Notulen Algemene Ledenvergadering 2011

ALGEMENE LEDENVERGADERING

BEWONERSVERENIGING DELFGAUW 2011

 

Donderdag 14 april 2011, 20:00 uur in De Keet in Delfgauw

Opening

Piet Lagerweij opent de 17e ALV. Er zijn naast het bestuur 28 leden aanwezig, plus wijkmanager Peter van der Sman en vertegenwoordigers van de CDA en D’66 fractie.

Goedkeuring notulen 16e ALV op 15 april 2010

Deze notulen worden met 1 opmerking goedgekeurd. De naam van Marieke van der Lugt was niet correct gespeld.

Verslag van de penningmeester over 2010 en begroting 2011

De penningmeester geeft een toelichting op het overzicht van de cijfers dat aan het begin van de vergadering werd uitgedeeld. Het positieve saldo van het boekjaar 2009 is toebedeeld aan de drie voorzieningen. Over het jaar 2010 is een klein verlies geleden van € 8,37, nadat de drie voorzieningen zoals gebruikelijk werden verhoogd. De voorziening die Wijkvoorziening is genoemd, wordt sinds vorig najaar gebruikt om de diverse ledenactiviteiten te bekostigen.

De begroting voor 2011 is niet anders van vorig jaar. Er is wel te melden dat het aantal leden inmiddels de 400 is gepasseerd.

Er zijn vanuit de leden geen vragen aan de penningmeester.

Verslag kascontrolecommissie

Marieke van der Lugt en Herman Scholten vormden dit jaar de kascontrolecommissie. Herman legt aan de vergadering verantwoording af over de uitgevoerde controle, die aan de hand van steekproeven is uitgevoerd. Het positieve resultaat van deze controle heeft de commissie er toe gebracht de vergadering voor te stellen om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

Herman is aftredend, maar voor het komende jaar zijn Marieke en Jan Janssen bereid de kascontrolecommissie te vormen.

Verkiezing/benoeming bestuursleden

René van der Horst neemt afscheid als bestuurslid, want heeft het te druk met andere activiteiten.

Wendy Rozema heeft zich beschikbaar gesteld en stelt zich aan de vergadering voor. Zij woont met man en 2 kinderen sinds 2001 in Delfgauw en wil zich graag inzetten voor ons dorp. De aanwezige leden stemmen unaniem in met haar benoeming waardoor het bestuur uit 8 leden bestaat.

Bestemmingsplannen

Duurzame Glastuinbouw

Toen wij beter keken naar de inhoud van dit plan, bleken er toch meer raakvlakken met ons dorp dan gedacht. Vooral de tuin langs de Reginastraat bleek een onderwerp dat bekeken moest worden, zeker in relatie tot onze wens om een groene zone rondom ons dorp te creëren zoals in onze dorpsvisie is beschreven. Dus hebben we protest aangetekend en ingesproken bij raadsvergaderingen, waarbij we alle raadsfracties aan onze zijde bleken te vinden. De wethouder was in eerste instantie niet van zins af te wijken van het voorgestelde plan, omdat hij verplicht was vast te houden aan de hoeveelheid glastuinbouw in het gebied. In samen­spraak met de eigenaar van de grond is door de BVD een plan gemaakt om zijn grond om te zetten in een groene strook met water en enkele woningen. Via een motie is de wethouder opgedragen om dit te realiseren, door ergens anders in de gemeente een plek te vinden voor die ene hectare glastuinbouw. Dat moet uiterlijk in juni bekend zijn, zodat het in de procedure bij de provincie mee kan.

Mevr. Manuela Bijl vraagt hoever de gemeente inmiddels is met het zoeken? Piet antwoordt dat naar zijn weten nog geen vervangende locatie is gevonden.

Dhr. Bart Jan Kerklaan stelt voor de meters langs de Komkommerweg aan te wijzen. Piet antwoordt dat die meters al bestemd en onderdeel zijn van de totale glastuinbouwgrond.

Een bewoner van de Reginastraat complimenteert, mede namens de buren, het bestuur voor haar inzet in dit project.

Voorontwerp bestemmingplan Historische Kern Delfgauw

Eind maart is dit plan in de Gemeenteraad vrijgegeven voor publicatie en er werd een inloopavond in het Kerkelijk centrum georganiseerd op woensdag 6 april. Dit plan is een vervolg op het proces dat werd gestart met de dorpsvisie en de daaruit voortvloeiende programma’s van eisen.

De gemeente heeft als uitgangspunt om in het gehele dorp de bestemmingsplannen overal gelijk te houden, met uitzondering van 6 specifiek aangewezen gebieden waar een wijzigingsbevoegdheid wordt gerealiseerd. De BVD controleert of de Gemeente de invulling van die gebieden op de juiste wijze doet.

Dhr. Jan Raakman is niet op de inloopavond geweest, maar ergert zich aan de visie van de Gemeente dat er in oud Delfgauw zulke goede wandel- en fietspaden zijn, terwijl zijn persoonlijke ervaring is dat dat niet zo is. Zijn wens is om vanuit de Wethouder Sonneveldhof naar de Delftsestraatweg een doorsteek te realiseren om op een goede manier naar Emerald te komen. Maar hij realiseert zich dat de uitvoering hiervan niet gemakkelijk zal zijn.

Dhr. Ton Michiels (uit de Witmolen) heeft gelezen dat de Gemeente deze plannen mede in samenwerking met de BVD heeft gemaakt. Maar hij is als bewoner van Emerald daarbij niet gehoord en vraagt zich nu af welk standpunt de BVD inneemt, als vertegenwoordiger van de leden. Piet antwoordt dat de BVD opkomt voor het algemeen belang en zij wil per gebied dat de Gemeente met direct aanwonenden in contact treedt. De BVD wil geen belangen van individuen vertegenwoordigen.

Dhr Claassens maakt zich, met zijn buren, zorgen over de ruime regels die vastgesteld lijken te worden voor het gebied Pauwmolen. Een buurman voegt daar aan toe dat het schapenweitje naast Vollering zo’n belangrijk element is voor de jeugd en dat dat naar zijn mening behouden moet blijven. Een ander lid weet te melden dat die grond van de Gemeente is en dat de heer Vollering er zijn schapen en kippen op mag laten rondlopen.

Het advies van het BVD bestuur is dat iedereen zijn eigen reactie moet geven richting de Gemeente, maar dat de BVD graag geïnformeerd wordt, zodat ook wij dat mee kunnen nemen in onze reactie.

Dhr. Uittenbogaard vraagt nogmaals of de BVD dus inderdaad niet voor individuele belangen optreedt? Piet herhaalt zijn antwoordt van zojuist en voegt daar aan toe dat de BVD wel kan helpen om de weg te wijzen naar en binnen de Gemeente.

Dhr. Hans Meijerrathken (voorzitter bewonersvereniging Oude Laen) vertelt dat zij als vereniging juist succes heeft behaald door niet voor individuele leden op te treden, maar de bewoners te helpen in de procedure en de contacten met de Gemeente en partijen als bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Tot slot meldt Piet dat de Rabobank locatie al een definitieve bestemming krijgt, omdat er een concreet plan ligt dat naar verwachting tegen het einde van het jaar tot uitvoering zal komen.

Dhr. Uittenbogaard vraagt welke mogelijkheid de Gemeente heeft om deze bestemmingsplannen te wijzigen. Piet antwoordt dat zij dat niet zo maar kan, maar alleen via een procedure waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Overigens wordt die bezwaarprocedure per 1 januari a.s. iets aangepast, waarbij onder andere de kosten voor de indiener toe zullen nemen.

Resultaten sociale activiteiten

Marjon Boekestijn licht de activiteiten toe. De straatspeeldag (voor de 15e keer al weer) was zeer goed bezocht door in totaal circa 600 kinderen. Dit jaar is het op woensdag 1 juni en op de Noordeindseweg.

Daarnaast werden een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen, te beginnen met schilderworkshops en kerstworkshops. Voor de kinderen was er een lampionnenoptocht in november, waarbij er ondanks het zeer slechte weer toch een aantal dapperen zijn gekomen. In het begin van dit jaar zijn er een tweetal zeer geslaagde dorpswandelingen gehouden, een schilderworkshop voor kinderen, een vogelhuisjes middag en een bier proefavond. Morgen is er weer een bloemschikavond en ook voor de komende maanden zitten er nog acties in het vat.

Piet voegt nog toe dat deze activiteiten tegen een laag bedrag georganiseerd kunnen worden en dat we daarmee een mooie binding voor onze leden kunnen bieden.

Overleg met de gemeente

Er is het afgelopen jaar veelvuldig overleg met de Gemeente geweest, waarbij ook een aantal keren met de nieuwe wethouder is gesproken. Uiteraard is er ook veel contact met de wijkmanager en tot slot is er met 8 van de 9 raadsfracties contact geweest om kennis te maken en de doelstelling van onze vereniging te promoten. Dit laatste heeft ons zeker geholpen bij het plan voor de Duurzame Glastuinbouw. Fijn dat er vanavond twee fracties aanwezig zijn.

Dhr. Hans Zweekhorst wil opmerken dat het fijn is dat er zo’n goede relatie is met de Gemeente, omdat dat in het verleden anders geweest is. Piet bevestigt dit en vertelt dat hij dat ook expliciet met de verschillende raadsfracties heeft besproken.

 

  1. Rondvraag

Dhr. Jan van Bemmel (Reginastraat, 2e huis vanaf de vaart) meldt dat de wateroverlast in de kruipruimte weer is toegenomen. Hij wil weten of er meer mensen ook weer last hebben. Piet antwoordt dat er van één andere bewoonster ook een melding is geweest. Een bewoner van de Witmolen meldt ook overlast en vindt het verrassend dat het hoger gelegen Oud Delfgauw dat ook heeft want de Gemeente heeft steeds gezegd dat het door het lager liggen van Emerald komt. Piet zegt toe dat er aandacht aan dit probleem gegeven zal worden.

Dhr. Peter van Woerden heeft onder zijn huis niet alleen schelpen, maar ook een dompelpomp en heeft sindsdien een stuk drogere kruipruimte.

Mevr. Cora Cox vraagt naar de bodemvervuiling in de Graaf Willem II laan. Heeft het bestuur daar al naar geïnformeerd, net als naar de herinrichting? Piet meldt dat de BVD weinig informatie heeft over het vervuilingproject, omdat we niet rechtstreeks geïnformeerd worden. Monique Dekker meldt dat ook de huiseigenaren niet geïnformeerd worden, omdat alleen woningbouwvereniging Rondom Wonen in actie komt voor haar huurders. Piet meldt dat de BVD inmiddels zoveel verschillende signalen heeft ontvangen dat zij dit aan wil gaan kaarten bij de Gemeente. Probleempunt voor ons is dat wij geen informatie vanzelf ontvangen, maar afhankelijk zijn van de signalen die bewoners afgeven.

Specifiek over de informatie avond van Rondom Wonen kan Peter van der Sman melden dat dit een zaak van de woningbouwvereniging en de Provincie is en dat ook hij niet van de avond wist. Wel zou de GGD aanwezig zijn geweest. Monique Dekker vraagt aan Peter van der Sman of hij toe kan zeggen dat de BVD in de toekomst wel geïnformeerd kan worden. Peter kan dit niet direct doen, maar zegt wel toe dit intern na te vragen.

Cora Cox wil ook weten hoe het met het project Wijkgericht Werken staat? Ingrid Schipperen meldt dat de werkgroep Schoon en Groen aan de slag is gegaan, met in eerste instantie het onderwerp hondenpoep. Sinds kort staan er op verschillende plekken speciale bakken en ook wordt er een uitlaatveld in Emerald ingericht. Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat er nog weinig effect was van de opgestelde bakken. Mevr. Nicolien Nieuwenhuis voegt toe dat de zakjes van de bakken aan de Swanecampen soms juist uitgespreid over de dijk liggen. Ingrid neemt dit punt mee naar de volgende werkgroep vergadering.

Dhr. Uittenbogaard ziet inderdaad dat er gebruik wordt gemaakt van de hondenpoepbakken, maar ook dat er nog veel naast ligt. Is iedereen verplicht dit op te ruimten? Het antwoord is Ja en dus mag iedereen er op aangesproken worden. Ook de Gemeente gaat binnenkort actie ondernemen.

Piet vertelt dat binnen het project Wijkgericht Werken ook enkele projecten in Emerald zijn opgestart. Dhr. Meijland weet, in dit verband, van een in te richten Kunstroute in Emerald.

Tot slot vraagt Peter van der Sman nog aandacht voor de nieuwsbrief Wijkgericht Werken van de Gemeente, die kortgeleden is verschenen.

Dhr. Bart Jan Kerklaan vraagt of de Gemeente iets kan doen aan de zichtbaarheid van de voorrangsregels op de kruising Graaf Willem II laan – Delftsestraatweg, bijvoorbeeld via een tijdelijk elektronisch bord. Peter van der Sman meldt dat de Gemeente juist minder borden wil, zeker de borden die een bestaande regel bevestigen. Piet meldt dat bij de herinrichting van de Graaf Willem II laan ook deze kruising bekeken wordt en dat er iets aan de strepen op de weg wordt gedaan.

Iemand meldt dat zijn buurman vertelde dat de Uil gevonden zou zijn. Piet meldt niet te weten dat de Uil gevonden is, maar dat onze wens tot terugkeer met de wethouder is besproken. Die wil graag meewerken, maar er ontbreken financiën.

Dhr. Werkman wil weten waarom de herinrichting van het Saaymans Vaderplein nog niet is afgerond. Piet meldt dat de papier- en glasbak die besteld waren, bij aankomst niet bleken te passen. Er is wel discussie geweest tussen Avalex en de Gemeente over de oorzaak, maar nieuwe bakken zijn er nog niet. Verder is het plein helemaal af.

Mevr. Duindam van de Delftsestraatweg vraagt of plaatsing van een plastic-, glas- en papierbak aan het Spui mogelijk is. Sandra Erkens zegt dat dit een onderwerp van gesprek is in de werkgroep Schoon en Groen.

Mevr. Duindam meldt ook dat er behoorlijk wat honden worden uitgelaten aan de Delftsestraatweg en dat dat niet wordt opgeruimd. Peter van der Sman antwoordt dat er binnenkort meer zal worden gehandhaafd.

Mevr. Nicolien Nieuwenhuis vraagt naar het snoeien en maaien in de bocht van het fietspad langs de Vaart richting de Swanecampen, daar waar vorig jaar een ernstig ongeluk is gebeurd. Vorig jaar werd er na het ongeluk nog wel meermaals gesnoeid. Peter van der Sman geeft als tip dit te melden bij het meldpunt Wijkbeheer.

Sluiting

Piet Lagerweij sluit om 21:30 uur de vergadering.