Notulen Algemene Ledenvergadering 2009

Datum: 16 april 2009

Aanwezig: ca. 21 leden en het bestuur en de pers (Telstar)

1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de 16e ledenvergadering van de Bewonersvereniging.

2. Goedkeuring van de notulen van de 14-de ledenvergadering van 17 april 2008

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de verslaglegger Jaap Nieuwenhuis.

3. Lustrumfeest (bijna) 15-jarig bestaan Bewonersvereniging

Inmiddels is een lustrumcommissie samengesteld die het feest zal voorbereiden. In de begroting van de BVD is een bedrag van € 3000,00 opgenomen voor het feest. Hiervoor is elk jaar gespaard. Daarnaast wordt een subsidie bij de gemeente aangevraagd en zullen eventuele sponsors benaderd worden. De voorzitter beveelt de aanwezigen aan om 19 september alvast vrij te houden in de agenda.

4. Verslag penningmeester

De penningmeester geeft een toelichting op de resultaten van het afgelopen jaar en op de begroting voor 2009. Wat de resultaten betreft vraagt hij aandacht voor de volgende punten

  • In de balans is een gedeelte gereserveerd voor het lustrumfeest.
  • Er is een afname van nog te ontvangen contributies.
  • De stijging van de post contributies is veroorzaakt door een lichte stijging van het aantal leden en het afschaffen van acceptgiro’s.
  • Bij de winst- en verliesrekening zijn de kosten voor het bestuur iets hoger, vanwege het cadeau voor de vertrekkende voorzitter Hans Zweekhorst.
  • In 2008 zijn er minder ledenbijeenkomsten geweest vergeleken met 2007. In 2007 zijn voor de opstelling van een eigen dorpsvisie relatief veel ledenbijeenkomsten geweest.
  • De kosten voor de Vaart zijn licht gestegen vanwege de nieuwe opzet.

Er is een positief saldo.

Over de begroting voor 2009 zijn verder geen vragen. De begroting wordt goedgekeurd.

5. Verslag kascontrolecommissie

Dhr. Sliggers en mevr. Rodriquez de Miranda-Lems hebben de jaarlijkse kascontrole uitgevoerd. De administratie geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De commissie adviseert om het bestuur decharge te verlenen. De kascommissie wordt door de voorzitter hartelijk bedankt.
De kascontrolecommissie zal het volgend jaar worden gevormd door mevr. Rodriquez de Miranda-Lems en dhr. Scholten.

6. Verkiezing/ benoeming bestuursleden

Dhr. Van der Horst heeft zich verkiesbaar gesteld voor het bestuur (algemeen bestuurslid). Hij heeft het afgelopen jaar al meegedraaid in het bestuur en heeft een zeer waardevolle inbreng. De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming.

7. Dorpsvisie

De vervolgactiviteiten n.a.v. de dorpsvisie lijken volgens de voorzitter te vertragen. De gemeente heeft inmiddels het uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit document is de basis voor de verdere plannen in Delfgauw. Ook zijn voor de diverse deelgebieden vorig jaar zomer programma?s van eisen opgesteld. De bijeenkomsten met de direct betrokkenen hierover waren soms hectisch en turbulent. De inspraak zal worden meegenomen. Paul Matthijssen, projectleider Delfgauw bij de gemeente, verwacht dat rond deze tijd de p.v.e?s opnieuw worden gepubliceerd. Voor de rabobanklocatie ligt nu een voorstel van de projectontwikkelaar. Het bestuur is daar op zich wel tevreden over. De ontwikkeling van de andere locaties verloopt niet snel vanwege de economische situatie. De gemeente neemt momenteel een afwachtende houding aan.

Eén van de leden merkt op dat veel activiteiten naar Emerald verschuiven. De voorzitter antwoordt dat we het als Bewonersvereniging belangrijk vinden dat voorzieningen, winkels e.d. ook in oud Delfgauw blijven/komen. Dit hangt echter mede af van het initiatief van de ondernemers. De voorzitter zal bij de gemeente navragen of bijvoorbeeld gemeentelijke bijeenkomsten in het Kerkelijk Centrum gehouden kunnen worden. Dhr. Boender stelt voor om het inloopspreekuur van de wijkmanager in oud Delfgauw te houden.

8. Herinrichting Delftsestraatweg

De voorzitter licht toe dat er veel veranderd is met de herinrichting van de Delftsestraatweg. In nauw overleg met de BVD heeft de gemeente een reeks snelheidsbeperkende maatregelen getroffen. Op een aantal punten na is de BVD hiermee tevreden. De conclusie is dat het leefbaarder is geworden en dat de snelheid eruit is. De maatregelen zijn tijdelijk. Zodra via de Komkommerweg Delfgauw wordt aangesloten op de N470 kan de dorpskern echt verkeersluw worden gemaakt.

Vanuit de vergadering wordt de opmerking gemaakt dat de oversteek voor voetgangers slechter is geworden. Daarnaast is de bushalte tegenover de Hubo (vanuit Pijnacker) verkeerd geplaatst. Als je uit de bus stapt, stap je meteen op het fietspad. De voorzitter antwoordt dat het bestuur dit heeft aangekaart bij de gemeente, maar dat de gemeente geen mogelijkheden ziet om dit te veranderen.

Een lid vraagt aandacht voor de betonnen bakken die op de Schimmelpenninck van de Oyeweg zijn geplaatst. Fietsers maken geen gebruik van het ‘fietspad’, overstekende kinderen hebben geen goed zicht, het verkeer rijdt net zo hard als voorheen, door het afremmen en optrekken heb je meer milieuverontreiniging. Daarnaast is het lastig om vanuit de Molenbroekstraat de Schimmelpenninck op te draaien en kunnen verhuiswagens er niet langs. De voorzitter zegt toe dit mee te nemen in het verkeersoverleg. Misschien dat de gemeente de bakken beter kan plaatsen. Daarnaast kunnen omwonenden uiteraard ook zelf met de gemeente contact opnemen.

Een lid merkt op dat er veel door rood wordt gereden bij de kruising met Emerald en dat de verkeerslichten het vaak niet doen. Dit punt zal ook in het verkeersoverleg worden meegenomen.

9. Inbreilocaties: Hazeuterrein, Saablocatie

De Saablocatie is inmiddels opgeleverd. De kruising tussen de Delftsestraatweg en de Graaf Willem II is gelijkwaardig geworden. Voor automobilisten komend vanuit Pijnacker wordt vaak geen voorrang gegeven aan het vervoer vanuit de Graaf Willem II laan. Het bestuur zal in het verkeersoverleg aankaarten dat de bebording en belijning beter moeten.

De ontwikkeling van het Hazeuterrein is in volle gang. De bouwer houdt goed rekening met de omwonenden.

10. Overleg met de gemeente

De voorzitter licht toe dat er regelmatig met de wijkmanager, Peter van de Sman, overleg is. Het bestuurlijk overleg met de wethouder(s) is een aantal keer per jaar. Daarnaast is er contact met Paul Matthijssen.

11. Rondvraag

Vanuit de leden komen de volgende vragen.

De Noordeindseweg is opgeknapt, maar er wordt nog veel te hard gereden. De voorzitter meldt dat de Noordeindseweg in nauw overleg met de BVD nog aangepakt/opgeknapt wordt. Dhr. Sliggers doet de suggestie om er een fietsstraat van te maken.

Het nieuwe fietspad vanuit Emerald, langs de N470 richting Pijnacker, heeft een lastige oversteek met de Zuideindseweg. In het verkeersoverleg wordt dit aangekaart.

Dhr. Van der Meijden meldt dat Staatsbosbeheer het gebied tussen Delft en Pijnacker gaat aanpassen. Eventuele opmerkingen/suggesties kunnen via Louis of via de BVD worden ingebracht.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.