Notulen Algemene Ledenvergadering 2010

Donderdag 15 april 2010, 20:00 uur in De Keet in Delfgauw

1.      Opening

Piet opent de 16e ALV. Er zijn naast het bestuur 26 leden aanwezig plus wijkmanager Peter van der Sman.

2.      Goedkeuring notulen 15e ALV op 16 april 2009

Deze notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

3.      Verslag van de penningmeester

De penningmeester licht de cijfers toe met speciale aandacht voor het jubileumfeest. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is gedekt door subsidies, de lustrumreserve en een deel van de reserve wijkvoorziening. Voor het budget 2010 is € 200,- vrijgemaakt voor een volgend lustrumfeest, door de ervaring van vorig jaar.

De cijfers voor de straatspeeldag en het sinterklaasfeest zijn wat anders dan voorgaande jaren, doordat in 2009 geen verrekening met de bewonersvereniging Oude Laen heeft plaatsgevonden voor beide evenementen.

Het ledenaantal groeit nog steeds, tot inmiddels zo’n 370 leden.

Ook de begroting 2010 wordt toegelicht door de Penningmeester. In grote lijnen is die niet anders dan andere jaren, met aandacht voor de wens van het bestuur om een nieuw dorpsevenement te gaan organiseren.

4.      Verslag kascontrole commissie

Mevrouw Hennie Rodriques de Miranda is samen met de heer Herman Scholten bij de penningmeester op bezoek geweest. Zij zijn bijzonder tevreden over de uitgebreidheid en inzichtelijkheid van de boekhouding

Marieke van der Lugt zal het komend jaar samen met Herman Scholten de kascontrole commissie vormen.

5.      Verkiezing/benoeming bestuursleden

Piet Lagerweij meldt bij afwezigheid van Cora Cox, dat zij vele jaren in het bestuur heeft gezeten, met als piekmoment de organisatie van het lustrumfeest afgelopen jaar, maar dat zij nu minder actief kan en wil zijn voor de BVD. Wel zal zij de opmaak van De Vaart blijven verzorgen. Piet Lagerweij dankt haar voor haar bijdrage in de afgelopen jaren.

Voor de vacante plaats in het bestuur hebben Ingrid Schipperen en Sandra Erkens zich beschikbaar gesteld en zij stellen zich aan de aanwezigen voor. Zij wonen sinds 2003 in Delfgauw in de S. van der Oyeweg en willen graag bijdragen aan het dorpse karakter van Delfgauw. Toen zij bij het dorpsfeest vorig jaar in gesprek raakten met het bestuur hebben zij, door beider drukke banen, aangegeven om samen 1 zetel te vervullen.

De aanwezige leden stemmen unaniem in met deze benoeming.

6.      Terugblik dorpsfeest

Piet Lagerweij blikt terug op een bijzonder geslaagd feest op zaterdag 19 september 2009. Met een speurtocht, de barbecue, het feest met band en muziek en ±150 bezoekers was het een zeer geslaagde dag. We troffen het met mooi weer, een prachtige locatie (de oude smederij van Gerard en Anneke Bitter) en de bijdrage van vele vrijwilligers vooraf, tijdens en achteraf.

De heer Hoevenaar wil nog weten of het een lustrumfeest voor het 14-jarig of 15-jarig bestaan was? Piet geeft toe dat we iets te snel en te enthousiast waren met het organiseren en dat het inderdaad in het 15e jaar van het bestaan is gevierd.

Een van de aanwezigen merkt op dat het getal van 150 bezoekers zelfs wat weinig lijkt, gezien de drukte.

Er is zeker interesse om het weer te houden, maar om het enthousiasme bij organisatoren en bezoekers er in te houden doen we het niet te vaak.

7.      Resultaten wijkgericht werken

Piet Lagerweij meldt dat de gemeente zo’n twee jaar geleden met dit initiatief is begonnen, om de burgers en de bestaande organisaties nauwer te betrekken bij (heel) Delfgauw. De kern Delfgauw is pilot door onder andere de actieve bewonersvereniging.

Na inventarisatie zijn 15 concrete projecten benoemd, rondom 5 thema’s, met werkgroepen.

De heer Meijerrathken, die tevens voorzitter van de bewonersvereniging Oude Laen is, meldt dat er afgelopen dinsdag een schouw is gedaan door de werkgroep Schoon en Groen, om de problemen rondom hondenpoep te inventariseren. Het bleek dat de als vuil aangemerkte plekken inderdaad ook erg vervuild waren. Deze constatering leidt tot een algehele schouw in geheel Delfgauw om het gehele dorp in kaart te brengen. De insteek van de werkgroep is om zich te richten op preventieve maatregelen en niet op repressieve. Duidelijk is dat er aan dit onderwerp gewerkt wordt en op korte termijn zal er een bericht in de Telstar verschijnen en een enquête uitgevoerd worden.

De vraag van Dick Boender is of er ook ruimte komt voor uitrenplekken in Delfgauw? Piet Lagerweij meldt dat er inmiddels aan de Meikoninginlaan een uitrenplaats is, maar er moeten nog meer maatregelen komen.

Op de vraag of de opruimplicht ook voor paarden geldt, wordt bevestigend geantwoord. De werkgroep richt zich voorlopig eerst alleen op hondenpoep. Omdat de paardenpoep niet genoemd is als speerpunt.

Peter van der Sman bevestigt nog eens dat overal binnen de bebouwde kom de plicht is om de drollen op te ruimen. Ook op uitrenveldjes. Dit horen alle hondenbezitters te weten en de gemeente zal daar aandacht aan besteden.

De heer Hoevenaar vraagt ook nog aandacht voor de rommel die mensen overal en nergens laten slingeren. Peter van der Sman meldt dat ook dit een projectonderwerp is.

Een van de aanwezigen meldt dat manege Smit met een karretje achter de paarden aanrijdt om de paardenpoep meteen op de ruimen. Zo hoort het.

8.      Stand van zaken inbreilocaties

Piet licht eerst toe wat inbreilocaties zijn. In ons dorp zijn zeven plekken aangewezen waarvoor plannen gemaakt zijn. Op zich is er niet heel veel ontwikkeling zichtbaar, want vooral door de crisis lopen projectontwikkelaars niet storm. Alleen voor de sporthal/Rabobank locatie is in februari een concreet voorstel van de Bouhuisengroep gepresenteerd aan de direct omwonenden. Als het bestemmingsplan is gewijzigd kan er gebouwd gaan worden. Daardoor duurt het nog wel even. De BVD heeft aangedrongen op voortgang, vooral omdat het gebied er niet goed uitziet.

Een tweede plek betreft de Meikoninginlaan waar de Triangel heeft gestaan en de fundering bloot lag. De gemeente heeft dit gebied geëgaliseerd en ingericht als trapveldje. Dit ziet er nu aardig uit.

Over de ander locaties is weinig te melden.

9.      Overleg met de gemeente

Voor de BVD is de wijkmanager de contactpersoon richting de Gemeente, die regelmatig aanschuift en met ons in contact is. Verder is er 1x per jaar een bestuurlijk overleg met o.a. de Wethouder. Het is afwachten wie dat voor Delfgauw wordt. De te bespreken onderwerpen zijn m.n. het verkeer en de inbreilocaties.

Er is een vraag van de heer Werkman over de voorrangsregeling op de kruising Delftsestraatweg – Graaf Willem II laan. Door de snelheid van het verkeer en dan vooral het vrachtverkeer, krijg je geen voorrang vanuit de GWII. Antwoord van Piet Lagerweij: dit is een jaarlijks terugkerend onderwerp binnen de BVD. Door de N470 is er veel minder verkeer en is de snelheid duidelijk teruggelopen, vooral aan de oostzijde van de S-bocht. Helaas is een snelheidsmeter aan de westzijde van de S-bocht praktisch heel lastig te plaatsen. De bebording is al aangepast en als de riolering en herinrichting is voltooid, dan zal ook de belijning op de kruising aangepast worden. Deze belijning wekt op dit moment de indruk dat er een voorrangskruising is.

10.  Milieuplatform

Sjoerd Sliggers is zo’n 10 jaar lid van het Milieuplatform in de Gemeente, als vertegenwoordiger van de bewonersvereniging. De samenstelling van het platform is zeer breed (tuinders, ambtenaren, wethouder, woonwijken, natuurorganisaties). De voorstellen van B&W worden door het platform bekeken en van commentaar voorzien, voordat het naar de gemeenteraad gaat. Zo gaan de scherpe kantjes van de plannen af. Sjoerd Sliggers merkt dat de kwaliteit en het draagvlak van het platform in de afgelopen jaren hoger is geworden. Vijf jaar geleden heeft het platform een officiële plaats gekregen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waardoor het geen toevallig speeltje van een wethouder of ambtenaar meer is.

Verder komen er vanuit de achterbannen allerlei vragen (hondenpoep, plastic inzameling, papier inzamelproef), maar niet alles hoort bij het platform. Zo is de papier inzamelproef een onderwerp dat door Avalex is ingezet. De Nota duurzaamheid en het Beleidsplan van de gemeente zijn plannen voor de langere termijn en die worden bekeken.

Sjoerd Sliggers zal met de BVD overleggen over de wensen voor de komende jaren en stelt zich graag open voor vragen, suggesties en reacties.

De heer Uittenbogaard zegt dat hij en zijn buren in de Swanecampen en de Burgemeester Scholtenstraat heel blij zijn met de papier inzameling. Het werkt goed en is heel praktisch.

Dick vraagt naar de formele rol van het Milieuplatform: is het een stem of een advies? Sjoerd Sliggers antwoordt dat het formeel een adviesrol is, maar dat die de laatste jaren steeds serieuzer wordt genomen.

Dick Boender vraagt of nieuwbouwprojecten ook bekeken worden? Sjoerd antwoordt dat zij niet alle plannen te zien krijgen (door de omvang van het aantal), maar wel de grote en vooral nieuwe projecten. Zoals Keizershof, Tuindersdorp en 380kV.

11.  Rondvraag

De heer Uittenbogaard is nieuwsgierig of er geheime plannen zijn voor de Burgemeester Scholtenstraat en omgeving? Piet antwoordt niets te weten over dit gebied.

Marieke van der Lugt blijft de oversteek op de Zuideindseweg van het Zoef fietspad erg gevaarlijk vinden. Piet antwoordt dat ook de gemeente zich dat bewust is, maar net als de BVD niet goed weet wat er aan te doen is.

Louis van der Meijden meldt dat de fietsoversteek over de Zuideindseweg (verlengde van de Smaldelerstraat) drukker gaat worden als de tunnel onder de A13 open gaat. Hij dringt toch aan op maatregelen rondom die oversteek. Piet antwoordt dat door het verkeersoverleg maatregelen (belijning en borden) zijn voorgesteld en genomen.

Mevrouw Van Baarle vraagt naar het fietspaaltje in de Graaf Willem II laan, die de bocht heel moeilijk maakt. Piet Lagerweij antwoordt dat het ook heel vervelend is dat er auto’s over het fietspad naar de kazerne rijden. Daarvoor is het paaltje juist weer handig. Als de Graaf Willem II laan straks opnieuw wordt ingericht dan zal ook naar deze bocht gekeken worden.

Mevrouw Van der Ende vraagt naar het stoplicht in de S-bocht, met de drukknop bij de aflopende weg. Peter van der Sman meldt samen met mevrouw Van Dijk, die ook hierover klaagde, naar de plek te zijn gegaan om te kijken wat het probleem is/was. Zijn ervaring is dat het vooral beleving is en dat het in de praktijk erg meevalt. Een andere aanwezige meldt dat het voor andere maten fietsen ook lastig is. Piet Lagerweij voegt toe dat de BVD dit ook heeft gemeld, maar dat de gemeente geen aanpassingen wil doen.

Hans Zweekhorst vraagt naar de plannen voor de entree van het dorp op de Noordeindseweg en de Zuideindseweg (van 60 naar 30 km/uur). Piet Lagerweij zegt dat de herinrichting van de Noordeindseweg en het Saaymans Vaderplein leidt tot aanpassing van de entree aan die zijde. Ook de Zuideindseweg entree wordt veranderd als de omgeving van de Tomatenlaan wordt aangepakt. De BVD zal toezien op snelheidsremmende maatregelen.

Louis van de Meiden zegt dat het mooie bomen in de bakken aan de DSW worden, van ongeveer 8 meter hoog. Peter van der Sman zegt dat morgen (red. vrijdag 16 april 2010) de aanwonenden een brief hierover krijgen.

12.  Sluiting

Piet Lagerweij sluit de vergadering en vraagt tot slot aandacht voor de nieuwe website van de bewonersvereniging (http://ouddelfgauw.nl). Het bestuur wil deze nieuwe website graag actueel houden en roept alle leden op met informatie, nieuws en reacties te komen. Zodat het een website voor en door de leden wordt.

Om 21:17 uur wordt de vergadering gesloten.