Notulen Algemene Ledenvergadering 2012

Notulen ALV 2012
Notulen Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Delfgauw
Datum: 19 april 2012

Aanwezig: ca 28 leden en het bestuur.
Opening
Piet Lagerweij opent de 18e ledenvergadering en vertelt daarbij wat over de opknapbeurt van de Keet.

Goedkeuring notulen 17e ALV op 14 april 2011
Dhr Werkman geeft aan dat zijn naam fout in de notulen staat, dit wordt gecorrigeerd. Met deze correctie zijn de notulen goedgekeurd.

Tevredenheidenquête Delfgauw/wijkgericht werken, door Peter van der Sman
Peter van der Sman geeft een toelichting op de tevredenheidenquête. Hierbij worden bewoners gevraagd naar hun bevindingen met betrekking tot de fysieke woonomgeving, sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid. De response in Oud Delfgauw bedroeg 43%, vanuit Emerald lag dat wat lager. In Oud Delfgauw wordt weinig overlast ervaren van activiteiten, ook het veiligheidsgevoel en kwaliteit van woningen is goed. Dit geldt ook voor Emerald. Verschil is dat in Oud Delfgauw er ook weinig overlast is van anderen, dat is in Emerald anders. De slechtste scores heeft Oud Delfgauw op verkeersoverlast, voorzieningen en groen- voorzieningen. Op alle aspecten zijn de scores voor de fysieke omgeving Oud Delfgauw de laatste jaren omhoog gegaan, dat geldt zeker voor de speelvoorzieningen. Op sociale woonomgeving blijven de scores gelijk, bij ongenoegens is vervuiling wisselend, de rest is redelijk constant. Wat veiligheid betreft stijgen de scores ook, behalve die van criminaliteit. Dat laatste hangt samen met inbraken in de omgeving. Op Oude Leede na scoort Oud Delfgauw op dit punt het beste in de gemeente. Over het totaal scoort de wijk als zesde binnen de gemeente.

Hans Zweekhorst vraagt of de afname van overlast door jeugd door verplaatsing komt, Peter vertelt dat er door meer inzet op controle en het aanbieden van activiteiten sprake is van daadwerkelijke afname. Dit hangt samen met het uitvoeringsprogramma, waarmee de gemeente actie onderneemt op grond van de resultaten van de tevredenheidenquête. Doel daarbij is het verbeteren van de tevredenheid op de slechtst scorende punten. Naast gemeenteactiviteiten via bijvoorbeeld jongerenwerk spelen ook burgers die initiatieven ontplooien en daarbij door de gemeente ondersteund worden een belangrijke rol in dit proces. Ook op het terrein van vervuiling zijn activiteiten geweest, met scholieren opruimen in de week van Nederland schoon en een proef met bakken en zakjes voor het opruimen van hondenpoep.

Komend jaar wordt de website van Cultuurimpuls doorontwikkeld naar een digitale ontmoetingsplaats, komt er een kleine wekelijkse markt bij het winkelcentrum, activiteiten voor de jeugd voor 12+, groenadoptie met de scholen en wordt verder gegaan met de bloembakken. De activiteiten rond hondenpoep en zwerfvuil krijgen een vervolg en ook de snelheidsmetingen gaan verder en worden hopelijk geïntensifieerd.

Hans Zweekhorst vraagt wanneer de inrichting van de ingang van Delfgauw vanuit de Zuideindseweg ingevuld gaat worden, want dat was gekoppeld aan het handhaven van de 30 km/u. Peter meent dat dit was aangepast, Jaap Nieuwenhuis geeft aan dat hier inderdaad klinkers gelegd zijn, maar die zijn op verzoek van bewoners weer vervangen door asfalt. Mevrouw Huisman vraagt of daar een sluis gemaakt kan worden. Piet Lagerweij geeft aan dat de BVD dit als aandachtspunt mee gaat nemen in het overleg met de gemeente. Louki van Ruyven vraagt of de beplanting langs de Graaf Willem II laan nu klaar is, want er lijkt alleen gezaaid te zijn. Peter van der Sman gaat dit na. De heer de Wilde vertelt dat er ook veel Oud Delfgauwenaren actief zijn bij de ijsbaan en dat dit deze winter door de jeugd ook uitgebreid benut is.

Peiling over samenwerking Bewonersvereniging Delfgauw met bewonersvereniging Oude Laen (Emerald)
Piet Lagerweij vertelt over de relatie van de BVD met Emerald (was de directe aanleiding voor de oprichting van de BVD) en over Oude Laen, gestart als kopersvereniging in Emerald. Nu Emerald inmiddels een complete wijk is, is er aanleiding voor een herbezinning. Er zijn al gedeelde belangen (Sinterklaasintocht etc.). Voor de gemeente is het interessant om een aanspreekpunt te hebben voor geheel Delfgauw en ook Oude Laen zou graag doorstarten en meer actief willen zijn. Toch is dit niet heel eenvoudig te realiseren, aangezien de problemen in de wijken, zoals ook uit het verhaal van Peter van der Sman blijkt, deels verschillend zijn. Bovendien is dit alleen te realiseren als er ook vanuit Emerald actieve leden zijn, het zittend bestuur kan dit er niet bij nemen. Daarbij is dit iets dat het bestuur ook bij de leden wil peilen, want wij vertegenwoordigen u. De vraag is dus wat de leden ervan vinden. Monique Dekker geeft aan dat ze het initiatief zeer waardeert, ze onderkent dat een directe fusie te veel gevraagd is en dat de BVD haar eigen identiteit moet houden maar zeker de samenwerking moet zoeken. Hans Zweekhorst onderschrijft dit en wijst erop dat Delfgauw als geheel groter is dan menige wijk in Pijnacker-Nootdorp en dat het zaak is om de menselijke maat te bewaken. Peter van der Sman stelt voor dat via lidmaatschap van de BVD er misschien een kern komt die tot een eigen bewonersvereniging in Emerald kan leiden. Hans Meijerrathken geeft aan dat Oude Laen geprobeerd heeft de omslag van kopersvereniging naar bewonersvereniging te maken en zaken als de windmolens langs de A13 aan te pakken. Dit werkte echter niet, men pakte dat per straat op. Hij is van mening dat de sociale samenhang die in Oud Delfgauw bestaat er in Emerald nog niet is en vermoedelijk nog veel tijd vraagt om te gaan ontstaan. De heer Uittenbogaard geeft aan dat ondersteunen goed is, maar dat het geen zin heeft de sores van een ander op je nek te nemen. Hans Zweekhorst doet het voorstel om met een paar mensen uit Emerald en Oud Delfgauw bijeen te komen om te kijken of er behoefte is aan bepaalde gezamenlijke activiteiten en die te gaan organiseren. Hans Meijerrathken zegt dat gezamenlijke activiteiten al georganiseerd worden, maar dat het vooral gaat om bestuurlijke zaken en contacten met de gemeente over bijvoorbeeld herinrichting en dergelijke. Monique Dekker vraagt of het bestuur gedacht heeft over de omgekeerde weg, het opnemen van een bestuurslid uit Emerald? Het bestuur heeft een bestuurslid uit Emerald n.l. Wendy Rozema. Mevrouw Huisman vraagt wat de aanleiding van de discussie is: zijn het signalen vanuit Emerald dat mensen aan willen sluiten bij de BVD, of is het een behoefte vanuit het bestuur. Piet geeft aan dat beide aspecten spelen. Mevrouw Huisman stelt voor dat Emerald een eigen club zou moeten oprichten en dat we dan met hen samen kunnen werken. De heer Claassens geeft aan dat hij ook in Emerald woont en dat het nu een situatie is van twee wijken in een dorp, daar zijn we te klein voor. Je moet toe naar een situatie van een wijk in een dorp, maar daar heb je dan wel extra mensen bij nodig. Je zult dan eerst moeten kijken of je kunt samenwerken. Hans Meijerrathken onderschrijft dit en geeft aan dat een actieve groep in Emerald noodzakelijk is voor een samenwerking met de BVD. De heer Werkman geeft aan dat het uniek is dat een kleine kern als Delfgauw zijn identiteit en naam weet te behouden in een grotere gemeente. Dat geeft een binding tussen beide wijken.

Piet Lagerweij vat de signalen samen: uitzoeken of we meer kunnen samenwerken is prima, maar wel vanuit een concreet initiatief en eigen inzet vanuit Emerald, het is niet de bedoeling dat dit bestuur ook de inrichtingsvraagstukken rond Emerald op gaat pakken.

Peiling leden over windmolens N470
Jaap Nieuwenhuis geeft een toelichting bij de plannen die er zijn. Er zijn vier tuinders die windmolens willen plaatsen langs de N470. Er is een platform van een aantal leden van de BVD dat tegen windmolens op die specifieke locatie is. Het bestuur van de BVD is over dit onderwerp verdeeld, wij zijn voor alternatieve energie, maar hebben wel vragen bij deze specifieke locatie. Om de leden in de discussie over dit onderwerp goed te kunnen vertegenwoordigen, willen we de meningen hierover peilen. Jaap Nieuwenhuis toont een beeld van de invloedsfeer van de windmolens, zoals dit door het platform is opgesteld.

Een aantal relevante punten uit het provinciaal beleid:

Alternatieve vormen van duurzame energie
Mogelijke impact op de Zuidpolder van Delfgauw
Horizonvervuiling
Veiligheidsaspecten
Gezondheidsaspecten.
Indien deze negatieve aspecten optreden, kan dat tot een waardedaling van de huizen in het invloedgebied leiden. Het document van het platform waar de punten die gepresenteerd zijn uitkomen is op te vragen via windturbinesN470nee@gmail.com. Ter vergadering worden lijsten neergelegd waarin leden die voor of tegen zijn, dit aan kunnen geven. Hans Zweekhorst vult nog aan dat de gemeente nog geen besluit heeft genomen, er ligt een vraag van de tuinders waar de gemeente zich nog op beraadt. Het initiatief van het platform is erop gericht de gemeente te laten weten dat er veel bewoners zijn die zich hier zorgen over maken. De heer de Wilde geeft aan dat de windmolens aan de rand van het gebied staan en dat tuinders het toch al moeilijk hebben. De heer Claassens vraagt of bekend is waarom de tuinders voor windturbines kiezen in plaats van andere vormen van alternatieve energie. Hans Zweekhorst licht toe dat dit samenhangt met de commerciële haalbaarheid van de onderneming, de subsidie hierbij is overigens niet voor het bouwen van de windmolens, maar alleen voor eventuele niet-rendabele energieproductie. Alternatieven als geothermische energie zijn vermoedelijk niet haalbaar, zonne-energie is echter ook op kleine schaal een interessant alternatief. Piet Lagerweij kondigt aan dat de BVD op korte termijn een voorlichtingsbijeenkomst over alternatieve energie wil organiseren zodat mensen hun eigen standpunt kunnen bepalen. Ook staat er een poll op de website van de BVD.

Verslag sociale activiteiten
Marjon Boekestijn vertelt over de sociale activiteiten die het afgelopen jaar georganiseerd zijn. Binnen en buiten, creatief en sociaal, voor kinderen en volwassenen.

Het waren in totaal 11 activiteiten:

April 2011: Wegens grote belangstelling twee workshops bloemschikken voorjaar/Pasen.
Juli 2011: Een zeer geslaagde zomeravondfietstocht voor het hele gezin met als afsluiting een bezoek aan Hofstede Oostrijk.
September 2011: Hebben we de fietstocht nog een keertje op een zaterdagmiddag ondernomen.
Oktober 2011: Vogellezing en was de bewonersvereniging actief op de herfstfair bij de Tuinderij waar bezoekers een vogel- of voederhuisje konden timmeren.
November 2011: Een geslaagde lampionnenoptocht en een workshop mozaïek.
December 2011: Kerstworkshop;
Februari 2012 een onvergetelijke wijnavond.
April 2012: Voorjaar/paasworkshop en vogelfietstocht.
Juni 2012: De buitenspeeldag was weer een groot succes, met tussen de 600 en 700 deelnemende kinderen. Voor komende zomer staat de buitenspeeldag op 13 juni gepland en ook daar zijn weer vrijwilligers voor nodig, als er mensen zijn die zich daarvoor in zouden willen zetten: laat het weten.

Wijziging bestemming terrein Sonneveld
Piet Lagerweij memoreert dat de BVD initiatief heeft genomen om de bestemming van de locatie van Sonneveld te laten wijzigen in groen, zodat we aan de rand van Delfgauw groen in plaats van hoge kassen zouden krijgen. Na initiële weerstand bij de gemeente heeft de wethouder zich hier hard voor gemaakt. Dit stuitte in eerste instantie op afwijzing door de provincie vanwege het economisch belang van glastuinbouw voor de regio. Inmiddels heeft de gemeente een alternatieve locatie voor glastuinbouw aangewezen en daar is de provincie mee akkoord gegaan. Sonneveld moet nu een voorstel voor invulling van de inbouw van het perceel.
Verslag van de penningmeester over 2011 en begroting 2012
Sven geeft een toelichting op de financiën 2011 en de begroting 2012, die in de Vaart zijn gepubliceerd en ter vergadering worden rondgedeeld. De BVD groeit nog steeds gestaag, zodanig dat de extra sociale activiteiten gecompenseerd worden door extra contributie. Hierdoor is het mogelijk om de contributie op 5 euro te houden. Dit jaar is er extra energie gestoken in het achterhalen van niet betaalde contributie. Dit heeft in veel gevallen tot betaling geleid, waar dat niet het geval is zal het bestuur overgaan tot het eenzijdig opzeggen van het lidmaatschap. Het boekjaar is afgesloten met een positieve saldo van € 70,23 .

Er zijn geen vragen aan de penningmeester over het verslag over 2011.

Begroting 2012 wordt toegelicht, de reservering voor kleine activiteiten is ondanks dat dit in 2011 niet nodig bleek toch weer hoog gezet. Dit is een bewust signaal dat deze activiteiten gewaardeerd worden en dat budget geen probleem zal zijn. Ook over de begroting zijn er geen vragen uit de zaal.

Verslag kascontrole commissie
Marieke van der Lugt en Jan Jansen zijn niet bij de vergadering aanwezig, Piet Lagerweij leest hun schriftelijke en ondertekende verklaring van hun bevindingen voor. De vergadering volgt het advies van de kascontrole commissie en verleent het bestuur decharge over 2011.

Jan Jansen is ook volgend jaar weer lid van de kascontrole commissie, Piet Lagerweij vraagt de leden om een vrijwilliger ter aanvulling voor volgend jaar. Hans Zweekhorst stelt zich hiervoor beschikbaar.

Verkiezing/benoemen nieuwe bestuursleden
Piet Lagerweij vertelt dat Dick Boender het bestuur heeft verlaten. Er is een kandidaat opvolger: Wiel Hopmans . De vergadering stemt hier mee in en Wiel stelt zich kort voor, hij woont sinds 5 jaar in de Burgemeester Scholten straat 14, heeft 2 kinderen en heeft het erg naar zijn zin in Delfgauw en wil daarom graag hieraan bijdragen via het bestuur. De vergadering benoemt Wiel als bestuurslid.

Rondvraag

Jan De Wilde vraagt naar de situatie bij het fietspad bij de brug in Delfgauw waar hij recent weer getuige was van een ongeluk, het stuk tussen de Schoolkade naar Pijnacker, langs de Vaart. Hij stelt voor om deze oversteek bijvoorbeeld rood te maken zodat het meer een fysieke barrière vormt. Ook wordt er bij de aansluiting Graaf Willem II – Noordeindseweg buiten de vakken tot dicht bij de kruising geparkeerd, waardoor een gevaarlijke situatie voor fietsers ontstaat.

Sjaan Kerklaan geeft aan dat ze de situatie rond het fietspad herkent, fietsers ontwijken dit punt door op de stoep te gaan rijden, waardoor langs de woningen daar een gevaarlijke situatie ontstaat als mensen (en met name kinderen) het huis uit komen. Peter van der Sman raad aan deze zaken vooral ook formeel bij de gemeente aan te melden bij het meldpunt Wijkbeheer.

Sjaan Kerklaan vraagt hoe er om gegaan zal worden met de afdekking van de zandbak op het Saaymans Vaderplein. Peter van der Sman geeft aan dat dit specifiek op verzoek van de omwonenden is gedaan, zij krijgen allemaal een brief in de bus waarin wordt aangegeven dat de gemeente ervan uitgaat dat het weer afdekken onderling geregeld wordt.

Meneer Uittenbogaard geeft aan dat hij zich ergert aan fietsers die altijd verwachten dat andere verkeersdeelnemers rekening met hen houden. Hij wil graag dat dit veranderd.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.