Notulen Algemene Ledenvergadering 2014

NOTULEN

Algemene Ledenvergadering op 17 april 2014 om 20:00 uur in de Keet te Delfgauw

5 leden aanwezig, 6 bestuursleden, afmeldingen van fam Uittenbogaard, Flora Huisman, Wendy Rozema en Wiel Hopman.

1. Opening

Piet heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Update wijkgericht werken en nieuwe initiatieven bewoners, Peter van der Sman en bewoners

Presentatie Peter over de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek oud Delfgauw en het leefbaarheidsplan voor de komende tijd, sheets beschikbaar via de website. De leefbaarheidsenquête van de gemeente is in oud Delfgauw door 34% van de mensen ingevuld en betrof de thema’s

·         Fysieke woonomgeving

o   Kwaliteit woningen

o   Woonomgeving

o   Groenvoorzieningen

o   Speelvoorzieningen

o   Algemene voorzieningen

·         Sociale woonomgeving

o   Buurtbetrokkenheid

o   Omgang inkomensgroepen

o   Omgang etnische groepen

·         Ongenoegens

o   Overlast activiteiten

o   Vervuiling

o   verkeersoverlast

·         Veiligheid

o   Overlast van anderen

o   Criminaliteit

o   Veiligheidsgevoel

 

Scores oud Delfgauw zijn goed, laagste score (verkeersoverlast) is een 5,7, de hoogste is 8,3 (voor overlast activiteiten). Over het algemeen zijn de scores redelijk constant (veiligheidsgevoel) of (licht) stijgend, alleen overlast activiteiten en vervuiling zijn gedaald . De totaal score is een 8. Op 10 aspecten scoort oud  Delfgauw bovengemiddeld, op 2 onder gemiddeld (verkeer en algemene voorzieningen).

 

Joop Fransoo van de Schoolkade meldt over het verkeer dat er op de Schoolkade veel zonder licht wordt gefietst.

 

Het leefbaarheidsplan Delfgauw 2014-2017 steekt, zoals zoveel beleidsplannen tegenwoordig, in op zelfwerkzaamheid en eigen initiatief met ondersteuning vanuit de gemeente. Dat speelde in het vorige leefbaarheidsplan ook al mee en heeft flink wat opgeleverd.  Zo is er inmiddels een buurttuin in Emerald. Hierbij zie je wel dat er dan toch mensen zijn die daar hun hond uit laten, wat natuurlijk niet handig is als je er fruit wilt plukken om te eten. Ook hier geldt dat dit zaken zijn waar bewoners elkaar op aan kunnen en moeten spreken. Ook verder zijn er veel activiteiten geweest, onder meer de zaterdag markt, de bloembakken in de wijk, cultuur impuls, de hondenpoepbakken, de cultuur- natuur en architectuurwandelingen in Emerald en de skatebaan.

Voor het nieuwe plan zijn ideeën voor verbeteringen opgehaald bij de bewoners, op straat en via de website. Daar zijn 60 ideeën uit gekomen. De belangrijkste thema’s zijn veilig, schoon, duurzaam en sportief (specifiek: een avontuurlijke speelplek voor 10+).

 

VEILIG, SCHOON en DUURZAAM zijn verder ingevuld door bijeenkomsten met bewoners.

 

Sarah van Dalen is betrokken bij VEILIG, met een pilot op de Noordeindseweg. Insteek is om via een positieve benadering mensen aan te spreken, direct aanspreken riep helaas nogal agressieve reacties op, daarom wordt er nu een indirectere positieve manier te benaderen. Daarom zijn er nu bloembakken geplaatst om verkeer van de stoep te houden, deze bakken worden gevuld in samenwerking met de tuinders aan de Noordeindseweg. Ook worden 30km zones ingesteld met nieuwe borden en stickers op de kliko’s en er worden aansprekende borden gemaakt. Op dit moment hangt er ook een snelheidsmeter, bedoeld voor de bewustwording. En zo zijn er nog meer initiatieven. Iedereen die interesse heeft om mee te doen, bus_sara@hotmail.com

 

Voor SCHOON zijn er ook initiatieven, rond de dag van Nederland schoon zijn er door de scholen en kinderopvang schoonmaak acties gehouden. En er is het DAPper team (Delfgauwse Afval Pakkers), elke laatste zaterdag van de maand ergens in Delfgauw verzamelen om schoon te maken. In april is het niet de laatste zaterdag ivm koningsdag, dat wordt zaterdag 10 mei, verzamelen om 14:00u bij het Kerkelijk centrum. Wil je hierbij wel eens mee helpen? Meldt je aan op www.facebook.com/dapperdelfgauw, dan krijg je altijd bericht over wanneer waar opgeruimd gaat worden en als je kunt, kom je helpen.

 

Rond DUURZAAM wordt er, in samenwerking met de bewonersvereniging, een energiemarkt gehouden waarin mensen advies krijgen hoe zij hun (oudere) woning efficiënt kunnen verduurzamen.  Ook wordt er gewerkt aan het bevorderen van de biodiversiteit in de wijk, dit moet nog worden uitgewerkt maar denk aan beplanting, nestkastjes en dergelijke. En er wordt gedacht over een natuurlijke, avontuurlijke speelplaats.

Ook wordt komend weekend het Bart Dekkerveld wat meer aangekleed, verzoek is van bewoners gekomen en de gemeente levert het materiaal maar de bewoners zorgen voor het planten.

Voor meer info: http://www.pijnacker-nootdorp.nl/wonen-en-leven/wijken/delfgauw.htm

3. Goedkeuring notulen 19de ALV 25 april 2013

In de kascontrole commissie voor dit jaar moet de naam Ad van Grist gecorrigeerd in Ad van Geest. Verder zijn de notulen goedgekeurd.

4. Structuurvisie Delfgauw

Piet licht toe dat we als BVD hebben ingesproken op de structuurvisie en dan met name om, net als anderen, ons bezwaar tegen de geplande windmolens en uitbreiding van het bedrijventerrein Ruyven kenbaar te maken. Die punten zijn overgenomen.

Voor wat betreft de groene buffer zijn er met de gemeente en provincie afspraken gemaakt om het terrein van Sonneveld te gebruiken voor een combinatie van woningen en openbaar groen. Sonneveld heeft hier geen haast mee, dus het zal niet heel snel gaan gebeuren maar het zal er uiteindelijk wel van gaan komen.

Voor wat betreft de sporthal- en Rabobanklocaties gaat het langzaam en moeizaam in onderhandeling met de ontwikkelaar. Het is afwachten hoe dat gaat lopen, maar de gemeente wil in elk geval de sporthal dit jaar laten slopen.

5. Verslag sociale activiteiten

Marjon beschrijft de activiteiten van het afgelopen jaar terwijl foto’s van de activiteiten getoond worden. Er is een ecologische wandeling, kerstworkshop, schilderworkshop, portproeverij, kookworkshop met internationale hapjes en een paasworkshop geweest en er zitten ook weer verschillende activiteiten in de planning waaronder op 11 juni de Buitenspeeldag.

6. Verslag van de penningmeester 2013 en begroting 2014

Sven licht het verslag toe, dat wordt ook rondgedeeld aan de aanwezigen. Bij de balans valt op dat er voor de kleine ledenactiviteiten nu een aparte regel is opgenomen, dit komt omdat de activiteiten fors in omvang zijn toegenomen en we dit daarom nu expliciet opnemen. Daarnaast is het nog te ontvangen bedrag, na de actie om achterstallige contributie te innen, sterk is afgenomen. Hierover heeft de vergadering geen vragen.

De posten op de winst- en verliesrekening worden toegelicht, in totaal is er, vooral door het groeiend aantal leden, iets meer dan zevenhonderd euro winst. Voorstel penningmeester is om die toe te voegen aan de lustrumreserve. Ook hier zijn geen vragen over.

Sven licht vervolgens de begroting van 2014 toe, daarin wordt de inzet op de Vaart wat terug gebracht en die op de website wat vergroot. Verder heeft de korting op de subsidie van de gemeente natuurlijk impact op de inkomsten, hierover was in de vorige ALV afgesproken dat bij korting op de subsidie de contributie verhoogd zou worden. Gezien het financiële resultaat in 2013 is er echter geen aanleiding om de contributie te verhogen, dus dat wordt door het bestuur op dit moment ook niet voorgesteld. De twee leden die de hogere contributie al betaald hebben, krijgen het verschil terug.

Piet geeft aan dat er volgend jaar een lustrum (20 jaar) is en we dan de lustrumreservering zullen benutten om iets te organiseren. We zullen de leden benaderen voor vrijwilligers, Nicolien Nieuwenhuizen geeft aan in elk geval te willen helpen.

7. Verslag kascontrolecommissie

De heer van Geest doet verslag van de bevindingen van de kascontrole commissie, die op 7 april de administratie heeft ingezien en deze steekproefsgewijs heeft gecontroleerd. Het verslag is door de heer van Geest en de heer Zweekhorst getekend en zij adviseren de vergadering het bestuur te dechargeren. De vergadering neemt dit over.

Voor volgend jaar is Hans Zweekhorst aftredend, bij de aanwezige leden zijn geen vrijwilligers. Er zal een oproep aan de leden worden gedaan.

8. Contributie verhoging 2015

Sven gaat in op de subsidie vermindering, dit jaar met 50%, en in 2015 vervalt deze. Er zijn wel andere subsidie bronnen, maar alleen voor specifieke activiteiten. De BVD heeft ervoor gekozen om dit aan te vragen voor de buitenspeeldag, maar of en in welke mate dat gehonoreerd wordt is afwachten. Daarom legt het bestuur opnieuw de vraag voor of we in 2015, indien nodig, de contributie met maximaal 2 euro per jaar mogen verhogen. De vergadering stemt daar mee in.

9. Aftredende en verkiezing/benoeming nieuwe bestuursleden

Aftredend zijn Marjon Boekestijn en Wendy Rozema. Wendy stopt vanwege persoonlijke omstandigheden, zij heeft zich de afgelopen twee jaar vooral ingezet op het terrein van de interactie met Emerald. Piet bedankt Wendy voor haar inzet.

Marjon stopt als bestuurslid na zo’n tien jaar. Zij blijft wel beschikbaar voor het organiseren van activiteiten. Marjon was de steun en toeverlaat van het bestuur en heeft zich laten kennen als een pitbull die niet los laat als ze ergens haar tanden in heeft gezet. Ook heeft zij zich niet onbetuigd gelaten in de werving van nieuwe leden.

Een nieuwe secretaris heeft zich helaas nog niet gemeld, vooralsnog zullen we kijken of we taken binnen het bestuur kunnen herverdelen. Piet is in gesprek met Ron Krijgsman als nieuw bestuurslid, maar dit is nog niet rond. Hij vraagt de vergadering het bestuur te mandateren om hem, indien we hem kunnen overtuigen, te mogen benoemen. De vergadering neemt dit over.

10. Rondvraag

Piet leest de brief van de heer Uittenbogaard voor, hij kan helaas vanwege gezondheidsproblemen niet bij de vergadering aanwezig zijn. We zullen dit weekend schriftelijk reageren en daarbij ook aangeven dat de vragen op de vergadering zijn voorgelezen.

Nicolien Lugtigheid heeft een aantal punten:

  • Ze geeft  aan dat campers via Google tegenwoordig via de Ikea over de Noordeindseweg worden gestuurd.
  • Ook geeft ze aan dat bij de Kazerne vuilnis de weg of het fietspad oprolt, ze heeft geen voorstel hoe dat aan te passen.
  • Op de Noordeindseweg staan nu twee borden, einde 60 vanaf deze kant, 60 km/u vanaf de andere kant. Peter gaat na hoe dat zit.
  • Grind van langs de Noordeindseweg spat nadat er trekkers langs gekomen zijn op de weg, daardoor gaan fietsers onderuit. Als het gemeld wordt, wordt het geveegd, maar kort daarna is het natuurlijk weer terug. Echt opgelost is het daarmee niet.

 

Ad van Geest kwam wat later binnen, hij geeft zijn zorg mee over de lage opkomst. Piet bevestigt dat de huidige datum niet goed gekozen is. Voor volgend jaar zal zeker gekeken worden naar de feestdagen en we streven ernaar om de ALV volgend jaar vroeger te houden, waarschijnlijk in maart

Nel Fransoo vraagt of er wel eens bekeurd wordt voor hondenpoep, want de overlast neemt toe. Ze heeft mensen wel aangesproken, maar dan zeggen ze dat ze later terugkomen om het op te ruimen.

Bij het trapje staan tegenwoordig ook weer veel jongeren en ligt er rotzooi. Als ze aangesproken worden, zeggen ze dat de rotzooi van anderen is. Peter geeft aan dat dit vooral een sociaal probleem is, dit is niet iets dat de gemeente op kan lossen. Het begin is zelf aanspreken, verder zet de gemeente in op opvallende acties op probleem plekken en veel publiciteit.

11. Sluiting

Om exact 22:00 uur sluit Piet de vergadering