Notulen Algemene Ledenvergadering 2006

Betreft : 12e ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw

Datum : donderdag 27 april 2006.

Aanwezige bestuursleden: Hans Zweekhorst, René van Steenbergen, Louis van der Meijden, Jaap Nieuwenhuis, Piet Lagerweij, Cora Cox (afwezig Marjon Boekestijn, secretaris).

Aanwezig : ongeveer 25 leden.

1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de 13e algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging.

2. Goedkeuring notulen 12e ledenvergadering 24 maart 2005.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester over 2005 en begroting voor 2006

De penningmeester geeft een toelichting op het resultaat van de begroting 2005 en op de begroting voor 2006. Hij meldt dat 2005 een negatief resultaat laat zien. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de kosten voor het maken van een website. De website zal naar verwachting in 2006 gereed zijn. De ALV gaat akkoord met deze kosten.

Verder vermeldt de penningmeester dat ongeveer 36 leden niet hebben betaald in 2005. Leden die weigeren dan wel nalatig blijven te betalen, zullen geroyeerd worden. Vorig jaar hebben zich 30 nieuwe leden aangemeld. De doelstelling is om in 2006 20 nieuwe leden te werven. We hopen dit te bereiken door een ledenwerfactie via een huis-aan-huis verspreiding van De Vaart. Dit is in 2005 één keer gebeurd. De kosten voor De Vaart waren hierdoor in 2005 hoger.

Daarnaast meldt de penningmeester dat de gemeente de BVD verzocht heeft om reserves op te souperen. Indien dit niet gebeurt, bestaat de kans dat er op de subsidie gekort wordt. De penningmeester stelt voor een deel van het eigen vermogen als buffer te houden (te weten € 3,00 per lid, in totaal € 1008,00) en een deel (€ 3.467,54) te bestemmen voor activiteiten, herinrichting e.d. Dit hoeft overigens niet in één jaar besteed te worden. De voorzitter peilt de ideeën voor de bestemming van dit bedrag. Het merendeel van de aanwezige leden geeft de voorkeur aan een investering in speeltoestellen. Het bestuur zal dit verder uitwerken.

Desgevraagd meldt de voorzitter dat de lampionnenoptocht niet meer wordt gehouden wegens een gebrek aan vrijwilligers. Vanwege het grote aantal deelnemers ontstonden er onveilige situaties die voor het beperkte aantal vrijwilligers niet goed te overzien waren.

De begroting 2006 wordt vastgesteld.

4. Verslag kascontrolecommissie

Dhr. Hoevenaar en mw. Duijndam hebben de jaarlijkse kascontrole uitgevoerd en de administratie goedgekeurd. Zij worden hiervoor hartelijk bedankt.

5. Verkiezing/benoeming bestuursleden

Louis van de Meijden en René van Steenbergen hebben aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor het bestuur vanwege hun drukke werkzaamheden. De voorzitter bedankt hen voor hun grote inzet gedurende een groot aantal jaren. Voor de penningmeester is gelukkig een vervanger gevonden in de persoon van Sven Middelkoop. Hij heeft een ruime ervaring op financieel gebied en woont ongeveer drie jaar aan de Delftsestraatweg. Hij is tevens actief in de BODs (Bezorgde Ouders Delftsestraatweg).
In het bestuur is thans dus nog 1 vacature.

6. Gebiedsvisie Delfgauw

De voorzitter meldt dat mw. Arandjelovic gevraagd was om een uiteenzetting te geven over de Gebiedsvisie Delfgauw. Zij heeft zich echter op het laatste moment teruggetrokken.

De kritiek van het bestuur op de gebiedsvisie richt zich vooral op de veelheid aan bouwplannen voor oud Delfgauw. Nagenoeg alle open plekken worden opgevuld met woningen, zo’n 200 in totaal. Oplossingen voor de problemen van Delfgauw (verkeersdruk, parkeerproblematiek) worden in het rapport niet geboden. De problemen zullen zelfs verergeren door de bouwplannen. Overigens is tijdens de inspraakavond door geen enkele bewoner de wens geuit om in Delfgauw te gaan bouwen.

Het bestuur heeft inmiddels door middel van een brief haar eerste zienswijze bij de gemeente naar voren gebracht. Een tweede brief is in concept klaar. Hierin wordt aangescherpt dat wij vinden dat eerst de problemen in Delfgauw aangepakt moeten worden, alvorens er gebouwd wordt. De voorzitter noemt als voorbeeld de oude gymzaal. Daarvoor in de plaats komen woningen; aan openbaar groen, meer speelplekken, openbare voorzieningen e.d. wordt niet gedacht. Deze plek zou zich uitstekend lenen voor bijvoorbeeld een crèche en/of naschoolse opvang. De voorzitter zou graag de mening van de aanwezige leden willen horen.

Desgevraagd deelt de voorzitter mee dat de huizenbouw (deels?) noodzakelijk zal zijn om de reconstructie van de S-bocht te financieren. De voorgestelde reconstructie is echter erg ambitieus.

Door verschillende leden wordt naar voren gebracht dat wonen in het groen ook op oud-Delfgauw van toepassing moet zijn. Meer huizen maken de problemen alleen maar erger. Wel bestaat de vrees dat het bestuur onvoldoende kracht zal hebben om zich tegen de plannen te verweren. Volgens de voorzitter zijn er geluiden dat de gemeenteraad niet akkoord gaat met de gebiedsvisie.

Daarnaast zou in de gebiedsvisie meer aandacht voor werkgelegenheid moeten zijn.

De voorzitter concludeert dat de mening van het bestuur gedragen wordt door de leden. Eerst een goede aanpak van de problemen. Delfgauw mag niet worden volgebouwd. Er moet ruimte blijven voor groen, meer parkeergelegenheid en speelplekken.

7. BOD’s; Bezorgde Ouders Delftsestraatweg

Jaap Nieuwenhuis licht toe dat de BOD’s zich wat de gebiedsvisie betreft aansluit bij de BVD. De voorgestelde wijzigingen in de S-bocht zijn veel te ambitieus. De aanpassing kost hierdoor jaren tijd. Het eigen plan van de BOD’s dat ruim 2½ jaar geleden aan de gemeente is voorgelegd zal opnieuw bij de gemeente worden aangekaart. De BOD’s is overigens ook tegen hoogbouw. Dit past niet in het dorpse karakter.

8. Inbreilocaties: Hazeuterrein; Saab locatie

Het bestuur zal de procedures rond de Saablocatie nogmaals bekijken. De gemeente heeft in eerste instantie de verkeerde artikel 19 procedure gevolgd. De BVD heeft haar bezwaren tegen de bouwlocatie gehandhaafd (overschrijding milieunormen, gevolgen voor omliggende woningen, alternatieve invulling).

Ten aanzien van het Hazeuterrein meldt de voorzitter dat de woningbouw in de buurt van het bedrijf van Van Leeuwen eigenlijk niet mogelijk is vanwege de geluidsnormen. Het is nog niet duidelijk wanneer met de bouwplanprocedure wordt gestart.

9. Overleg met de gemeente

Vorig jaar heeft het voltallige bestuur een goed gesprek gehad met burgemeester Buddenberg over de communicatie met de bewonersvereniging. Het bestuur heeft de indruk dat het sindsdien beter wordt geïnformeerd. Het contact met de verantwoordelijke ambtenaar voor Delfgauw (Olga Arandjelovic) verloopt goed.

10. Stand van zaken verkeer

Piet Lagerweij licht de stand van zaken toe. Met de gemeente is onder meer gesproken over de ontsluiting van de Kooltuinen en de belijning van de S-bocht. De belijning is inmiddels aangebracht, maar slijt snel. De gemeente laat een verkeerskundig rapport opstellen over de ontsluiting van de Kooltuinen. De gemeente is er nog niet uit waar de ontsluiting moet komen en hoe deze aan te takken op de N470. Piet meldt voorts dat de gemeente van plan is om direct na de openstelling van de N470 te beginnen met de aanpassingen van de Delftsestraatweg en dat de voorbereidingen daarvoor binnenkort zullen beginnen i.o.m. de BVD. De Noordeindseweg zal dit jaar of volgend jaar worden opgeknapt.

Een bewoner meldt dat met name het zware verkeer (bestemd voor aanleg N470) dat over de ‘punaises’ in de Zuideindseweg rijdt, veel trillingen veroorzaakt.

Een andere bewoner meldt dat op de Noordeindseweg vaak te hard wordt gereden. Aanbevolen wordt om het kenteken van de hardrijders te noteren en dit aan de politie door te geven. Zijn suggestie om bij de reconstructie van de Noordeindseweg ruimte te maken voor de voetgangers wordt aan de gemeente doorgegeven.

Desgevraagd neemt Piet contact op met de gemeente over de bebording bij de kruising Schoolkade-Zuideindseweg. Deze klopt niet.

11. Rondvraag

De volgende rondvragen zijn gesteld:

Een bewoner meldt dat een aantal jongeren in de keet voor overlast zorgen. Waarschijnlijk hebben ze een sleutel van het gebouw. Jaap Nieuwenhuis meldt dat dit de schoonmakers waren. Het probleem is 2 maanden geleden aangepakt.

Langs de Sch. van der Oyeweg zijn de laatste populieren gekapt. Louis deelt mee dat hiervoor in de plaats honingbomen worden geplant.

Een bewoner zou graag meer bomen in Delfgauw zien.