

Verslag kascontrolecommissie

Marieke van der Lugt en Herman Scholten vormden dit jaar de kascontrolecommissie. Herman legt aan de vergadering verantwoording af over de uitgevoerde controle, die aan de hand van steekproeven is uitgevoerd. Het positieve resultaat van deze controle heeft de commissie er toe gebracht de vergadering voor te stellen om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

Herman is aftredend, maar voor het komende jaar zijn Marieke en Jan Janssen bereid de kascontrolecommissie te vormen.

Verkiezing/benoeming bestuursleden

René van der Horst neemt afscheid als bestuurslid, want heeft het te druk met andere activiteiten.

Wendy Rozema heeft zich beschikbaar gesteld en stelt zich aan de vergadering voor. Zij woont met man en 2 kinderen sinds 2001 in Delfgauw en wil zich graag inzetten voor ons dorp. De aanwezige leden stemmen unaniem in met haar benoeming waardoor het bestuur uit 8 leden bestaat.

Bestemmingsplannen

Duurzame Glastuinbouw

Toen wij beter keken naar de inhoud van dit plan, bleken er toch meer raakvlakken met ons dorp dan gedacht. Vooral de tuin langs de Reginastraat bleek een onderwerp dat bekeken moest worden, zeker in relatie tot onze wens om een groene zone rondom ons dorp te creëren zoals in onze dorpsvisie is beschreven. Dus hebben we protest aangetekend en ingesproken bij raadsvergaderingen, waarbij we alle raadsfracties aan onze zijde bleken te vinden. De wethouder was in eerste instantie niet van zins af te wijken van het voorgestelde plan, omdat hij verplicht was vast te houden aan de hoeveelheid glastuinbouw in het gebied. In samen­spraak met de eigenaar van de grond is door de BVD een plan gemaakt om zijn grond om te zetten in een groene strook met water en enkele woningen. Via een motie is de wethouder opgedragen om dit te realiseren, door ergens anders in de gemeente een plek te vinden voor die ene hectare glastuinbouw. Dat moet uiterlijk in juni bekend zijn, zodat het in de procedure bij de provincie mee kan.

Mevr. Manuela Bijl vraagt hoever de gemeente inmiddels is met het zoeken? Piet antwoordt dat naar zijn weten nog geen vervangende locatie is gevonden.

Dhr. Bart Jan Kerklaan stelt voor de meters langs de Komkommerweg aan te wijzen. Piet antwoordt dat die meters al bestemd en onderdeel zijn van de totale glastuinbouwgrond.

Een bewoner van de Reginastraat complimenteert, mede namens de buren, het bestuur voor haar inzet in dit project.

Voorontwerp bestemmingplan Historische Kern Delfgauw

Eind maart is dit plan in de Gemeenteraad vrijgegeven voor publicatie en er werd een inloopavond in het Kerkelijk centrum georganiseerd op woensdag 6 april. Dit plan is een vervolg op het proces dat werd gestart met de dorpsvisie en de daaruit voortvloeiende programma’s van eisen.

De gemeente heeft als uitgangspunt om in het gehele dorp de bestemmingsplannen overal gelijk te houden, met uitzondering van 6 specifiek aangewezen gebieden waar een wijzigingsbevoegdheid wordt gerealiseerd. De BVD controleert of de Gemeente de invulling van die gebieden op de juiste wijze doet.

Dhr. Jan Raakman is niet op de inloopavond geweest, maar ergert zich aan de visie van de Gemeente dat er in oud Delfgauw zulke goede wandel- en fietspaden zijn, terwijl zijn persoonlijke ervaring is dat dat niet zo is. Zijn wens is om vanuit de Wethouder Sonneveldhof naar de Delftsestraatweg een doorsteek te realiseren om op een goede manier naar Emerald te komen. Maar hij realiseert zich dat de uitvoering hiervan niet gemakkelijk zal zijn.

Dhr. Ton Michiels (uit de Witmolen) heeft gelezen dat de Gemeente deze plannen mede in samenwerking met de BVD heeft gemaakt. Maar hij is als bewoner van Emerald daarbij niet gehoord en vraagt zich nu af welk standpunt de BVD inneemt, als vertegenwoordiger van de leden. Piet antwoordt dat de BVD opkomt voor het algemeen belang en zij wil per gebied dat de Gemeente met direct aanwonenden in contact treedt. De BVD wil geen belangen van individuen vertegenwoordigen.

Dhr Claassens maakt zich, met zijn buren, zorgen over de ruime regels die vastgesteld lijken te worden voor het gebied Pauwmolen. Een buurman voegt daar aan toe dat het schapenweitje naast Vollering zo’n belangrijk element is voor de jeugd en dat dat naar zijn mening behouden moet blijven. Een ander lid weet te melden dat die grond van de Gemeente is en dat de heer Vollering er zijn schapen en kippen op mag laten rondlopen.

Het advies van het BVD bestuur is dat iedereen zijn eigen reactie moet geven richting de Gemeente, maar dat de BVD graag geïnformeerd wordt, zodat ook wij dat mee kunnen nemen in onze reactie.

Dhr. Uittenbogaard vraagt nogmaals of de BVD dus inderdaad niet voor individuele belangen optreedt? Piet herhaalt zijn antwoordt van zojuist en voegt daar aan toe dat de BVD wel kan helpen om de weg te wijzen naar en binnen de Gemeente.

Dhr. Hans Meijerrathken (voorzitter bewonersvereniging Oude Laen) vertelt dat zij als vereniging juist succes heeft behaald door niet voor individuele leden op te treden, maar de bewoners te helpen in de procedure en de contacten met de Gemeente en partijen als bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Tot slot meldt Piet dat de Rabobank locatie al een definitieve bestemming krijgt, omdat er een concreet plan ligt dat naar verwachting tegen het einde van het jaar tot uitvoering zal komen.

Dhr. Uittenbogaard vraagt welke mogelijkheid de Gemeente heeft om deze bestemmingsplannen te wijzigen. Piet antwoordt dat zij dat niet zo maar kan, maar alleen via een procedure waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Overigens wordt die bezwaarprocedure per 1 januari a.s. iets aangepast, waarbij onder andere de kosten voor de indiener toe zullen nemen.

Resultaten sociale activiteiten

Marjon Boekestijn licht de activiteiten toe. De straatspeeldag (voor de 15e keer al weer) was zeer goed bezocht door in totaal circa 600 kinderen. Dit jaar is het op woensdag 1 juni en op de Noordeindseweg.

Daarnaast werden een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen, te beginnen met schilderworkshops en kerstworkshops. Voor de kinderen was er een lampionnenoptocht in november, waarbij er ondanks het zeer slechte weer toch een aantal dapperen zijn gekomen. In het begin van dit jaar zijn er een tweetal zeer geslaagde dorpswandelingen gehouden, een schilderworkshop voor kinderen, een vogelhuisjes middag en een bier proefavond. Morgen is er weer een bloemschikavond en ook voor de komende maanden zitten er nog acties in het vat.

Piet voegt nog toe dat deze activiteiten tegen een laag bedrag georganiseerd kunnen worden en dat we daarmee een mooie binding voor onze leden kunnen bieden.

Overleg met de gemeente

Er is het afgelopen jaar veelvuldig overleg met de Gemeente geweest, waarbij ook een aantal keren met de nieuwe wethouder is gesproken. Uiteraard is er ook veel contact met de wijkmanager en tot slot is er met 8 van de 9 raadsfracties contact geweest om kennis te maken en de doelstelling van onze vereniging te promoten. Dit laatste heeft ons zeker geholpen bij het plan voor de Duurzame Glastuinbouw. Fijn dat er vanavond twee fracties aanwezig zijn.

Dhr. Hans Zweekhorst wil opmerken dat het fijn is dat er zo’n goede relatie is met de Gemeente, omdat dat in het verleden anders geweest is. Piet bevestigt dit en vertelt dat hij dat ook expliciet met de verschillende raadsfracties heeft besproken.

 

 1. Rondvraag

Dhr. Jan van Bemmel (Reginastraat, 2e huis vanaf de vaart) meldt dat de wateroverlast in de kruipruimte weer is toegenomen. Hij wil weten of er meer mensen ook weer last hebben. Piet antwoordt dat er van één andere bewoonster ook een melding is geweest. Een bewoner van de Witmolen meldt ook overlast en vindt het verrassend dat het hoger gelegen Oud Delfgauw dat ook heeft want de Gemeente heeft steeds gezegd dat het door het lager liggen van Emerald komt. Piet zegt toe dat er aandacht aan dit probleem gegeven zal worden.

Dhr. Peter van Woerden heeft onder zijn huis niet alleen schelpen, maar ook een dompelpomp en heeft sindsdien een stuk drogere kruipruimte.

Mevr. Cora Cox vraagt naar de bodemvervuiling in de Graaf Willem II laan. Heeft het bestuur daar al naar geïnformeerd, net als naar de herinrichting? Piet meldt dat de BVD weinig informatie heeft over het vervuilingproject, omdat we niet rechtstreeks geïnformeerd worden. Monique Dekker meldt dat ook de huiseigenaren niet geïnformeerd worden, omdat alleen woningbouwvereniging Rondom Wonen in actie komt voor haar huurders. Piet meldt dat de BVD inmiddels zoveel verschillende signalen heeft ontvangen dat zij dit aan wil gaan kaarten bij de Gemeente. Probleempunt voor ons is dat wij geen informatie vanzelf ontvangen, maar afhankelijk zijn van de signalen die bewoners afgeven.

Specifiek over de informatie avond van Rondom Wonen kan Peter van der Sman melden dat dit een zaak van de woningbouwvereniging en de Provincie is en dat ook hij niet van de avond wist. Wel zou de GGD aanwezig zijn geweest. Monique Dekker vraagt aan Peter van der Sman of hij toe kan zeggen dat de BVD in de toekomst wel geïnformeerd kan worden. Peter kan dit niet direct doen, maar zegt wel toe dit intern na te vragen.

Cora Cox wil ook weten hoe het met het project Wijkgericht Werken staat? Ingrid Schipperen meldt dat de werkgroep Schoon en Groen aan de slag is gegaan, met in eerste instantie het onderwerp hondenpoep. Sinds kort staan er op verschillende plekken speciale bakken en ook wordt er een uitlaatveld in Emerald ingericht. Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat er nog weinig effect was van de opgestelde bakken. Mevr. Nicolien Nieuwenhuis voegt toe dat de zakjes van de bakken aan de Swanecampen soms juist uitgespreid over de dijk liggen. Ingrid neemt dit punt mee naar de volgende werkgroep vergadering.

Dhr. Uittenbogaard ziet inderdaad dat er gebruik wordt gemaakt van de hondenpoepbakken, maar ook dat er nog veel naast ligt. Is iedereen verplicht dit op te ruimten? Het antwoord is Ja en dus mag iedereen er op aangesproken worden. Ook de Gemeente gaat binnenkort actie ondernemen.

Piet vertelt dat binnen het project Wijkgericht Werken ook enkele projecten in Emerald zijn opgestart. Dhr. Meijland weet, in dit verband, van een in te richten Kunstroute in Emerald.

Tot slot vraagt Peter van der Sman nog aandacht voor de nieuwsbrief Wijkgericht Werken van de Gemeente, die kortgeleden is verschenen.

Dhr. Bart Jan Kerklaan vraagt of de Gemeente iets kan doen aan de zichtbaarheid van de voorrangsregels op de kruising Graaf Willem II laan – Delftsestraatweg, bijvoorbeeld via een tijdelijk elektronisch bord. Peter van der Sman meldt dat de Gemeente juist minder borden wil, zeker de borden die een bestaande regel bevestigen. Piet meldt dat bij de herinrichting van de Graaf Willem II laan ook deze kruising bekeken wordt en dat er iets aan de strepen op de weg wordt gedaan.

Iemand meldt dat zijn buurman vertelde dat de Uil gevonden zou zijn. Piet meldt niet te weten dat de Uil gevonden is, maar dat onze wens tot terugkeer met de wethouder is besproken. Die wil graag meewerken, maar er ontbreken financiën.

Dhr. Werkman wil weten waarom de herinrichting van het Saaymans Vaderplein nog niet is afgerond. Piet meldt dat de papier- en glasbak die besteld waren, bij aankomst niet bleken te passen. Er is wel discussie geweest tussen Avalex en de Gemeente over de oorzaak, maar nieuwe bakken zijn er nog niet. Verder is het plein helemaal af.

Mevr. Duindam van de Delftsestraatweg vraagt of plaatsing van een plastic-, glas- en papierbak aan het Spui mogelijk is. Sandra Erkens zegt dat dit een onderwerp van gesprek is in de werkgroep Schoon en Groen.

Mevr. Duindam meldt ook dat er behoorlijk wat honden worden uitgelaten aan de Delftsestraatweg en dat dat niet wordt opgeruimd. Peter van der Sman antwoordt dat er binnenkort meer zal worden gehandhaafd.

Mevr. Nicolien Nieuwenhuis vraagt naar het snoeien en maaien in de bocht van het fietspad langs de Vaart richting de Swanecampen, daar waar vorig jaar een ernstig ongeluk is gebeurd. Vorig jaar werd er na het ongeluk nog wel meermaals gesnoeid. Peter van der Sman geeft als tip dit te melden bij het meldpunt Wijkbeheer.

Sluiting

Piet Lagerweij sluit om 21:30 uur de vergadering.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2010

Donderdag 15 april 2010, 20:00 uur in De Keet in Delfgauw

1.      Opening

Piet opent de 16e ALV. Er zijn naast het bestuur 26 leden aanwezig plus wijkmanager Peter van der Sman.

2.      Goedkeuring notulen 15e ALV op 16 april 2009

Deze notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

3.      Verslag van de penningmeester

De penningmeester licht de cijfers toe met speciale aandacht voor het jubileumfeest. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is gedekt door subsidies, de lustrumreserve en een deel van de reserve wijkvoorziening. Voor het budget 2010 is € 200,- vrijgemaakt voor een volgend lustrumfeest, door de ervaring van vorig jaar.

De cijfers voor de straatspeeldag en het sinterklaasfeest zijn wat anders dan voorgaande jaren, doordat in 2009 geen verrekening met de bewonersvereniging Oude Laen heeft plaatsgevonden voor beide evenementen.

Het ledenaantal groeit nog steeds, tot inmiddels zo’n 370 leden.

Ook de begroting 2010 wordt toegelicht door de Penningmeester. In grote lijnen is die niet anders dan andere jaren, met aandacht voor de wens van het bestuur om een nieuw dorpsevenement te gaan organiseren.

4.      Verslag kascontrole commissie

Mevrouw Hennie Rodriques de Miranda is samen met de heer Herman Scholten bij de penningmeester op bezoek geweest. Zij zijn bijzonder tevreden over de uitgebreidheid en inzichtelijkheid van de boekhouding

Marieke van der Lugt zal het komend jaar samen met Herman Scholten de kascontrole commissie vormen.

5.      Verkiezing/benoeming bestuursleden

Piet Lagerweij meldt bij afwezigheid van Cora Cox, dat zij vele jaren in het bestuur heeft gezeten, met als piekmoment de organisatie van het lustrumfeest afgelopen jaar, maar dat zij nu minder actief kan en wil zijn voor de BVD. Wel zal zij de opmaak van De Vaart blijven verzorgen. Piet Lagerweij dankt haar voor haar bijdrage in de afgelopen jaren.

Voor de vacante plaats in het bestuur hebben Ingrid Schipperen en Sandra Erkens zich beschikbaar gesteld en zij stellen zich aan de aanwezigen voor. Zij wonen sinds 2003 in Delfgauw in de S. van der Oyeweg en willen graag bijdragen aan het dorpse karakter van Delfgauw. Toen zij bij het dorpsfeest vorig jaar in gesprek raakten met het bestuur hebben zij, door beider drukke banen, aangegeven om samen 1 zetel te vervullen.

De aanwezige leden stemmen unaniem in met deze benoeming.

6.      Terugblik dorpsfeest

Piet Lagerweij blikt terug op een bijzonder geslaagd feest op zaterdag 19 september 2009. Met een speurtocht, de barbecue, het feest met band en muziek en ±150 bezoekers was het een zeer geslaagde dag. We troffen het met mooi weer, een prachtige locatie (de oude smederij van Gerard en Anneke Bitter) en de bijdrage van vele vrijwilligers vooraf, tijdens en achteraf.

De heer Hoevenaar wil nog weten of het een lustrumfeest voor het 14-jarig of 15-jarig bestaan was? Piet geeft toe dat we iets te snel en te enthousiast waren met het organiseren en dat het inderdaad in het 15e jaar van het bestaan is gevierd.

Een van de aanwezigen merkt op dat het getal van 150 bezoekers zelfs wat weinig lijkt, gezien de drukte.

Er is zeker interesse om het weer te houden, maar om het enthousiasme bij organisatoren en bezoekers er in te houden doen we het niet te vaak.

7.      Resultaten wijkgericht werken

Piet Lagerweij meldt dat de gemeente zo’n twee jaar geleden met dit initiatief is begonnen, om de burgers en de bestaande organisaties nauwer te betrekken bij (heel) Delfgauw. De kern Delfgauw is pilot door onder andere de actieve bewonersvereniging.

Na inventarisatie zijn 15 concrete projecten benoemd, rondom 5 thema’s, met werkgroepen.

De heer Meijerrathken, die tevens voorzitter van de bewonersvereniging Oude Laen is, meldt dat er afgelopen dinsdag een schouw is gedaan door de werkgroep Schoon en Groen, om de problemen rondom hondenpoep te inventariseren. Het bleek dat de als vuil aangemerkte plekken inderdaad ook erg vervuild waren. Deze constatering leidt tot een algehele schouw in geheel Delfgauw om het gehele dorp in kaart te brengen. De insteek van de werkgroep is om zich te richten op preventieve maatregelen en niet op repressieve. Duidelijk is dat er aan dit onderwerp gewerkt wordt en op korte termijn zal er een bericht in de Telstar verschijnen en een enquête uitgevoerd worden.

De vraag van Dick Boender is of er ook ruimte komt voor uitrenplekken in Delfgauw? Piet Lagerweij meldt dat er inmiddels aan de Meikoninginlaan een uitrenplaats is, maar er moeten nog meer maatregelen komen.

Op de vraag of de opruimplicht ook voor paarden geldt, wordt bevestigend geantwoord. De werkgroep richt zich voorlopig eerst alleen op hondenpoep. Omdat de paardenpoep niet genoemd is als speerpunt.

Peter van der Sman bevestigt nog eens dat overal binnen de bebouwde kom de plicht is om de drollen op te ruimen. Ook op uitrenveldjes. Dit horen alle hondenbezitters te weten en de gemeente zal daar aandacht aan besteden.

De heer Hoevenaar vraagt ook nog aandacht voor de rommel die mensen overal en nergens laten slingeren. Peter van der Sman meldt dat ook dit een projectonderwerp is.

Een van de aanwezigen meldt dat manege Smit met een karretje achter de paarden aanrijdt om de paardenpoep meteen op de ruimen. Zo hoort het.

8.      Stand van zaken inbreilocaties

Piet licht eerst toe wat inbreilocaties zijn. In ons dorp zijn zeven plekken aangewezen waarvoor plannen gemaakt zijn. Op zich is er niet heel veel ontwikkeling zichtbaar, want vooral door de crisis lopen projectontwikkelaars niet storm. Alleen voor de sporthal/Rabobank locatie is in februari een concreet voorstel van de Bouhuisengroep gepresenteerd aan de direct omwonenden. Als het bestemmingsplan is gewijzigd kan er gebouwd gaan worden. Daardoor duurt het nog wel even. De BVD heeft aangedrongen op voortgang, vooral omdat het gebied er niet goed uitziet.

Een tweede plek betreft de Meikoninginlaan waar de Triangel heeft gestaan en de fundering bloot lag. De gemeente heeft dit gebied geëgaliseerd en ingericht als trapveldje. Dit ziet er nu aardig uit.

Over de ander locaties is weinig te melden.

9.      Overleg met de gemeente

Voor de BVD is de wijkmanager de contactpersoon richting de Gemeente, die regelmatig aanschuift en met ons in contact is. Verder is er 1x per jaar een bestuurlijk overleg met o.a. de Wethouder. Het is afwachten wie dat voor Delfgauw wordt. De te bespreken onderwerpen zijn m.n. het verkeer en de inbreilocaties.

Er is een vraag van de heer Werkman over de voorrangsregeling op de kruising Delftsestraatweg – Graaf Willem II laan. Door de snelheid van het verkeer en dan vooral het vrachtverkeer, krijg je geen voorrang vanuit de GWII. Antwoord van Piet Lagerweij: dit is een jaarlijks terugkerend onderwerp binnen de BVD. Door de N470 is er veel minder verkeer en is de snelheid duidelijk teruggelopen, vooral aan de oostzijde van de S-bocht. Helaas is een snelheidsmeter aan de westzijde van de S-bocht praktisch heel lastig te plaatsen. De bebording is al aangepast en als de riolering en herinrichting is voltooid, dan zal ook de belijning op de kruising aangepast worden. Deze belijning wekt op dit moment de indruk dat er een voorrangskruising is.

10.  Milieuplatform

Sjoerd Sliggers is zo’n 10 jaar lid van het Milieuplatform in de Gemeente, als vertegenwoordiger van de bewonersvereniging. De samenstelling van het platform is zeer breed (tuinders, ambtenaren, wethouder, woonwijken, natuurorganisaties). De voorstellen van B&W worden door het platform bekeken en van commentaar voorzien, voordat het naar de gemeenteraad gaat. Zo gaan de scherpe kantjes van de plannen af. Sjoerd Sliggers merkt dat de kwaliteit en het draagvlak van het platform in de afgelopen jaren hoger is geworden. Vijf jaar geleden heeft het platform een officiële plaats gekregen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waardoor het geen toevallig speeltje van een wethouder of ambtenaar meer is.

Verder komen er vanuit de achterbannen allerlei vragen (hondenpoep, plastic inzameling, papier inzamelproef), maar niet alles hoort bij het platform. Zo is de papier inzamelproef een onderwerp dat door Avalex is ingezet. De Nota duurzaamheid en het Beleidsplan van de gemeente zijn plannen voor de langere termijn en die worden bekeken.

Sjoerd Sliggers zal met de BVD overleggen over de wensen voor de komende jaren en stelt zich graag open voor vragen, suggesties en reacties.

De heer Uittenbogaard zegt dat hij en zijn buren in de Swanecampen en de Burgemeester Scholtenstraat heel blij zijn met de papier inzameling. Het werkt goed en is heel praktisch.

Dick vraagt naar de formele rol van het Milieuplatform: is het een stem of een advies? Sjoerd Sliggers antwoordt dat het formeel een adviesrol is, maar dat die de laatste jaren steeds serieuzer wordt genomen.

Dick Boender vraagt of nieuwbouwprojecten ook bekeken worden? Sjoerd antwoordt dat zij niet alle plannen te zien krijgen (door de omvang van het aantal), maar wel de grote en vooral nieuwe projecten. Zoals Keizershof, Tuindersdorp en 380kV.

11.  Rondvraag

De heer Uittenbogaard is nieuwsgierig of er geheime plannen zijn voor de Burgemeester Scholtenstraat en omgeving? Piet antwoordt niets te weten over dit gebied.

Marieke van der Lugt blijft de oversteek op de Zuideindseweg van het Zoef fietspad erg gevaarlijk vinden. Piet antwoordt dat ook de gemeente zich dat bewust is, maar net als de BVD niet goed weet wat er aan te doen is.

Louis van der Meijden meldt dat de fietsoversteek over de Zuideindseweg (verlengde van de Smaldelerstraat) drukker gaat worden als de tunnel onder de A13 open gaat. Hij dringt toch aan op maatregelen rondom die oversteek. Piet antwoordt dat door het verkeersoverleg maatregelen (belijning en borden) zijn voorgesteld en genomen.

Mevrouw Van Baarle vraagt naar het fietspaaltje in de Graaf Willem II laan, die de bocht heel moeilijk maakt. Piet Lagerweij antwoordt dat het ook heel vervelend is dat er auto’s over het fietspad naar de kazerne rijden. Daarvoor is het paaltje juist weer handig. Als de Graaf Willem II laan straks opnieuw wordt ingericht dan zal ook naar deze bocht gekeken worden.

Mevrouw Van der Ende vraagt naar het stoplicht in de S-bocht, met de drukknop bij de aflopende weg. Peter van der Sman meldt samen met mevrouw Van Dijk, die ook hierover klaagde, naar de plek te zijn gegaan om te kijken wat het probleem is/was. Zijn ervaring is dat het vooral beleving is en dat het in de praktijk erg meevalt. Een andere aanwezige meldt dat het voor andere maten fietsen ook lastig is. Piet Lagerweij voegt toe dat de BVD dit ook heeft gemeld, maar dat de gemeente geen aanpassingen wil doen.

Hans Zweekhorst vraagt naar de plannen voor de entree van het dorp op de Noordeindseweg en de Zuideindseweg (van 60 naar 30 km/uur). Piet Lagerweij zegt dat de herinrichting van de Noordeindseweg en het Saaymans Vaderplein leidt tot aanpassing van de entree aan die zijde. Ook de Zuideindseweg entree wordt veranderd als de omgeving van de Tomatenlaan wordt aangepakt. De BVD zal toezien op snelheidsremmende maatregelen.

Louis van de Meiden zegt dat het mooie bomen in de bakken aan de DSW worden, van ongeveer 8 meter hoog. Peter van der Sman zegt dat morgen (red. vrijdag 16 april 2010) de aanwonenden een brief hierover krijgen.

12.  Sluiting

Piet Lagerweij sluit de vergadering en vraagt tot slot aandacht voor de nieuwe website van de bewonersvereniging (http://ouddelfgauw.nl). Het bestuur wil deze nieuwe website graag actueel houden en roept alle leden op met informatie, nieuws en reacties te komen. Zodat het een website voor en door de leden wordt.

Om 21:17 uur wordt de vergadering gesloten.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2009

Datum: 16 april 2009

Aanwezig: ca. 21 leden en het bestuur en de pers (Telstar)

1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de 16e ledenvergadering van de Bewonersvereniging.

2. Goedkeuring van de notulen van de 14-de ledenvergadering van 17 april 2008

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de verslaglegger Jaap Nieuwenhuis.

3. Lustrumfeest (bijna) 15-jarig bestaan Bewonersvereniging

Inmiddels is een lustrumcommissie samengesteld die het feest zal voorbereiden. In de begroting van de BVD is een bedrag van € 3000,00 opgenomen voor het feest. Hiervoor is elk jaar gespaard. Daarnaast wordt een subsidie bij de gemeente aangevraagd en zullen eventuele sponsors benaderd worden. De voorzitter beveelt de aanwezigen aan om 19 september alvast vrij te houden in de agenda.

4. Verslag penningmeester

De penningmeester geeft een toelichting op de resultaten van het afgelopen jaar en op de begroting voor 2009. Wat de resultaten betreft vraagt hij aandacht voor de volgende punten

 • In de balans is een gedeelte gereserveerd voor het lustrumfeest.
 • Er is een afname van nog te ontvangen contributies.
 • De stijging van de post contributies is veroorzaakt door een lichte stijging van het aantal leden en het afschaffen van acceptgiro’s.
 • Bij de winst- en verliesrekening zijn de kosten voor het bestuur iets hoger, vanwege het cadeau voor de vertrekkende voorzitter Hans Zweekhorst.
 • In 2008 zijn er minder ledenbijeenkomsten geweest vergeleken met 2007. In 2007 zijn voor de opstelling van een eigen dorpsvisie relatief veel ledenbijeenkomsten geweest.
 • De kosten voor de Vaart zijn licht gestegen vanwege de nieuwe opzet.

Er is een positief saldo.

Over de begroting voor 2009 zijn verder geen vragen. De begroting wordt goedgekeurd.

5. Verslag kascontrolecommissie

Dhr. Sliggers en mevr. Rodriquez de Miranda-Lems hebben de jaarlijkse kascontrole uitgevoerd. De administratie geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De commissie adviseert om het bestuur decharge te verlenen. De kascommissie wordt door de voorzitter hartelijk bedankt.
De kascontrolecommissie zal het volgend jaar worden gevormd door mevr. Rodriquez de Miranda-Lems en dhr. Scholten.

6. Verkiezing/ benoeming bestuursleden

Dhr. Van der Horst heeft zich verkiesbaar gesteld voor het bestuur (algemeen bestuurslid). Hij heeft het afgelopen jaar al meegedraaid in het bestuur en heeft een zeer waardevolle inbreng. De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming.

7. Dorpsvisie

De vervolgactiviteiten n.a.v. de dorpsvisie lijken volgens de voorzitter te vertragen. De gemeente heeft inmiddels het uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit document is de basis voor de verdere plannen in Delfgauw. Ook zijn voor de diverse deelgebieden vorig jaar zomer programma?s van eisen opgesteld. De bijeenkomsten met de direct betrokkenen hierover waren soms hectisch en turbulent. De inspraak zal worden meegenomen. Paul Matthijssen, projectleider Delfgauw bij de gemeente, verwacht dat rond deze tijd de p.v.e?s opnieuw worden gepubliceerd. Voor de rabobanklocatie ligt nu een voorstel van de projectontwikkelaar. Het bestuur is daar op zich wel tevreden over. De ontwikkeling van de andere locaties verloopt niet snel vanwege de economische situatie. De gemeente neemt momenteel een afwachtende houding aan.

Eén van de leden merkt op dat veel activiteiten naar Emerald verschuiven. De voorzitter antwoordt dat we het als Bewonersvereniging belangrijk vinden dat voorzieningen, winkels e.d. ook in oud Delfgauw blijven/komen. Dit hangt echter mede af van het initiatief van de ondernemers. De voorzitter zal bij de gemeente navragen of bijvoorbeeld gemeentelijke bijeenkomsten in het Kerkelijk Centrum gehouden kunnen worden. Dhr. Boender stelt voor om het inloopspreekuur van de wijkmanager in oud Delfgauw te houden.

8. Herinrichting Delftsestraatweg

De voorzitter licht toe dat er veel veranderd is met de herinrichting van de Delftsestraatweg. In nauw overleg met de BVD heeft de gemeente een reeks snelheidsbeperkende maatregelen getroffen. Op een aantal punten na is de BVD hiermee tevreden. De conclusie is dat het leefbaarder is geworden en dat de snelheid eruit is. De maatregelen zijn tijdelijk. Zodra via de Komkommerweg Delfgauw wordt aangesloten op de N470 kan de dorpskern echt verkeersluw worden gemaakt.

Vanuit de vergadering wordt de opmerking gemaakt dat de oversteek voor voetgangers slechter is geworden. Daarnaast is de bushalte tegenover de Hubo (vanuit Pijnacker) verkeerd geplaatst. Als je uit de bus stapt, stap je meteen op het fietspad. De voorzitter antwoordt dat het bestuur dit heeft aangekaart bij de gemeente, maar dat de gemeente geen mogelijkheden ziet om dit te veranderen.

Een lid vraagt aandacht voor de betonnen bakken die op de Schimmelpenninck van de Oyeweg zijn geplaatst. Fietsers maken geen gebruik van het ‘fietspad’, overstekende kinderen hebben geen goed zicht, het verkeer rijdt net zo hard als voorheen, door het afremmen en optrekken heb je meer milieuverontreiniging. Daarnaast is het lastig om vanuit de Molenbroekstraat de Schimmelpenninck op te draaien en kunnen verhuiswagens er niet langs. De voorzitter zegt toe dit mee te nemen in het verkeersoverleg. Misschien dat de gemeente de bakken beter kan plaatsen. Daarnaast kunnen omwonenden uiteraard ook zelf met de gemeente contact opnemen.

Een lid merkt op dat er veel door rood wordt gereden bij de kruising met Emerald en dat de verkeerslichten het vaak niet doen. Dit punt zal ook in het verkeersoverleg worden meegenomen.

9. Inbreilocaties: Hazeuterrein, Saablocatie

De Saablocatie is inmiddels opgeleverd. De kruising tussen de Delftsestraatweg en de Graaf Willem II is gelijkwaardig geworden. Voor automobilisten komend vanuit Pijnacker wordt vaak geen voorrang gegeven aan het vervoer vanuit de Graaf Willem II laan. Het bestuur zal in het verkeersoverleg aankaarten dat de bebording en belijning beter moeten.

De ontwikkeling van het Hazeuterrein is in volle gang. De bouwer houdt goed rekening met de omwonenden.

10. Overleg met de gemeente

De voorzitter licht toe dat er regelmatig met de wijkmanager, Peter van de Sman, overleg is. Het bestuurlijk overleg met de wethouder(s) is een aantal keer per jaar. Daarnaast is er contact met Paul Matthijssen.

11. Rondvraag

Vanuit de leden komen de volgende vragen.

De Noordeindseweg is opgeknapt, maar er wordt nog veel te hard gereden. De voorzitter meldt dat de Noordeindseweg in nauw overleg met de BVD nog aangepakt/opgeknapt wordt. Dhr. Sliggers doet de suggestie om er een fietsstraat van te maken.

Het nieuwe fietspad vanuit Emerald, langs de N470 richting Pijnacker, heeft een lastige oversteek met de Zuideindseweg. In het verkeersoverleg wordt dit aangekaart.

Dhr. Van der Meijden meldt dat Staatsbosbeheer het gebied tussen Delft en Pijnacker gaat aanpassen. Eventuele opmerkingen/suggesties kunnen via Louis of via de BVD worden ingebracht.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2008

Datum: 17 april 2008

Aanwezig: circa 25 leden, het bestuur en de pers (Telstar).

1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de 15e ledenvergadering van de Bewonersvereniging.

2. Goedkeuring van de notulen van de 14-de ledenvergadering van 19 april 2007

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de verslaglegger Cora Cox.

3. Verslag van de penningmeester.

De penningmeester geeft een toelichting op de resultaten van het afgelopen jaar en op de begroting voor 2009.

Het resultaat van 2007 geeft het volgende, opvallende, beeld:

– Hogere kosten door ledenbijeenkomsten tbv de Dorpsvisie en de gehouden workschops aangaande dit onderwerp.

– De reserves zijn iets verhoogd.

– Er wordt afgesloten met een klein tekort van €215,-. Gezien de reserves en het overschot van 2006 van ca. € 500,- acht de penningmeester dit niet verontrustend.

De begroting 2009: In de begroting heeft de penningmeester de kosten niet verhoogd. De kosten voor acceptgiro’s komen te vervallen daar deze niet meer worden gebruikt. De penningmeester geeft een verdere toelichting waaruit blijkt dat de begroting wordt afgesloten met een positief bedrag van € 145,-.

Het streven is om het bedrag aan contributies te verhogen door meer leden te werven. De penningmeester meldt de contributies te willen innen in het 2e kwartaal van dit jaar. Er wordt een verschil geconstateerd tussen de debit en credit zijde van de begroting. Er zitten wat verschillen in de optellingen, die zullen worden aangepast.

De begroting wordt goedgekeurd.

4. Verslag kascontrole commissie

Dhr. Hoevenaar en mevr. Jansen hebben de jaarlijkse kascontrole uitgevoerd. Dhr. Hoevenaar doet verslag: er is niets op de administratie van de penningmeester aan te merken. De kascommissie wordt door de voorzitter hartelijk bedankt.

De kascontrolecommissie zal het volgend jaar worden gevormd door dhr. Sliggers en mevr. Rodriquez.

5. Verkiezing/ benoeming bestuursleden

Het bestuur heeft dhr. Dick Boenders bereid gevonden het bestuur te versterken. Dhr. Boenders is helaas niet aanwezig. De Voorzitter vraagt of er iemend bezwaar heeft tegen zijn toetreding. Er komen geen bezwaren uit de zaal waardoor dhr. Boenders als bestuurslid wordt benoemd.

René van der Horst is bereid gevonden om als een soort denk-tank het bestuur met specifieke taken te ondersteunen. René zal niet toetreden tot het bestuur. De voorzitter dank dhr. Van der Horst voor zijn bereidwilligheid.

Dhr. Hans Zweekhorst, voorzitter en als laatste bestuurslid van het eerste begin van de Bewonersvereniging heeft te kennen gegeven zijn functie te willen neerleggen. De voorzitter memoreert: de functie heeft hij altijd graag en met volle overtuiging uitgevoerd. Hoewel er vaak moeizaam overleg met de gemeente was, ziet dhr. Zweekhorst duidelijke verbeteringen in de contacten met de gemeente en blijkt Pijnacker-Nootdorp eindelijk met de bewoners te willen samenwerken. De Dorpsvisie van de Bewonersvereniging is zelfs ontstaan met medewerking van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waarvoor Hans zijn dank uitspreekt. Hans dankt ook voorgaande en het huidige bestuur voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren. Maar wie neemt nu de hamer van de voorzitter over?

Dhr. Piet Lagerweij treedt naar voren en is bereid tijdelijk de voorzittershamer over te nemen. De aanwezigen stemmen in met de benoeming van dhr. Lagerweij.

Piet Lagerweij bedankt Hans Zweekhorst voor zijn inzet voor de bewonersvereniging, in het bijzonder zijn gedreven voorzitterschap waarbij zijn doorzettingsvermogen en het realiseren van de Dorpsvisie in het bijzonder wordt aangehaald.

Dhr. Lagerweij overhandigt de scheidend voorzitter een passend kado ‘Columns en andere Verhalen’ geschreven door Jan Wentelaar. Ook voor Joke, de vrouw van Hans Zweekhorst is er een kado ter compensatie voor de vele afwezige avonden dat Hans zich inzette voor de Bewonersvereniging. Hans Zweekhorst dankt de leden voor het kado en houdt zich voor het bestuur beschikbaar voor speciale taken in de ‘denk-tank’.

Aansluitend vind de koffiepauze plaats. Na de pause neemt Piet Lagerweij de voorzittershamer ter hand.

6. Milieucommissie

Dhr. Sliggers geeft een toelichting als lid van de milieucommissie.

7. Dorpsvisie

Voor degene die het niet hebben meegekregen: uit onvrede over de Gebiedsvisie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp aangaande Delfgauw en directe omgeving heeft de Bewonersvereniging Delfgauw een eigen Dorpsvisie te maken. Enkele bewoners van Delfgauw hebben zich garant gesteld voor de kosten waar de voorzitter hen voor bedankt. Uiteindelijk heeft de Provincie voor 70% de kosten gesubsidieerd, waarna de gemeente heeft besloten de overige 30% voor haar rekening te nemen. De Dorpsvisie is in november 2007 positief in de gemeenteraad ontvangen en inmiddels gemixt met de gemeentelijke visie. De projectleider van de gemeente heeft hierbij de Dorpsvisie van de BVD als hoofddocument gebruikt.

Afgelopen maand is de nieuwe Visie van de gemeente middels inloopavonden gepresenteerd in de Keet. Hans Zweekhorst geeft aan persoonlijk zeer tevreden te zijn over de visie en vraagt hoe de leden hierover denken.

Uit de zaal komt de reactie dat de Visie veel is opgehangen aan de komst van de verlengde Komkommerweg. Hans Zweekhorst: dat klopt dit is de manier om het dorp definitief te bevrijden van de doorgaande verkeersstroom. De Komkommerweg staat gepland in 2011, de gemeente is inmiddels gestart met het verwerven van de gronden voor aanleg van de weg. De goede wil van Pijnacker-Nootdorp en de gemeente Delft zal de Provincie moeten motiveren aan de aansluiting van de Komkommerweg mee te werken.

De Dorpsvisie ligt ter inzage bij de gemeente Pijnacker Nootdorp en kan ook op de website van de gemeente worden bekeken.

8. Herinrichting Delftsestraatweg

Er wordt gesproken over de tijdelijke herinrichting van de Delftsestraatweg. Binnenkort gaat de N470 open. Met de gemeente is er ondertussen onderhandeld over een aantal tijdelijke maatregelen die worden getroffen op de Delftsestraatweg. In de vergadering worden de maatregelen gepresenteerd:

– visuele versmalling

– zgn naalden plaatselijk op de as van de weg

– aangepaste belijning

– nieuwe inrichting van de S-bocht

– aanpassen oversteek voetgangers en fietsers

– verplaatsing van bushaltes waardoor er op de rijbaan gehalteerd gaat worden

– de gemeente wil de Graaf Willem II laan als gelijkwaardige kruising gaan inrichten. Verkeer van rechts heeft dan voorrang.

Uit de zaal komen de volgende voorstellen:

Er wordt voorgesteld flitspalen te plaatsen. Dit punt is al eens met de gemeente besproken, maar de gemeente heeft aangegeven dit niet zelf te mogen doen.

Er worden steeds meer automobilisten die rijden over het fietspad geconstateerd. Dit punt zal door het bestuur onder de aandacht van de gemeente gebracht worden.

Ook de vuilniswagen rijdt over het fietspad. Het bestuur neemt dit ook mee naar het gemeenteoverleg.

Periodieke snelheidscontrole wordt voorgesteld. Snelheidscontrole is pas mogelijk als de weg correct is ingericht. Het bestuur neemt dit mee naar de gemeente voor na de herinrichting.

Planning van de werkzaamheden: in mei zullen de eerste herinrichtingswerkzaamheden plaats hebben. In augustus volgt een tijdelijke afsluiting van de DSW waarbij asfaltwerkzaamheden worden uitgevoerd zoals de afslag naar het Hazeuterrein.

Onduidelijkheid over zwaar verkeer over de DSW wordt door het bestuur opgepakt en meegenomen naar het gemeenteoverleg.

9. Overleg met gemeente

Zoals eerder gesteld verloopt het overleg met de gemeente beter dan voorheen. Er vindt regelmatig overleg plaats met de betrokken ambtenaren, wat goed bevalt. Er is momenteel geen bestuurlijk overleg. Het verkeersoverleg zal weer worden opgepakt

10. Rondvraag

Er komt een vraag uit de zaal over het probleem van de vrachtauto’s door de Schimmelpenninck vd Ooijenweg. Dit wordt als een onhoudbare situatie gezien door de aanwonende.
Hierover is al meermalen overleg en mailwisseling over geweest. Dit punt zal door het bestuur nogmaals onder de aandacht van de gemeente worden gebracht.

Is er nog Welstandscommissie vraagt dhr. van der Meijden. Hoe het in het verleden gegaan is is een voorbeeld hoe het niet moet.

De heuvels in de Schimmelp. van der Oyeweg worden als hinderlijk ervaren. Door de drempels wordt er bij de Burg. Merkusstraat makkelijker gefietst over het trotoir wat ook gevaarlijk is. Dit zelfde is het geval bij de Reginastraat.

Er zijn geen verdere opmerkingen of punten voor de rondvraag meer.

De nieuwe voorzitter sluit hierna de vergadering met een dankwoord aan alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en een wel thuis.