De Bewonersvereniging Delfgauw is samen met Natuurlijk Delfland en anderen bezig met het bestuderen van de stukken die ter inzage zijn gelegd voor een voorgenomen besluit over het warmtewinningsplan van de geothermiebron (aardwarmte) van Duijvestijn en Ammerlaan.  De twee benen van het Duijvestijn putsysteem (inzuigpunt en retourpunt) liggen niet op het terrein van de aanvrager maar tot ruim 2 kilometer diepte onder de Zuidpolder.  Het Ammerlaan-systeem heeft eveneens een zuigmond nabij de Zuideindseweg en haar injectiepunt ligt onder het Bieslandse bos.

In Delfgauw valt niet alleen de Zuidpolder maar ook een deel van de woonwijk Emerald het Bedrijvenpark Ruijven binnen het ondergronds bereik van deze putten. Zie daartoe de door EZK verstrekte gebiedsplaatjes met duiding van de putsystemen en hun bereik.

We vinden aardwarmte een bruikbare alternatieve duurzame energiebron t.o.v. kolen, olie en gas. Dat echter wel onder de voorwaarde dat het volstrekt veilig is en je de naaste omgeving bijvoorbeeld niet opzadelt met nadelige bijeffecten, zoals verzakkingen en bodemtrillingen en men onverhoopte schades op een lastige wijze moet gaan verhalen.

We hebben in de EZK-stukken gelezen de deskundige instanties de kans op schade aan onze woningen en leefomgeving alleen als laag inschatten indien bij de exploitatie aan bepaalde stringente gebruiksvoorwaarden wordt voldaan.  Let wel: daarbij er is evengoed nog geen garantie dat we geheel geen schade meekrijgen door bijvoorbeeld bodembevingen en/ of door chemische stoffen die ook mee naar boven komen. Wij maken ons daar wel enige zorgen om. Want de winning gaat bij het Duijvestijn systeem met 180 duizend liter per uur door een dunne pijp van grote lengte onder een druk van 72 bar (dat is 2 keer zo hoog als in een auto diesel motor). Bij Ammerlaan is dat 360 duizend liter per uur onder een druk van 39 bar Bovendien geldt per put een vergunning voor een gebied van ruim 5 vierkante kilometer ondergronds bij een looptijd van zelfs 35 jaar.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat *) (EZK) is de bevoegde instantie die hierover gaat. Zij hebben het niet nodig geacht om bij ons een voorlichtingsavond te beleggen en de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft daar eveneens niet bij hen op aangedrongen. Zelfs de gemeenteraad achtte dat niet nodig. Van de exploitanten zelf hebben we al helemaal niets gemerkt in deze, ondanks een duidelijke informatieplicht.

Tot 13 januari 2022 hadden wij als burgers de mogelijkheid om een zienswijze (dat is een brief met aanvullingen en bemerkingen die meegewogen worden bij de besluitvorming over het warmtewinningsplan van de mijnbouw-exploitant Duijvestijn en de vergunning voorwaarden) in te dienen. Voor Ammerlaan loopt de termijn nog tot 29 januari 2022.
We hebben inmiddels een zienswijze ingediend voor beide putten (zie verderop) en ook anderen hebben dat gedaan of vullen dat verder aan. Onze zienswijze wordt gesteund door 6 bewonersverenigingen, 1 natuurvereniging en het bedrijvenpark Ruijven. Daarnaast door 75 privépersonen, voornamelijk woonachtig in Delfgauw

De rol van de gemeente blijft vooralsnog onduidelijk want zij hebben geen formele bevoegdheid bij mijnbouwactiviteiten. Ze kijken alleen toe zo lijkt het wel. Wij hebben daarover een gesprek met wethouder Van Kuppenveld gehad en daarna ook nog met EZK erbij.  Wij vinden dat onze gemeente ten opzichte van haar inwoners en de omgeving meer kan en behoort doen dan uitsluitend een toeschouwer zijn: er is behoefte aan een gedeelde visie over deze putten die verder gaat dan alleen het risico. Want de natuurlijke hulpbron aardwarmte onder onze voeten is niet zomaar van een persoon of bedrijvengroep.
Wij allen behoren daar over mee te kunnen praten en meebeslissen

Als u besluit om – zo lang het nog kan – een zienswijze in te dienen en / of als u nog prangende vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u een email sturen naar infovgpn@gmail.com.

We hebben voor u een aantal documenten opgesteld met meer informatie:

  1. Actueel (update 16 januari 2022)
  2. Focus op Aardwarmterisico’s
  3. Algemene informatie over geothermie in P-N
  4. Wat u moet weten over geothermie in P-N
  5. Q&A Verantwoorde geothermie in P-N
  6. Tijdslijn gebeurtenissen
  7. Zienswijze (model)
  8. Lusten en lasten (illustratief)

*)Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt winningsplan Pijnacker V (Duijvestijn)
Postbus 111 9200 AC Drachten
Uw brief kan als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Bron: De Initiatiefgroep Vertrouwd Geothermie Pijnacker-Nootdorp (VGPN).
Missie
: bewerkstelligen dat de belangen van lokale gemeenschap (de verbonden dorpen in het groen van onze gemeente) voldoende aan bod komen en worden meegenomen in de definitieve winning vergunning van lokale aardwarmte. De groep richt zich op voorlichting/ communicatie, zienswijze opzet, overleg met stakeholders (inwoners en bedrijven, B&W plus de Raad, de aanvrager(s) van winning vergunningen en EZK.

Disclaimer: wij beogen in het belang van de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zo zorgvuldig en volledig mogelijk van advies te zijn. Wij doen dit naar beste weten op vrijwillige basis en zonder enige andere persoonlijke belangenoptiek dan van mede-inwoner.  Wij hopen dat u hiermee van dienst te zijn geweest. Gebruik en/of verspreiden is geheel uw verantwoordelijkheid.