De Bewonersvereniging Delfgauw is samen met Natuurlijk Delfland en anderen al enige tijd bezig met het bestuderen van de stukken die ter inzage zijn gelegd voor een voorgenomen besluit over het warmtewinningsplan van de geothermiebron (aardwarmte) van Duijvestijn en Ammerlaan.

De twee benen van het Duijvestijn putsysteem (de productieput en de injectieput) liggen helemaal niet onder het eigen terrein van de aanvrager, maar kilometer verderop op ruim 2 kilometer diepte, respectievelijk nabij Emerald Delfgauw en midden in de Zuidpolder. Het Ammerlaan-systeem heeft eeen productieput nabij de Zuideindseweg Delfgauw en haar injectiepunt ligt wat noordelijker onder het Bieslandse bos. In Delfgauw valt hiermee niet alleen de Zuidpolder maar ook een flink deel van de woonwijk Emerald, het Bedrijvenpark Ruijven, het gehele aangelegen glastuinbouwgebied en ook een deel van het Bieslandse bos binnen het ondergrondse bereik van deze set aan putten. Zie daartoe de door EZK verstrekte gebiedsplaatjes met nadere duiding van de putsystemen en hun bereik.

We vinden aardwarmte een bruikbare alternatieve duurzame energiebron t.o.v. kolen, olie en gas. Dat echter wel onder de voorwaarde dat het werkelijk volstrekt veilig is en je de naaste omgeving bijvoorbeeld niet later opzadelt met nadelige bijeffecten, zoals verzakkingen en bodemtrillingen en men de onverhoopte schades op een lastige wijze zelf moet gaan verhalen op de veroorzaker.

We hebben in de EZK-stukken kunnen lezen dat deskundige instanties de kans op schade aan onze woningen en aan de leefomgeving alleen als laag inschatten indien bij de exploitatie aan bepaalde stringente gebruiksvoorwaarden voldoet.  Let wel: daarbij er is evengoed nog geen garantie te geven dat we geheel geen schade meekrijgen door bijvoorbeeld bodembevingen en/ of door chemische stoffen die ook mee naar boven komen. Wij maken ons daar wel enige zorgen over. Want de winning gaat bijvoorbeeld bij het Duijvestijn systeem met 180 duizend liter per uur door een dunne pijp van grote lengte onder een druk van 72 bar (dat is wel 2 keer zo hoog als in een auto diesel motor). Bij het Ammerlaan systeem is dat 360 duizend liter per uur onder een druk van 39 bar.
Bovendien geldt de aardwarmtewinning vergunning per systeem voor een gebied van ruim 5 vierkante kilometer ondergronds en dat bij een looptijd van zelfs 35 jaar.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is de bevoegde instantie die hierover gaat. Zij hebben het niet nodig geacht om bij ons een voorlichtingsavond te beleggen en de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft daar ook niet bij hen op aangedrongen. Zelfs de gemeenteraad achtte dat allemaal niet nodig. Van de exploitanten zelf hebben we al helemaal niets gemerkt in deze, ondanks een duidelijke informatieplicht.

Op basis van eigen onderzoek en analyses hebben we een zienswijze ingediend handelende over beide putten. Ook anderen hebben dat gedaan. Onze VGPN-zienswijze wordt gesteund door 6 lokale bewonersverenigingen, 1 natuurvereniging en ook het bedrijvenpark Ruijven. Daarnaast door 75 privépersonen, voornamelijk woonachtig in Delfgauw.
De rol van ons gemeentebestuur blijft tot nu toe diffuus bij de lokale aardwarmte-ontwikkeling. Zij hebben weliswaar geen formele bevoegdheden bij de toewijzing van mijnbouwactiviteiten, maar er is een eenduidig verband met het bovengrondse gebeuren. Wij zijn daarover in gesprek gegaan met wethouder Van Kuppenveld.  Wij vinden dat onze gemeente ten opzichte van haar inwoners en de omgeving aanmerkelijk meer kan en behoort doen dan uitsluitend een toeschouwer zijn: er is behoefte aan een gedeelde visie over deze warmteputten die beslist verder gaat dan alleen het risico- en schadeaspect.
Want de natuurlijke hulpbron aardwarmte onder onze voeten is niet per definitie het exclusieve (ge)winrecht van een enkele persoon of bedrijvengroep, aangewezen door EZK.
Wij allen behoren daarover mee te kunnen praten, meebeslissen en ook: meeprofiteren. Omdat wat ondergronds wordt weggehaald bovengronds effecten heeft in meerdere opzichten. Als voorzet daarbij hebben we een Discussiestuk opgesteld, reeds vermeld op deze website. Het ligt inmiddels ook bij het gemeentebestuur en diverse lokale organisaties denken er eveneens over na. Laten we via dialoog met elkaar komen tot een nuttig en bruikbaar beleidsdocument waarin onze bewoners zich erkend voelen qua behartiging van hun belangen bij de lokale aardwarmte-exploratie en -exploitatie.

Als u nuttige suggesties heeft of prangende vragen aangaande de aardwarmteontwikkeling in onze gemeente dan kunt u een email sturen naar infovgpn@gmail.com.

Onderstaande informatietabel biedt u toegang tot de VGPN-stukken en ook tot vele andere relevante informatie. Kies daaruit wat u van belang vindt om meer van te weten. De VGPN-set is relatief gesproken de gemakkelijkste kost, praktijk gericht en concreet. Sommige andere stuken zijn normatief, formeel en/of wetenschappelijk.  Veel leesplezier!

VGPN over aardwarmte ontwikkkelingInspraak bij de Geothermie
ontwikkeling in PN
Noukoop en Klapwijk exploratieKennis en Beleid Geothermie AlgemeenRisico’s en schades bij mijnbouw-activiteiten
Actueel (10 juli 2022)Overheidbundel bij
de aardwarmteputten
PN IV en PN V
deel 1,
deel 2,
(EZK e.a. 2021/22)
Kennisbundel Geothermie NL
(IFV, 2021)
Tijdelijk beleidskader (EZK, 2019) Groningen probleem-ervaringen
(OVV, 2017)
Focus op Aardwarmterisico’sInspraakbundel inwoners & organisaties PNBrandbrief omwonenden Geothermie Noukoop aan B&W en RaadMijnbouwwet
(Wet en regelgeving)
De Twente probleem-ervaringen
(Tubantia, 2021)
Algemene informatie geothermie in PNInspraakbundel
Lansingerland

(EZK, 2021)
VGPN Leesbundel AardwarmteWarmtewet
(Wet en regelgeving)
De Internationale probleemervaringen
Wat u moet weten over geothermie-PNInspraakbundel
Naaldwijk

(EZK, 2021)
Samenloop Mijnbouwwet en Omgevingswet fase1
(IPO & RWS¸ 2020)
Grond- en drinkwater effecten geothermie
(Deltafact, 2020)
Q&A Verantwoorde geothermie in PNInspraakbundel
Heemskerk

(EZK, 2021)
Samenloop Mijnbouwwet en Omgevingswet fase2
(IPO & RWS¸ 2020)
Industriestandaard duurzaam putontwerp (Geothermie NL, 2021)
Tijdslijn aardwarmte gebeurtenissen PNOver het Weigeringsbesluit
Geothermie
Venlo
(EZK, 2021)
Evaluatierapport
Geothermie

(SodM, 2021)
Risicobeleid bij Seismiciteit
(Hooglerarenpanel, 2021)
VGPN-zienswijze
op de warmteputten
PN IV en PN V
Geothermieën (Rekenkamer,2020)Een slappe veenbodem geeft extra risico’s
(De Ingenieur, 2017)
Aanzet tot visie en beleid Geothermie in PNFactsheet duurzame Geothermie
(TNO, 2021)
Seismische hazard van geïnduceerde aardbevingen
(TNO, 2003)
VGPN-Discussienota Participatie PNDuurzaamheid Geothermie in warmtebronnen (TNO, 2020)Opslinger-risicokaart aardbevingen in Nederland (KNMI)
Wildwest Geothermie in Pijnacker-Nootdorp?Toelichting op opslingereffecten en oorzaken (TNO, 2021)
Geothermie Wist u dat

Bron: De Initiatiefgroep Vertrouwd Geothermie Pijnacker-Nootdorp (VGPN).
Missie
: bewerkstelligen dat de belangen van lokale gemeenschap (de verbonden dorpen in het groen van onze gemeente) voldoende aan bod komen en worden meegenomen in de definitieve winning vergunning van lokale aardwarmte. De groep richt zich op voorlichting/ communicatie, zienswijze opzet, overleg met stakeholders (inwoners en bedrijven, B&W plus de Raad, de aanvrager(s) van winning vergunningen en EZK.

Disclaimer: wij beogen in het belang van de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zo zorgvuldig en volledig mogelijk van advies te zijn. Wij doen dit naar beste weten op vrijwillige basis en zonder enige andere persoonlijke belangenoptiek dan van mede-inwoner.  Wij hopen dat u hiermee van dienst te zijn geweest. Gebruik en/of verspreiden is geheel uw verantwoordelijkheid.