Notulen Algemene Ledenvergadering 2005

Betreft : 12e ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw.

Datum : donderdag 24 maart 2005.

Aanwezige bestuursleden : Hans Zweekhorst, René van Steenbergen, Louis van der Meijden, Cora Cox.

Aanwezig : ongeveer 23 leden.

1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en meldt dat het vandaag precies 10 jaar geleden is dat de bewonersvereniging is opgericht.

2. Goedkeuring notulen 11e ledenvergadering 22 april 2004

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Naar aanleiding van meldt de voorzitter dat hij over de vervanging van de illegaal gekapte kastanjeboom nabij de Sanderslocatie contact heeft gehad met de gemeente. De gemeente heeft inmiddels een groenplan klaar voor de bouwlocatie Delfgauwse Veste.

Tevens is contact geweest met de gemeente over de kapotte lantaarnpaal aan de Delftsestraatweg en over een beter waarschuwingsbord voor de S-bocht in de Delftsestraatweg.

3. Verslag van de penningmeester over 2004 en begroting voor 2005

De penningmeester geeft een toelichting op het resultaat van de begroting 2004. Hij meldt dat het aantal leden dat de contributie niet betaalt, groeiende is. De vereniging heeft thans ongeveer 350 leden, waarvan nog geen 300 betalende leden. Het bestuur zal bekijken hoe de wanbetalers moeten worden aangepakt. Daarnaast stagneert het ledental. Het bestuur zal tevens bezien, hoe de BVD onder de aandacht gebracht kan worden. Daarbij zal de suggestie van een eigen website worden meegenomen.

N.a.v. meldt de voorzitter dat op de locatie Harteveld geen eigen onderzoek is gedaan naar de waarde/geloofwaardigheid van het onderzoek naar de bodemverontreiniging. Het rapport kan worden opgevraagd bij de gemeente. De voorzitter verwacht alleen plaatselijke vervuiling van het garagebedrijf.

De begroting 2005 wordt vastgesteld.

Verslag kascontrolecommissie

Marjon Boekestijn en Herman Scholten hebben de jaarlijkse kascontrole uitgevoerd en de administratie goedgekeurd. Zij worden hiervoor bedankt. Beiden zijn aftredend en zullen worden opgevolgd door mevr. Duijndam en dhr. Hoevenaar.

4. Verkiezing/benoeming bestuursleden

Wilma Jonker, Yvonne van der Horst en Karel de Bakker zijn aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hen voor hun grote inzet gedurende een groot aantal jaren. Gelukkig zijn er drie nieuwe bestuursleden gevonden. Marjon Boekestijn neemt het secretariaat over van Yvonne, Piet Lagerweij en Jaap Nieuwenhuis worden beiden algemeen bestuurslid. Jaap is tevens actief in de BODs (Bezorgde Ouders Delftsestraatweg) en zal zorg dragen voor de contacten tussen de BODs en de BVD. Jaap en Marjon zullen het onderwerp ‘verkeer’ gaan behartigen. Piet zal naast algemeen bestuurswerk zijn werkzaamheden voor De Vaart voortzetten.

5. BODs: Bezorgde Ouders Delftsestraatweg

Jaap Nieuwenhuis geeft uitleg over de commissie BODs en zijn doelstellingen. De ‘O’ staat overigens ook voor Ouderen. De BODs is opgericht naar aanleiding van een bezoek van de Commissie kernen en wijken van de gemeente aan Delfgauw. De commissie zag in de ontwikkeling van het Hazeuterrein ruimte om te komen tot een veiliger Delftsestraatweg. De BODs heeft in december 2004 een ontwerp gemaakt voor herinrichting van de Delftsestraatweg en dit gepresenteerd aan de bewoners. De opmerkingen worden op dit moment verwerkt.

De BODs is tevens in gesprek met de gemeente die enthousiast gereageerd heeft op het initiatief.

Vanuit de vergadering komt nog als aandachtspunt naar voren dat rotondes niet altijd milieuvriendelijker of veiliger zijn dan stoplichten. Een rotonde bij Kerklaan geeft bovendien onvoldoende zicht op het verkeer dat vanuit de Zuideindseweg komt.

De BODs beseft dat je met de herinrichting niet al het vrachtverkeer uit de kern van Delfgauw kunt houden. Doel is echter om het vrachtverkeer te ontmoedigen en van de Delftsestraatweg een ‘leefbare dorpsstraat’ te maken.

Over het plan van de BODs zal te zijner tijd een inloopavond worden georganiseerd.

6. Hazeuterrein

Vanuit de BVD is veel kritiek geleverd op het eerste plan van de gemeente, waarin het huidige voetbalveldje behoorlijk was verkleind. De gemeente heeft zich de kritiek aangetrokken en het idee van de BVD om het voetbalveldje te verhuizen naar het terrein achter de bedrijven van Van Leeuwen en Van Wijk overgenomen. De ontsluiting van de nieuwe wijk is voor de BVD vooralsnog niet acceptabel. Op 19 april wordt door de gemeente een info-avond georganiseerd over het nieuwe bestemmingsplan voor oud Delfgauw. Wordt dus vervolgd.

7. Sanders

Vanuit de vergadering wordt gesignaleerd dat de Delftsestraatweg regelmatig wordt geblokkeerd door vrachtwagens die materialen aanvoeren voor de bouwlocatie. Daarnaast neemt de parkeerdruk op het Saaymans Vaderplein toe. Aan beide punten valt op dit moment weinig te doen. Indertijd is afgesproken dat er zo weinig mogelijk vrachtverkeer door de wijk zou gaan.

8. Pametex/Van Dalen c.s.

De voorzitter doet verslag van de perikelen rond Pametex. Zowel in de Raad als bij de provincie heeft hij de gang van zaken ter discussie gesteld. Dit onderwerp is in beide bestuursorganen aan de orde geweest. Bij de gemeente door middel van een evaluatierapport. Het rapport trekt volgens de voorzitter niet de juiste conclusie, maar er is in ieder geval over gediscussieerd.

De vergadering spreekt haar dank uit voor de inzet van het bestuur, in het bijzonder van de voorzitter, rond de kwestie Pametex.

9. Overleg met de gemeente

Bij het bestuur bestaat al lange tijd onvrede over de communicatie met de gemeente. Met grote regelmaat worden problemen door de BVD aangekaart, maar vaak is niet duidelijk wat met de opmerkingen van de BVD wordt gedaan. Op 23 september 2004 is hierover een gesprek geweest met burgemeester Buddenberg. De burgemeester heeft dit in het College aangekaart. Maar ook hiervan vond geen terugkoppeling naar de BVD plaats. De BVD heeft daarom opnieuw een gesprek aangevraagd met dhr. Buddenberg en aangegeven niet bereid te zijn om in een wandeling met de burgemeester (zie de aankondigingen in de Telstar) de problemen van Delfgauw aan te kaarten.

De vergadering adviseert om gesprekken goed vast te leggen (met paraaf beide partijen) en vooral vol te houden.

10. Stand van zaken verkeersoverleg

In de komende Vaart wordt hierop teruggekomen. De personen die het verkeersoverleg met de gemeente hebben gevoerd, kunnen door omstandigheden helaas niet aanwezig zijn op de ALV.

11. Saablocatie

De voorzitter herinnert eraan dat twee jaar geleden een bijeenkomst over de locatie niet doorging vanwege de slechte voorbereiding van de plannen. Op 19 april a.s. wordt door de gemeente een presentatie gegeven van de nieuwe plannen.

12. Bestemmingsplan Delfgauw oude dorp

Op 19 april wordt door de gemeente tevens een toelichting gegeven op het bestemmingsplan in wording. De voorzitter roept de leden op om op deze avond aanwezig te zijn.

13. Rondvraag

Dhr. Hoevenaar vraagt zich af, of bij het bestuur bekend is dat het Hoogheemraadschap de waterstand met 0,3 meter omlaag brengt in een deel van Delfgauw. Het bestuur zal dit nakijken.

Mevr. Fransoo mist de witte streep op de brug tussen de Zuideindseweg en de Delftsestraatweg. Dit levert gevaar op voor fietsers. Dit punt zal in het verkeersoverleg aan de orde worden gesteld.

Dhr. Sliggers doet verslag van het milieuplatform in de ALV. Het milieuplatform zal in een volgende Vaart aan de orde komen.

Mevr. Kalkman heeft in de Telstar gelezen dat in 2006 de oude gymzaal wordt afgebroken. Het bestuur zal nagaan wat hiervoor in de plaats komt.

Daarnaast vraagt zij zich af, of er contact is met het mobiteam. De voorzitter vermeldt dat is afgesproken dat beide partijen elkaar op de hoogte houden.