Notulen Algemene Ledenvergadering 2013

Algemene Leden Vergadering Bewoners Vereniging Delfgauw 25 april 2013

1. Opening
Piet Lagerweij opent de 19e ledenvergadering en heet alle aanwezigen welkom (12 personen). De presentatie van Peter van der Sman is niet zoals in de agenda aangekondigd de leefbaarheidsmonitor, want die presentatie is in 2012 al gedaan. Deze avond geeft hij een update van het wijkgericht werken.

2. Update wijkgericht werken, door Peter van der Sman
Peter van der Sman geeft een update over het wijkgericht werken. Het leefbaarheidsonderzoek is net weer van start gegaan. 180 deelnemers hebben in delfgauw meegedaan. Peter praat ons bij wat het leefbaarheidsplan 2010-2013 opgeleverd heeft. Het leefbaarheidsplan is een samenwerking van gemeente, organisaties en bewoners. Uit de gele bus kwamen 5 thema’s:

  • Voorzieningen en activiteiten
  • Jeugd 12+
  • Vervuiling en schoon
  • Groen
  • Verkeer

Op deze thema’s is een aantal projecten gedaan. In deze tijd zijn ook de activiteiten van de bewonersvereniging gestart. Tevens is vanuit het budget wijkgericht werken de keet opgeknapt. Cultuurimpuls is gestart vanuit Emerald, sinds 2012 online. Goede samenwerking met BVD om elkaars activiteiten te promoten. Er is een minimarkt gekomen bij het winkelcentrum. Sven vraagt zich af of de marktkraampartijen gesubsidieerd worden. Dit is niet het geval, de standhouders betalen een standplaatsvergoeding. Signalen zijn dat ze er graag staan. Er moet nog 1 kraam bijkomen. De jeugd zorgde in
Emerald in 2009  best overlast. Wijkgericht werken heeft gekeken hoe deze overlast beleefd werd. SWOP en jongerwerk hebben activiteiten ontplooid om de mensen bij elkaar te brengen. Mevr. Huisman vraagt of de oudhollandsche spelen ook geschikt waren voor 12+. Natuurlijk is dit geen activiteit waar vele 12+ers bij betrokken waren, maar er waren wel enkele 12+ers betrokken. Er waren daarnaast nog meer initiatieven. Jongerwerk, politie en gemeente hebben wekelijks contact over de jongeren (driemanschap). Voordat deze initiatieven genomen waren, was er rond eindejaar altijd beveiliging. Dit is de laatste 2 jaar niet meer gebeurd doordat jongerenwerk dit op zich heeft genomen en buitenactiviteiten georganiseerd. Deze zijn deels betaald door gemeente en deels door winkeliers. Daarnaast veel activiteiten zoals skate-event, meidenwerk, sportinstuif etc. Binnen het thema vuil zijn o.a. vuilnisbakken van graffiti voorzien. Mevr Huisman vraagt of de graffiti ook uitgebreid kan worden naar andere kasten. Peter meldt dat er ook een anti graffiti beleid is, maar hij neemt het mee als idee. De zwerfvuilactie is een groot succes. 40 kinderen hebben heel veel zwerfvuil opgeruimd. Er was gevraagd voor hulp van de bewoners, maar hier is helaas geen reactie op gekomen. Het milieupark was vaak erg vuil. Er zijn nu locaties bij gekomen. Ruijck is er geweest en. Er wordt gevraagd waar de batterijen bakken gebleven zijn. Die staan bij de winkeliers. Met enkele bestuursleden vanuit de BVD en bewoners is er gekeken naar het hondenpoepbeleid. Er is begonnen met een jaar proefdraaien met 3 verschillende bakken. Uiteindelijk is er 1 type bak uitgekomen. Er zijn totaal 16 bakken door heel Delfgauw gezet, waarbij een aantal van de proefbakken herplaatst zijn. Meneer Hoevenaar: Op Swanecampen stonden er 3, nu nog maar 1, nu weer meer overlast. Dit wordt beaamt door dhr. Uittenbogaard. De gemeente gaat kijken of er bij de brug nog een gewone bak kan komen. Er is samen met bewoners de mogelijkheid om bloembakken te plaatsen. Bakken bij de S-bocht expres zo neergezet voor veiligheid. 54 uitgezet, nog 16 beschikbaar. Binnen Delfgauw zijn nu wandelingen uitgezet door 4 bewoners met leuke plekken en weetjes over Delfgauw. Dit soort initiatieven worden uit wijkgericht werken gesubsidieerd. De scholen zijn gekomen met de vraag of er de mogelijkheid was voor een buurttuin. Deze lijkt er te gaan komen naast de scholen. Belangrijkste punt binnen verkeer is de inrichting van de wegen en kruisingen rond de scholen. Scholen, kinderen en omwonende zijn tevreden nu ondanks eerdere bedenkingen. Het wordt veiliger. Helaas is de verkeersbrigade weer opgeheven na 2 jaar omdat er te weinig ouders beschikbaar waren. Er bestaat voor de bewoners de mogelijkheid om met de politie een snelheidsmeting te doen. Er zijn er nu 3 gedaan. Delftse straatweg, Schimmelpenninck en noordeindseweg. De laatste 2 weken wordt er weer enorm hard gereden op de delftste straatweg en gevaarlijk ingehaald werd bij GWII. Er moet gemeten worden met consequenties. Bij spui gaat het vaak goed, daar wordt snelheid ook aangegeven, maar vanuit Delft vaak erg hard gereden. Peter geeft aan de DSW niet het profiel van een 30 km weg. Piet geeft aan dat er wel minder hard gereden wordt na de komst van de 30 km zone. Na komst van komkommerweg kan de inrichting aangepakt worden. Mevr. Huisman vraagt of er toch nog iets te doen is. Er is bij maken van 30 km zone al veel gebeurd. De nieuwe bus voor nieuwe thema’s is geopend. Loopt nog tot 15 juni. Dit kan met een enquête. De gemeente wil graag dat de bewoners zelf met nieuwe ideeën komen. Er zijn dan vanuit wijkgericht werken ambassadeurs die kunnen helpen. www.pijnacker-nootdorp.nl/delfgauwdoetmee. Men staat ook de komende maanden op allerlei plaatsen in de wijken. Onderwerpen veilig en schoon komen vaak terug. Er moet een nieuw plan voor komende 2 jaar komen. Er is helaas wel minder geld. Een bewoonster meldt dat de mozaïek bank in the middle of nowhere staat met alleen stenen voor je. Er zitten ook weinig mensen op. De plek is wel bewust gekozen vanwege dicht bij wooncentrum. De voorkant van het plein moet ook vrij zijn voor ziekenwagen en brandweer. Paardenpoep: wat wordt hieraan gedaan. Alle maneges worden in kaart gebracht en de door hen vaak gebruikte routes. Officieel moeten de paarden op de weg. Kunnen we de routes wat wijzigen. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt met de maneges. 1 manege doet dit al. Dhr Zweekhorst dankt voor het enthousiasme van Peter voor Delfgauw.

3. Goedkeuring notulen 18e ALV op 19 april 2012
Notulen hebben in vaart van afgelopen maand gestaan. Er zijn geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld.

4. Stand van zaken ontwikkellocaties in Delfgauw
Weinig nieuws te melden. Door crisis weinig ontwikkelingen. Op locatie rabobank sporthal zelfs achteruitgang. Bouhuizen heeft zich teruggetrokken van de ontwikkellocatie. Het is voor iedereen onduidelijk wat er gaat gebeuren. BVD is hier niet blij mee en heeft gemeente gevraagd of de sporthal al gesloopt kan worden. Dit kan echter pas als de juridische situatie tussen Bouwhuizen en gemeente achter de rug is. Voorstel zou zijn om dan groen terug te brengen voorlopig. Misschien kunnen we vanuit bewoners een leuk idee brengen. Zodra er iets te melden is, komt er nieuws in de vaart. Een aanwezige heeft in de telstar een stuk van kerklaan gelezen over een bouwlocatie spui. Dit is 1 van de ontwikkellocaties. Als je daar woningbouw gaat doen dan moet er rekening gehouden worden met de hinder van Kerklaan. Peter legt uit dat Kerklaan vindt dat de woningen op een te korte afstand komen en last zouden kunnen krijgen van zijn bedrijf, maar ze zitten wel buiten de grens die de gemeente stelt. Mevr. Uittenbogaard geeft voorbeelden vanuit pijnacker waar bedrijven ook weggingen. Iemand geeft aan dat Kerklaan gemeld heeft dat hij weg moet van de gemeente. Dit is niet waar volgens Peter.

5. Stand van zaken windmolens N470
Er is vorig jaar wat commotie geweest over het plan van enkele tuinders om windmolens te plaatsen. Gemeente heeft onderzoek uit laten voeren en er is 5 maart een inspraakavond geweest. Conclusie is dat er binnen de gemeente geen plek is voor windmolens. Het is dus niet erg waarschijnlijk dat ze er gaan komen. De BVD houdt het in de gaten. Dhr. Zweekhorst geeft aan dat staatsbosbeheer heeft aangegeven dat er in het bieslandsche bos wel ruimte zou zijn, wat een vreemde ontwikkeling is. Hoewel dit ook tegen gemeente ideeën ingaat bestaat de mogelijkheid als de gemeente de quota niet haalt.

6. Verslag sociale activiteiten
Marjon doet verslag van de sociale activiteiten uit de periode mei 2012 tot april 2013. In totaal waren er 11 activiteiten. In mei waren er 2 activiteiten, een wijnproeverij en de wijkwandeling. Bij de buitenspeeldag waren er 700 kinderen. Dit jaar is het op de noordeindseweg. Marjon doet de organisatie niet meer mee. Het zal verder gaan met Nicolien, Margo en Marjan. In augustus was er een zomeravondfietstocht met slechter weer. Hierbij is koffie gedronken bij Duindam. Tapas avond in oktober en in november een lampionnenoptocht met ong 60 kinderen. In december de kerstworkshop, januari een whiskeyproeverij. In Maart was er een chocolade workshop en als laatste een energievoorlichting die erg druk bezocht is. Eerste pinksterdag komt er een wandeling en later in de zomer nog een fietstocht. Piet dankt Marjon voor de inzet voor de straatspeeldag.

7. Verslag van de penningmeester over 2012 en begroting 2013
Sven geeft een toelichting op de financiën 2012 en de begroting 2013, die ter vergadering zijn rondgedeeld. Behandelen van balans en winst/verlies rekening. Bij balans onder debet de saldi op de bank. Vorig jaar een vrij streng contributie beleid gevoerd. Een aantal leden geroyeerd, 19 mensen waaronder een aantal mensen die overleden of verhuisd waren. Door activiteiten veel nieuwe leden. Er wordt een nieuwe lustrumreserve opgebouwd. Daarnaast geld gereserveerd voor activiteiten. Winst en verlies rekeningen. Als bestuur maken we enkele kosten. Vroeger was dit meer, maar toen zaten er ook bankkosten bij, die zijn nu gesplitst. Er zijn kosten voor de vaart en de website. De kosten straatspeeldag zijn gezien de grote hoeveelheid kinderen er beperkt. Sinterklaasfeest wordt nu helemaal gedaan door Oude Laen. De reservering voor de activiteiten was niet geheel nodig, kosten waren flink lager. De belangrijkste inkomsten zijn de contributies en de subsidie.

Begroting 2013. Grotere reservering voor lustrum. Er komt een nieuw lustrum aan. Aan inkomsten vooral weer contributie en subsidies.

Als er nog ideeën zijn voor de kleine activiteiten, meld het. Er wordt gemeld dat gezien het aantal mensen dat lid is de hoeveelheid mensen die van de BVD profiteren klein is. Marjon geeft aan dat veel mensen uit oud delfgauw lid zijn, nu meer toeloop vanuit Emerald. Er is ook weinig verloop in de bewoners.

Dhr. Zweekhorst geeft het idee om een hondentrainingsavond voor de hondenpoep.

Sven stelt voor het overschot van dit jaar te storten in de lustrum reserve. De vergadering is voor.

8. Verslag kascontrole commissie
Jan Jansen en Hans Zweekhorst vormde dit jaar de kascontrole commissie. Zij hebben de boeken steeksproefsgewijs gecontroleerd en geen fouten ontdekt. Hans wil volgend jaar de controle weer doen. Ad van Grist bied zich aan als nieuw kascontrole commissie.

De vergadering volgt het advies van de kascontrole commissie en verleent het bestuur decharge over 2012.

9. Voorstel contributie verhoging in 2014 indien de subsidie korting van de gemeente doorgaat
Dit is een ingevoegd agenda punt na aanleiding van een brief van de gemeente die door het bestuur van bewonersvereniging is ontvangen over de geplande subsidiekortingen. Vanuit de gemeente is er vanuit 2014 minder geld voor subsidie. De subsidie wordt dan gehalveerd. Het is nu ong 4 euro per lid. Het bestuur vraagt de vergadering toestemming om het lidmaatschap met max 2 euro te verhogen als deze subsidie inderdaad verlaagd wordt. Er is voor een dergelijk verzoek geen minimum aantal leden nodig. Er wordt gevraagd of er ook nog inflatiecorrectie nodig is. Dit is nog niet gedaan. De contributie is al jaren 5 euro. Piet brengt het voorstel in stemming. Een lid geeft aan dat de verhoging 40% is, dit kan gevolgen hebben voor aantal leden. BVD gaat een toelichting geven om de verhoging uit te leggen aan alle leden. Het voorstel wordt unaniem aangenomen door de vereniging.

10. verkiezing/benoemen nieuwe bestuursleden
Jaap Nieuwenhuizen treedt dit jaar af en heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. De vergadering stemt in met de herverkiezing van Jaap.

11. Rondvraag
Er zijn geen vragen

12. Sluiting
Piet Lagerwij sluit om half 10 de vergadering na alle aanwezigen bedankt te hebben voor hun inbreng.